Sharon Fernandez

Mae Sharon Fernandez yn arweinydd Ymwelwyr Iechyd ym Mwrdd Iechyd Addysgu Powys yng nghanolbarth Cymru. Penderfynodd Sharon, sy’n dod o Gymru’nwreiddiol, ddychwelyd adref i Aberhonddu yn 2009 i ddarganfod cydbwysedd rhwng gwaith a bywyd, ar ôl ymgartrefu yn Lloegr amdros 20mlynedd. Cafodd ymroddiad Sharon i’w chleifion, a’i hymrwymiad i ddatblygu gyrfa, ei gydnabod pan enwyd hi’n ‘Ymwelydd Iechyd y Flwyddyn 2017’. Dyma Sharon i esbonio:

“Symudais o Gymru pan oeddwn i’n 19 mlwydd oed er mwyn hyfforddi fel nyrs yn y fyddin, am mai dyna oedd fy uchelgais. Fe ges i gymaint o brofiad o ran bywyd a gyrfa, ac yn y fyddin y cwrddais â fy ngŵr hyd yn oed, ond roeddwn i’n gwybod mai dychwelyd i Gymru oedd y nod bob amser.

“Ar ôl gorffen fy Nyrsio Cofrestredig Cyffredinol a Phlant Sâl yn y fyddin, fe wnes i hyfforddiant pellach fel Ymwelydd Iechyd. Roeddwn i’n dwlu ar fy ngwaith fel mwelydd Iechyd, ond doedd gweithio a byw yn Colchester ddim yn dygymod â fi. Fe ddychwelais i Gymru yn 2009 gyda fy ngŵr er mwyn magu ein dau blentyn, gan obeithio darganfod y cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith oedd mor anodd ei gael yn Essex.

“Erbyn hyn rwy’n Arweinydd Ymwelwyr Iechyd ym Mhowys, ac rydw i’n teimlo fod arna i ddyled fawr i Fwrdd Iechyd Addysgu Powys am fy llwyddiant, a’r cyfleoedd dysgu hyblyg sydd ar gael yng Nghymru. Ar ôl i mi ddychwelyd I Aberhonddu, fe wnaeth y bwrdd iechyd dalu’n rhannol am fy ngradd Meistr mewn Iechyd Meddwl Babanod, a rhoi amser i mi o’r gwaith i gwblhau fy addysg.

“Mae datblygu gyrfa’n cael cefnogaeth enfawr yma. Yn fy swydd, fi yw’r arweinydd tîm ymwelwyr iechyd ar gyfer tîm Ymwelwyr Iechyd De Powys, sy’n rhoi cyfle i mi gefnogi staff sy’n gweithio mewn lleoliadau cymunedol ac yng nghartrefi cleifion. Mae hefyd wedi rhoi cyfle i mi roi siâp ar y Gwasanaeth Ymwelwyr Iechyd ym Mhowys a
dylanwadu arno yma ac ar lefel Cymru gyfan. Yn ogystal, ynghynt eleni, roeddwn i’n ffodus iawn i dderbyn gwobr ‘Ymwelydd Iechyd y Flwyddyn 2017’ gan y Cyfnodolyn Ymweld Iechyd (Journal of Health Visiting). Mae’n golygu fod y swydd gymaint yn fwy gwerthfawr o wybod fod fy rôl yn cael ei gwerthfawrogi’n eang.

“Rydw i’n fam i ddau o blant ac yn gallu rheoli fy amser rhwng gwaith a’r cartref yn hawdd. Rydw i’n dwlu mynd i gerdded ym Mannau Brycheiniog ac yn ddiweddar rwyf wedi gosod her i mi fy hun i gymryd rhan mewn hanner marathon – mae fy lleoliad yng nghefn gwlad yn berffaith yn hyn o beth!

“Os ydych chi’n dwlu gweithio mewn tîm bach, mewn amgylchedd cyfeillgar, a bod yn rhan o raglen ymweld iechyd sydd wir yn gwerthfawrogi anghenion cleifion, yna Cymru yw’r lle i chi.”