Preifatrwydd Polisi

Mae’r dudalen hon yn esbonio sut rydym yn defnyddio unrhyw wybodaeth rydych chi’n ei rhoi i ni, a’r ffyrdd yr ydym yn diogelu eich preifatrwydd.

Rheoliad Cyffredinol ar Reoli Data

Dan y Rheoliad Cyffredinol, mae gennym ddyletswydd gyfreithiol i ddiogelu unrhyw wybodaeth bersonol a gasglwn gennych chi. Rydym yn defnyddio technolegau newydd a meddalwedd amgryptio i ddiogelu eich data, ac yn cadw safonau diogelwch llym er mwyn rhwystro unrhyw fynediad heb ei awdurdodi atynt.

Mae’n bosibl y bydd eich manylion yn cael eu rhannu â:

 • Swyddogion Llywodraeth Cymru sy’n gweithio ar yr ymgyrch hon.
 • Ein hasiantaeth cysylltiadau cyhoeddus, sef Golley Slater ar hyn o bryd – os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â chymryd rhan yn ein hymgyrch, ee fel astudiaeth achos, byddwn yn gofyn am eich caniatâd cyn gwneud hyn.
 • Cydwasanaethau GIG Cymru – nhw sy’n derbyn pob ymholiad a anfonir at ymholiadau@hyfforddigweithiobyw.cymru a thrwy ein tudalennau Facebook a Twitter, a ffurflenni ar-lein ac yn ymateb iddynt ar ein rhan.
 • Byrddau Iechyd ac Ymddiriedolaethau’r GIG yng Nghymru – os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio mewn rhan benodol o Gymru
 • Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) – os oes gennych ddiddordeb mewn hyfforddi yng Nghymru
 • Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru – sy’n gwestya’r wefan HyfforddiGweithioByw.

Nid ydym yn trosglwyddo eich manylion i unrhyw drydydd parti nag unrhyw adran arall o'r Llywodraeth.

Eich hawliau

Dan y Rheoliad Cyffredinol, mae gennych hawliau fel unigolion ac mae modd i chi eu harfer mewn perthynas â'r wybodaeth sydd gennym amdanoch chi. Y rhain yw:

 • yr hawl i gael mynediad at gopi o'r wybodaeth sydd wedi'i chynnwys yn y data personol a gedwir amdanoch chi;
 • yr hawl i wrthwynebu prosesu'r data sydd sy’n achosi niwed neu drallod neu sy’n debygol o wneud hynny;
 • yr hawl i rwystro prosesu'r data i'w marchnata'n uniongyrchol;
 • yr hawl i wrthwynebu gwneud penderfyniadau drwy ddull awtomatig;
 • yr hawl mewn amgylchiadau penodol i gywiro, rhwystro, dileu neu ddinistrio unrhyw ddata personol gwallus;
 • yr hawl i geisio am iawndal am ddifrod a achosir wrth dorri'r Ddeddf.

Gallwch ddarllen rhagor am yr hawliau hyn yma.

Ymweld â'n gwefan

Pan fydd rhywun yn ymweld â gwefan HyfforddiGweithioByw rydym yn defnyddio'r gwasanaeth trydydd parti Google Analytics i gasglu gwybodaeth log rhyngrwyd safonol a manylion patrymau ymddygiad ymwelwyr. Ein bwriad wrth wneud hyn yw canfod nifer yr ymwelwyr â rhannau amrywiol y wefan, er enghraifft. Mae'r wybodaeth hon yn cael ei phrosesu'n gwbl ddienw ac nid oes modd adnabod unrhyw un yn unigol. Nid ydym ni yn ceisio canfod pwy sy'n ymweld â'n gwefan, ac nid ydym yn caniatáu i Google wneud hynny chwaith. Os byddwn am gasglu gwybodaeth adnabyddadwy bersonol drwy ein gwefan, byddwn yn agored am hyn. Wrth gasglu gwybodaeth bersonol, byddwn yn nodi hynny'n glir ac yn egluro beth rydym yn bwriadu ei wneud â’r wybodaeth hon.

Defnydd o gwcis gan HyfforddiGweithioByw

Ffeiliau testun bach yw cwcis y mae’r gwefannau rydych chi’n ymweld â nhw yn eu hanfon i’ch cyfrifiadur neu’ch dyfais symudol. Maen nhw’n helpu gwefannau i weithio’n well ac yn rhoi gwybodaeth i berchnogion gwefannau. Er enghraifft, rydym yn defnyddio cwcis iaith er mwyn gwybod ym mha iaith yr hoffech weld y wefan, rydym hefyd yn defnyddio cwcis YouTube i osod fideos ar dudalennau a chwcis Google Anaytics i olrhain ymddygiad defnyddwyr ar y wefan. Drwy ddeall sut mae pobl yn defnyddio’n gwefan, gallwn ei gwneud yn haws i'w defnyddio a chynnig cynnwys sy’n diwallu anghenion pobl yn well. Mae’r wybodaeth y mae Llywodraeth Cymru yn ei chasglu yn cynnwys cyfeiriad IP, tudalennau yr ymwelwyd â nhw, y porwr a'r system weithredu. Ni chaiff y data eu defnyddio i adnabod unrhyw ddefnyddwyr yn bersonol.

