Dr Jennifer Rankin

A hithau’n wreiddiol o Gaerfaddon, symudodd Jennifer Rankin seiciatrydd dan hyfforddiant, o Lundain i Gymru i orffen ei chwrs a magu teulu. Mae’r adleoli wedi rhoi gwell cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith iddi hi, ynghyd â chyfleoedd i roi siâp ar ddyfodol hyfforddiant ym maes seiciatreg. Dyma hi i esbonio:

“Nyrs oedd fy mam, ac rwy’n cofio mod i eisiau bod yn feddyg pan oeddwn yn fy arddegau. Roedd y syniad o helpu pobl yn apelio ataf, ond hefyd dod i’w hadnabod yn y broses. Bellach rydw i’n arbenigo mewn seiciatreg ac iechyd meddwl yn Ysbyty St Cadoc yn Ne Cymru, felly rwy’n cyflawni’r ddau uchelgais ar yr un pryd.

“Fe wnes i astudio meddygaeth ym Mhrifysgol Caerdydd, ble cwrddais i â fy ngŵr. Roeddwn i’n hoffi’r ddinas, am fod holl hwyl prifddinas i’w gael yno, ond mae’n dal i deimlo’n fach ac agos-atoch. Ar ôl cymhwyso, fe wnaethon ni fyw yn Llundain am bedair blynedd, ond fe ddewison ni symud yn ôl i Gymru pan ddaeth y plant, am fod costau byw’n fwy fforddiadwy, ac roedd yn cynnig gwell cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith.

“Ar hyn o bryd rwy’n astudio ar gyfer arholiadau aelodaeth y Coleg Brenhinol Seiciatreg cyn i mi dreulio cwpwl yn rhagor o flynyddoedd yn cwblhau fy hyfforddiant seiciatreg. Rydw i’n derbyn mentora gan yr ymgynghorwyr ac mae llwybr clir gennyf ar sut i gael cynnydd yn fy ngyrfa, gyda chefnogaeth cynlluniau arwain a rheoli. Fel Cynrychiolydd y Meddygon Iau ar Fwrdd Iechyd yn Ne Cymru, rydw i hefyd yn rhoi cefnogaeth a mentora i feddygon iau, ac yn cydweithio ag uwch-reolwyr i ddatrys unrhyw broblemau ar eu rhan.

“Mae llawer o gyfleoedd ymchwil gerllaw yma ac mae hi’n teimlo fel pe bai pawb yn fy ngalwedigaeth yn adnabod pawb arall, felly mae hi hyd yn oed yn haws i greu enw da a rhwydwaith gref o gysylltiadau fan hyn. Rydw i wedi bod yn rhan o arolwg ymchwil ym maes hyfforddi seicotherapi, a ddarperir i fyfyrwyr y Coleg Brenhinol Seiciatreg, a byddaf yn rhoi cyflwyniad am y canlyniadau mewn cynhadledd flynyddol a gynhelir gan Goleg Brenhinol y Seiciatryddion ym Melffast yn yr hydref. Bydd y canfyddiadau’n dylanwadu ar hyfforddiant i seiciatryddion iau’r dyfodol, ac mae’n beth rhagorol i fod yn rhan o brosiect a fydd yn helpu i roi ffurf ar fy arbenigedd fel hyn.

“Ers symud yn ôl i Gymru, rydw i wedi gallu gweithio’n rhan amser, sy’n wych tra bo’r plant yn dal yn fach. Mae gen i gydbwysedd rhagorol rhwng bywyd a gwaith nawr. Rwy’n ffodus iawn i fod yn gweithio gydag uwch-ymgynghorwyr sy’n hawdd mynd atyn nhw, a chydweithwyr cyfeillgar, ac yn ddiolchgar am fwrdd iechyd cefnogol sy’n gwerthfawrogi adborth gan gyflogeion, ac sy’n cymryd camau i wella amodau gweithio i’w staff.”

“Baswn i’n argymell Cymru i unrhyw un sy’n ystyried dilyn gyrfa yn y byd meddygol. Dydw i ddim yn difaru dim am fy mhenderfyniad i ddod yma. Mae hyfforddiant rhagorol yma, cyfleoedd gwych mewn ystod eang o wahanol leoliadau i weithio ynddyn nhw, a chyfleoedd o ansawdd rhagorol ar gyfer gwneud gwaith ymchwil. Y tu fas i’r gwaith, rydyn ni’n dwlu mynd i gerdded ger ein cartref yn y Fenni, ac yn mwynhau’r golygfeydd, neu brofi bwydydd Cymreig bendigedig yn rhai o’r gwyliau bwyd lleol sy’n digwydd yn ystod y flwyddyn. Yng Nghymru, mae’r dewis gyda chi o ddinas neu gefn gwlad, ar garreg eich drws.”