Dr Anand Ganesan

Mae Dr Anand Ganesan yn seiciatrydd ymgynghorol sy’n gweithio ym maes iechyd meddwl oedolion yn Ne Orllewin Cymru. Ers iddo symud i Gymru, mae e wedi darganfod gyrfa wrth ei fodd gyda’r hyblygrwydd i ymestyn ei wybodaeth a defnyddio’i arbenigedd meddygol i ychwanegu gwerth i’r gweithlu, gan ennill Gwobr Deoniaeth Cymru anrhydeddus a Gwobr Coleg Brenhinol y Seiciatryddion. Meddai ef:

“Symudais i Gymru gyntaf o Dde Orllewin Llundain wyth mlynedd yn ôl fel meddyg SAS. Bellach rwy’n seiciatrydd ymgynghorol sy’n gweithio yn y gymuned, yn Arweinydd Clinigol ar Therapi Electrogynhyrfol (ECT) ac yn cynnal clinigau amenedigol arbenigol ar gyfer clinigau bwrdd iechyd yn Ne Orllewin Cymru. Mae’r diwylliant o addysg heb ddiwedd, rhannu gwybodaeth a datblygiad personol parhaus o fewn i GIG Cymru wedi fy ngalluogi innau wedyn i fynd ati i ymhyfrydu yn fy angerdd dros addysg a hyfforddiant, rhoi ffurf ar fy ngyrfa a dylanwadu ar fodelau gofal y dyfodol.

“Rwy’n cymryd rhan weithredol mewn Gwaranti Ansawdd Gwerthuso Meddygol, drwy gyfrwng fy rôl fel Arweinydd Gwerthuso Gofal Meddygol Eilaidd Iechyd Meddwl. Mae hyn yn fy ngalluogi i ddefnyddio fy sgiliau ac arbenigedd i ychwanegu gwerth i’r broses werthuso ac yn y pen draw i wella lefelau perfformiad a gofal i gleifion. Dyma lwyddiant a arweiniodd at ennill ‘Gwobr BEST’ Deoniaeth Cymru ar gyfer Menter SAS
mewn Addysg (2014) i mi, a gwobr SAS y flwyddyn Coleg Brenhinol y Seiciatryddion (2017).

“Rydw i hefyd yn cynnal rôl addysgu anrhydeddus ym Mhrifysgol Caerdydd, sy’n golygu dysgu myfyrwyr meddygol ar lefel israddedig a goruchwylio arbenigedd craidd a hyfforddeion meddygon teulu ar lefel ôlradd, er mwyn datblygu’r genhedlaeth nesaf o weithwyr iechyd proffesiynol a hybu arfer dda ym maes meddygaeth.

“Rwy’n gredwr cryf yn y ffaith mai proses, nid cyrchfan, yw llwyddiant mewn unrhyw yrfa. Mae’r cyfleoedd datblygu personol parhaus, heb sôn am y gefnogaeth a’r anogaeth a gefais gan fy nghydweithwyr a’m cyfoedion yma yng Nghymru wedi bod yn ddi-ail.

“Fe fyddwn i’n argymell yn gryf fod unrhyw feddyg sydd eisiau’r cyfle i barhau â thraddodiadau’r GIG yng ngwlad ei ffurfio, ac sydd am ddylanwadu ar fodelau gofal i’r dyfodol, yn symud i Gymru.”