Siân Thomas

Mae Siân Thomas yn Nyrs Ymgynghorol Iechyd Plant ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn Ne Cymru. Mae nyrsio yng Nghymru dros y 31 mlynedd ddiwethaf wedi gadael iddi hi ddatblygu mentrau sydd wedi’u teilwra i gwrdd ag anghenion ei chleifion. Dyma waith a arweiniodd at ennill gwobr ‘Nyrs y Flwyddyn’ Coleg Brenhinol Nyrsio iddi hi yn 2016. Dyma hi i esbonio:

“A minnau’n dod o orllewin Cymru, doedd dim angen fy mherswadio ynglŷn â manteision gyrfaol hyfforddi, gweithio a byw yn fy man geni, na chwaith am y GIG modern. Fe wnes i orffen fy hyfforddi nyrsio cyffredinol yma, ac yna ymlaen i arbenigo mewn iechyd plant – a dyma ble rwyf wedi saernïo fy ngwybodaeth a’m harbenigedd dros y 30 mlynedd ddiwethaf.

“Mae’r cyfleoedd i ddysgu wrth wneud y gwaith, mewn amgylchedd eithriadol o gefnogol, gyda datblygiad proffesiynol parhaus ar bob cam o’r daith, wedi bod yn ail i ddim. Rydw i wedi ennill y profiad, yr wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen i ymarfer nyrsio ar lefel uwch ac i ddatblygu fy ngyrfa fel nyrs ymgynghorol. Rydw i bellach yn fy unfed flwyddyn ar ddeg fel Nyrs Ymgynghorol dros Iechyd Plant yn ne Cymru ac allwn i byth â bod yn hapusach. Fi hefyd yw Cadeirydd y Fforwm Arbenigwyr Iechyd Nyrsys Ymgynghorol, Bydwragedd Ymgynghorol ac Ymgynghorwyr Cysylltiol, sy’n cymryd rhan fyw mewn rhoi llais i nyrsys a llunio dyfodol ein proffesiwn.

“Mae nyrsio yng Nghymru’n beth grymusol iawn. Rydym ni’n ymfalchïo yn ein gwytnwch ar wybodaeth fod ein gofal dros ein cleifion wir yn gwneud gwahaniaeth. Roeddwn i’n ddigon ffodus i dderbyn gwobr ‘Nyrs y Flwyddyn 2016’ oddi wrth y Coleg Nyrsio Brenhinol am fy ngwaith yn datblygu systemau cefnogi blaengar ar gyfer plant ag anghenion iechyd cymhleth. Dyma wobr yr ydw i’n falch iawn ohono, ac yn ddiolchgar iawn i’m cydweithwyr a’m Bwrdd Iechyd am eu hanogaeth a’u cymorth.

“Os ydych chi’n nyrs newydd gymhwyso neu os ydych chi wedi bod yn nyrsio am flynyddoedd, gall symud i Gymru fynd â chi i bobman yn eich gyrfa – dwi’n dyst i hynny. Yn ogystal, gallwch ychwanegu’r synnwyr cymuned cryf, tai fforddiadwy a gwlad eithriadol o hardd – beth arall allech chi ei ddymuno? Fe faswn i’n annog pawb sy’n chwilio am yrfa nyrsio werth chweil i roi Cymri ar frig eu rhestr.”