Polisi Cwci

Pa wybodaeth sy'n cael ei chasglu gennym?

Rydym yn monitro gweithgarwch defnyddwyr y wefan hon er mwyn gwella’r cynnwys. Mae’r wefan yn defnyddio Google Analytics, gwasanaeth dadansoddi’r we a ddarperir gan Google Inc. ('Google'). Mae Google Analytics yn defnyddio 'cwcis' a chod JavaScript i helpu i ddadansoddi sut mae defnyddwyr yn defnyddio gwefannau. Bydd yr wybodaeth a gynhyrchir am eich defnydd o’r wefan (gan gynnwys eich cyfeiriad IP dienw) yn cael ei throsglwyddo a’i storio ar weinyddion Google yn yr Unol Daleithiau.

Bydd Google yn defnyddio’r wybodaeth hon er mwyn llunio adroddiadau am weithgaredd defnyddwyr y wefan hon.  Gall Google hefyd drosglwyddo’r wybodaeth hon i drydydd parti pan fydd yn ofynnol i wneud yn ôl y gyfraith, neu pan fydd trydydd parti yn prosesu’r wybodaeth ar ran Google.

Ni fydd Google yn cysylltu eich cyfeiriad IP gydag unrhyw ddata eraill a gedwir ganddo. Gallwch wrthod defnyddio cwcis drwy ddewis y gosodiadau priodol ar eich porwr, ond nodwch os gwnewch hyn efallai na fyddwch yn gallu defnyddio’r wefan hon yn llawn. Drwy ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn rhoi caniatâd i Google brosesu data amdanoch chi yn y dull ac i’r dibenion a nodwyd uchod.
 
Darllenwch Bolisi Preifatrwydd Google a Thelerau Gwasanaeth Google i gael yr wybodaeth fanwl.

O bryd i’w gilydd, mae’r wefan hon yn darparu dolenni at ffurflenni Survey Monkey ar gyfer casglu data. Caiff y data hyn eu prosesu yn yr Unol Daleithiau ac mae’r modd y cânt eu trin yn bodloni darpariaethau’r Rheoliad Cyffredinol ar Reoli Data.

Peiriant Chwilio

Google Search Appliance (GSA) sy'n cynnal ein cyfleuster chwilota ar ein gwefan. Mae ymholiadau a chanlyniadau chwiliadau yn cael eu logio’n ddienw er mwyn ein helpu i wella'n gwefan a’r cyfleusterau chwilio. Nid oes unrhyw ddata penodol am ddefnyddwyr yn cael eu casglu gan HyfforddiGweithioByw nac unrhyw drydydd parti.

Ffurflenni Ar-lein

Mae safle hwn yn defnyddio ffurflenni ar-lein i gasglu gwybodaeth gan ddefnyddwyr. 

Ffurflen ymholiadau nyrsio – i’w llenwi gan bobl a hoffai gael mwy o wybodaeth am hyfforddi, gweithio neu fyw yng Nghymru fel nyrs. 

Ffurflen ymholiadau meddygol – i’w llenwi gan bobl a hoffai gael mwy o wybodaeth am hyfforddi, gweithio neu fyw yng Nghymru fel meddyg. 

Pobl sy'n cysylltu â ni drwy'r cyfryngau cymdeithasol

Caiff y dudalen Facebook a’r dudalen Twitter ar gyfer yr ymgyrch hon eu rheoli gan Lywodraeth Cymru, Cydwasanaethau GIG Cymru a’n hasiantaeth cysylltiadau cyhoeddus Golley Slater. 

Byddwn yn monitro ein tudalennau Facebook a Twitter a byddwn yn gallu gweld unrhyw negeseuon preifat neu gyhoeddus a anfonir. Mae’n bosib y byddwn yn gofyn am wybodaeth ychwanegol. Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth hon i roi’r wybodaeth ddiweddaraf ichi ar gyfer eich sefyllfa benodol ac er mwyn gwerthuso ein hymgyrch. 

Mewn rhai achosion, mae’n bosibl y bydd angen i’r wybodaeth gael ei rhannu a chyrff trydydd parti, ee Bwrdd Iechyd yng Nghymru os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio iddynt / mewn maes penodol – ni fyddwn yn gwneud hyn heb eich caniatâd pendant.

