Rachael Labourne

Mae Rachael yn Nyrs Gymunedol yng nghanolbarth Cymru. Symudodd o ddwyrain Swydd Efrog i Gymru yn 2003 gyda’i gŵr a dau o blant, gyda’r bwriad o wella ansawdd eu bywyd. Dyma Rachael i esbonio:

“Yn fy arddegau, yn helpu mewn cartref nyrsio lleol, cefais fy ysbrydoli gymaint gan y gofal anhygoel a ddarperid gan y nyrsys, i’r fath raddau fy mod i wedi rhoi fy mryd ar fod yn nyrs. Gorffennais fy hyfforddiant yn Ysbyty Brenhinol Berkshire yn Reading cyn datblygu fy ngyrfa fel bydwraig ac ymwelydd iechyd yn Hull.

“Ef fy mod i’n mwynhau fy nghyfnod yn nyrsio yn Swydd Efrog, pan ddaeth cyfle i symud i gefn gwlad Cymru gerbron fy ngŵr, roedd tynfa bywyd gwledig ynghyd â chostau byw llawer gwell yn gwneud y dewis yn un hawdd. Cawsom ein helpu i symud hefyd gan y pecyn adleoli rhagorol sydd gan y GIG.

“Roedd fy nau blentyn yn ifanc ac maen nhw wedi elwa o fynychu ysgolion ardderchog, roeddwn i eisiau treulio mwy o amser gyda nhw, ac roedd modd i mi weithio fel nyrs ysgolion.Wrth iddyn nhw dyfu’n hŷn, symudais yn ôl i weithio fel ymwelydd iechyd ochr yn ochr â thîm nyrsio ardal rhagorol a chefnogol. Rydym ni wedi llwyddo i adnewyddu tŷ fferm a bellach mae gen i bedwar o blant, ac rydym ni’n byw mewn sgubor ar ei newydd wedd, ac rydym ni’n eithriadol filch ohono.

“Fe wnes i ganfod fod gweithio ochr yn ochr â’r nyrsys ardal yn brofiad cyfoethog iawn oddi mewn i’n gwasanaethau cymunedol yn syrjeri’r meddyg teulu lleol – i’r fath raddau fy mod i bellach yn nyrs gymunedol ran-amser sy’n gweithio yn y tîm rhagorol hwn sy’n cyfrannu i’r gymuned leol ac sydd wir yn cael ei werthfawrogi ganddi.

“Mae fy nghalon yn dal i fod ym myd bydwreigio a chefais gefnogaeth i ymgymryd â chwrs bydwreigio ‘dychwelyd I ymarfer’ a gweithio fel bydwraig mewn ysbyty lleol. Mae Datblygiad Proffesiynol Parhaus yn rhan allweddol o nyrsio yng Nghymru, ac rwy’n llawn fwriadu cofleidio pob cyfle a ddaw i’m rhan. Rydw i hefyd wedi gallu cwblhau TAR a’r gobaith yw cyfuno hyn gyda’r profiad sydd gennyf er mwyn datblygu fy ngyrfa mewn datblygu ymarfer a chefnogi ac ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o nyrsys a bydwragedd yng Nghymru.

“Y tu fas i fyd gwaith, mae dewis helaeth o weithgareddau i gymryd rhan ynddyn nhw. Mae ein cymuned wledig yn trefnu rhyw fath o ddigwyddiad neu gyfarfod byth a hefyd, ac mae rhywbeth yn digwydd drwy’r amser, o wyliau sy’n adnabyddus yn genedlaethol a rhyngwladol i sioeau pentref bychain. Rydw i hefyd wedi gallu trefnu fy ngwaith o gwmpas bywyd y teulu er mwyn gallu mwynhau’r gorau o’r ddau fyd. Baswn i’n argymell i unrhyw un sy’n ystyried dilyn gyrfa fel nyrs yng Nghymru i ddod a rhoi cynnig arni. Fyddwch chi ddim yn difaru, a byddwch chi’n dwlu ar y cyfan.”