Dr Neda Mehrpooya

Mae Dr Neda Mehrpooya yn seiciatrydd dan hyfforddiant yn Ne Cymru. A hithau bellach yn dirwyn at ddiwedd ei hastudiaethau, mae hi’n canmol ansawdd yr hyfforddiant a dderbyniodd yng Nghymru a hyblygrwydd y rhaglen a gynigiwyd iddi. Dyma Neda i esbonio:

“Fe wnes i gymhwysomewn ysgol feddygol yn Iran, a dod drosodd i’r DU yn 2005. Pasiais fymhrawf Bwrdd Asesiadau Proffesiynol ac Ieithyddol (PLAB)’ a derbyn ardystiad llawn y Cyngor Meddygol Cyffredinol (GMC) a thrwydded i arfer meddygaeth yn y DU. Ar ôl arbenigo mewn gwahanol feysydd mewn lleoliadau amrywiol ym Mhrydain, gan gynnwys de ddwyrain Loegr a Lerpwl, fe benderfynais yn ddigon buan yr hoffwn fod yn seiciatrydd.

“Ar hyn o bryd rwy’n gweithio fel hyfforddai arbenigol (ST5) mewn seiciatreg gyffredinol i oedolion. Mae fy lleoliad presennol gyda’r tîmcreisis a ward iechydmeddwl i gleifion yn yr ysbyty yn Ysbyty Tywysoges Cymru ymMhen-y-bont ar Ogwr, ble byddwn ni’n gofalu am gleifion aciwt sy’n sâl iawn, y mae angen naill ai ofal dwys yn y gymuned arnynt neu fod yn yr ysbyty. Rydw i hefyd yn ymwneud â dysgu myfyrwyr meddygaeth israddedig a goruchwylio meddygon sylfaen ac arbenigol yn ein tîm. Yn ddiweddar, dechreuais weithio gyda Deoniaeth Cymru ar y cwrs Seiciatreg MRCPSych, fel Tiwtor Clinigol. Yn ogystal, fe wnes i wirfoddoli i ymwneud â Choleg Brenhinol y Seiciatryddion yng Nghymru ym maes llunio polisi.

“Symudais i Gymru yn 2007, ble y cwrddais â fy ngŵr, sy’n ymgynghorydd, ac rydym ni wedi ymgartrefu y tu fas I Gaerdydd gyda’n teulu. A minnau’n fam i ddau o blant, rydw i’n dibynnu ar weithio oriau hyblyg, ac ni fu’n bosib i mi weithio’n llawn amser. Er bod hyn wedi achosi i’r daith a gymerais at hyfforddi i fod yn seiciatrydd fod yn hirach, faswn i ddim wedi gallu cymhwyso o gwbl heb gefnogaeth Deoniaeth Cymru a hyblygrwydd cynllun hyfforddi rhan-amser.

“Yr hyn sy’n unigryw am hyfforddiant yng Nghymru yw’r gefnogaeth gewch chi. Drwy gydol fy holl hyfforddiant seiciatrig ledled De Cymru, rydw i wedi teimlo bob amser fy mod wedi cael anogaeth a chefnogaeth oedd ei angen arnaf i lwyddo. Ceir mynediad at ymchwil seiciatreg o’r radd flaenaf yn fyd-eang yng Nghaerdydd ac Abertawe, a digonedd o gyfleoedd i ymwneud â dysgu neu ddilyn cyrsiau hyfforddi ôl-radd pellach.

“Mae Cymru’n lle sy’n gyforiog o ddiwylliant a byd natur. Fel teulu, byddwn ni’n mwynhau’n fawr ein teithiau byrion i’r traethau godidog sydd o gwmpas De Cymru, neu wrth fynd i gerdded ym Mannau Brycheiniog. Mae hi’n wych gweld y plant yn ffynnu mewn amgylchedd amlddiwylliannol, ag adnoddau addysgol rhagorol, yn ogystal â gallu mwynhau heddwch cefn gwlad.

“Rydym ni wedi ymgartrefu’n llwyr yma, ac alla i ddim â dychmygu byw yn unman arall. O ystyried y cydbwysedd rhwng gwaith a bywyd, a moethusrwydd byw yng nghefn gwlad, baswn i’n argymell fod pawb yn dod i fyw i Gymru – os oes teulu gyda chi ai peidio. Chewch chi ddim mo’ch siomi.”