Telerau Defnyddio

Defnydd a Ganiateir

Rhoddir caniatâd i ymwelwyr â/ag Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (y wefan yma) gael mynediad at ddeunyddiau a gyhoeddwyd (cynnwys) yn amodol ar y telerau yma. Trwy ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i ufuddhau i'r telerau defnydd.

Er y gellir gweld, lawrlwytho a defnyddio cynnwys at ddibenion personol ac anfasnachol (e.e. ymchwil, astudiaeth neu ddefnydd mewnol preifat), ni ddylai ymwelwyr atgynhyrchu nac ail-gyhoeddi unrhyw ddeunydd o'r wefan yma heb ganiatïd perchennog y wefan / hawlfraint.

Mae delweddau, logos a graffeg a ddefnyddir ar y wefan yma'n eiddo i ni a/neu drydydd partïon. Ni ddylid defnyddio'r rhain heb sicrhau caniatâd perchennog yr hawlfraint.

Rydych yn cydnabod bod yr holl hawliau eiddo deallusol sy'n berthnasol i'r wefan yma'n perthyn i Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru a thrydydd partion cysylltiedig, pan fo hynny'n briodol.

Amddiffyn rhag Firysau

Rydym yn gwneud pob ymdrech i wirio a phrofi deunyddiau ar gyfer firysau. Argymhellir, fodd bynnag, eich bod yn rhedeg rhaglen gwrth-firws ar bob deunydd sy'n cael ei lawrlwytho o'r rhyngrwyd. Ni allwn dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw golled, amhariad na niwed i'ch data na'ch system gyfrifiadur a all ddigwydd wrth i chi ddefnyddio deunydd sy'n deillio o'r wefan yma.

Ymwadiad

Cymerir gofal i sicrhau bod cynnwys y wefan yn gywir. Serch hynny, darperir cynnwys er gwybodaeth gyffredinol yn unig, ac rydych yn ei ddefnyddio ar eich menter eich hun. Ni ellir ein dal yn atebol am niwed neu golled o ganlyniad i unrhyw weithred neu anweithred sy'n deillio o ddefnyddio gwybodaeth o'r wefan yma.

Gwefannau Allanol

Nid yw Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru yn gyfrifol am gynnwys na dibynadwyedd gwefannau cysylltiedig. Nid ydym yn derbyn unrhyw rwymedigaeth mewn perthynas â chynnwys na chanlyniadau dilyn unrhyw gyngor ar wefannau o'r fath.

Ni ddylid ystyried bod rhestriad yn arwydd o gefnogaeth o unrhyw fath.

Ni allwn warantu y bydd y dolenni yma'n gweithio drwy'r amser ac nid oes gennym unrhyw reolaeth dros sicrhau bod y tudalennau cysylltiedig ar gael nac os yw cyfeiriad y wefan yn newid.

Mae Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru yn cadw'r hawl i wrthod neu ddileu dolenni i unrhyw wefan.

Diwygiadau yn y Dyfodol


Bydd newidiadau dilynol i'r telerau yma i'w gweld ar y wefan yma.