Os byddwch yn anfon neges gyhoeddus atom, byddwn yn defnyddio’r wybodaeth i ymateb i’ch ymholiad neu i werthuso ein hymgyrch, ac mae’n bosibl y byddwn yn rhannu neu’n aildrydar eich neges.

Pobl sy'n anfon e-bost atom

Rydym yn defnyddio Diogelwch Haen Cludo i amgryptio a diogelu traffig e-byst yn unol â gofynion y Llywodraeth. Os nad yw eich cyfleuster e-bost yn cefnogi Diogelwch Haen Cludo, dylech fod yn ymwybodol ei bod yn bosibl na fydd modd i’r e-byst rydym yn eu hanfon neu'n eu cael drosglwyddo’n ddiogel.

Byddwn hefyd yn monitro unrhyw e-byst sy'n cael eu hanfon atom, gan gynnwys atodiadau, am feirysau neu feddalwedd faleisus. Dylech fod yn ymwybodol o'ch cyfrifoldeb i sicrhau bod unrhyw e-bost y byddwch yn ei anfon yn cadw at y gyfraith.

Bydd unrhyw e-byst a anfonir at ymholiadau@hyfforddigweithiobyw.cymru yn cael eu derbyn gan Gydwasanaethau GIG Cymru ac mae’n bosibl y byddant yn cael eu rhannu â Llywodraeth Cymru. 

Cwynion neu ymholiadau

Mae HyfforddiGweithioByw yn ceisio bodloni'r safonau uchaf wrth gasglu a defnyddio gwybodaeth bersonol. Felly, rydym yn ymdrin ag unrhyw gŵynion a ddaw i law ynghylch hyn o ddifrif. Rydym yn annog pobl i ddwyn unrhyw fater i'n sylw lle maent yn credu ein bod yn casglu neu'n defnyddio gwybodaeth mewn modd annheg, camarweiniol neu anaddas. Byddem hefyd yn croesawu unrhyw awgrymiadau ar gyfer gwella ein gweithdrefnau.

Cafodd y polisi preifatrwydd hwn ei ddrafftio i fod yn gryno ac yn eglur. Nid yw'n cynnwys holl fanylion pob agwedd ar y ffordd y mae HyfforddiGweithioByw yn casglu ac yn defnyddio gwybodaeth bersonol. Fodd bynnag, rydym yn fodlon darparu unrhyw wybodaeth ychwanegol neu eglurhad yn ôl yr angen. Dylid anfon unrhyw geisiadau am hyn i'r cyfeiriad isod.

Dolenni at wefannau eraill

Nid yw'r polisi preifatrwydd hwn yn cynnwys y dolenni sy'n arwain at wefannau eraill. Rydym yn eich annog i ddarllen y datganiadau preifatrwydd ar y gwefannau eraill y byddwch yn ymweld â nhw.

Newidiadau i'r polisi preifatrwydd hwn

Os y polisi preifatrwydd hwn yn newid mewn unrhyw ffordd, byddwn yn rhoi fersiwn ddiwygiedig ar y dudalen hon. Byddwn yn adolygu’r dudalen hon yn rheolaidd er mwyn sicrhau eich bod yn ymwybodol bob amser pa wybodaeth rydym yn ei chasglu, sut y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth honno ac o dan ba amgylchiadau, os o gwbl, y byddwn yn ei rhannu â phartïon eraill.

Cafodd y polisi preifatrwydd hwn ei ddiweddaru ddiwethaf ar 1 Mehefin 2018.

Sut i gysylltu â ni

Os hoffech ofyn am wybodaeth am ein polisi preifatrwydd, gallwch anfon e-bost atom drwy NHSWalesrecruitment@gov.wales.

Adborth

Rydym yn croesawu eich adborth. Os byddwch yn cysylltu â ni i ofyn am wybodaeth, efallai y bydd yn rhaid i ni gysylltu ag adrannau eraill o'r Llywodraeth i gael gafael ar yr wybodaeth honno. Os yw eich cwestiwn yn dechnegol, efallai y bydd yn rhaid i ni ei anfon at ein cyflenwyr technoleg. 

Ni fyddwn yn rhoi eich gwybodaeth bersonol i unrhyw un wrth ddelio â’ch ymholiad, oni bai y byddwch wedi rhoi caniatâd i ni wneud hynny. Ar ôl i ni ymateb i'ch ymholiad, byddwn yn cadw cofnod o’ch neges at ddibenion archwilio. 

Rhagor o wybodaeth

Os oes gennych ragor o gwestiynau ynghylch sut y bydd HyfforddiGweithioByw yn defnyddio'ch data, ysgrifennwch atom gan ddefnyddio'r manylion cyswllt isod: 

E-bost:ymholiadau@hyfforddigweithiobyw.cymru

Dyma fanylion Swyddog Diogelu Data Llywodraeth Cymru:

Y Swyddog Diogelu Data
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ. 

E-bost: dataprotectionofficer@llyw.cymru