Olwen Morgan

Cychwynnodd gyrfa nyrsio Olwen Morgan yng Nghaerfyrddin ym 1987. Ers hynny, mae wedi gweithio ledled Cymru ac wedi archwilio a datblygu sgiliau mewn arbenigeddau amrywiol. Mae taith Olwen wedi rhoi boddhad aruthrol iddi – ac mae’r teimlad hwnnw’n parhau hyd heddiw. Meddai Olwen:

“Roeddwn i wastad wedi moyn bod yn nyrs, ers yn ferch fach, ac mae bod yn nyrs yng Nghymru yn rhoi pleser unigryw i rywun. Bu’r tair blynedd o hyfforddiant yng Nghaerfyrddin yn brofiad hapus dros ben. Roeddwn wedi fy mharatoi a’m hysbrydoli gymaint ac yn awyddus i fod yn nyrs staff gymwysedig. Ar ôl cymhwyso fel nyrs staff, roedd modd i mi ofalu’n llwyr am fy nghleifion gyda hyder gan fod fy hyfforddiant wedi fy ngalluogi i gyflawni fy ngwaith yn gwbl ddiogel ac i safon uchel.

"Yn y bon, credaf fod nyrsio yn parhau i fod yn waith ymarferol ac nad yw hanfodion y proffesiwn wedi newid. Yr hyn sydd wedi newid yw technoleg a gwyddoniaeth – y byd rydym ni’n gweithio ynddo - ond mae’r ‘Rhinweddau Nyrsio’ yr un fath heddiw ag erioed. Rwy’n teimlo’n ffodus imi gael gweithio yng Nghymru ar hyd yr amser. Dwi wedi gweithio yng Nghaerfyrddin, Abertawe a Chastell-nedd, ond ble bynnag rydw i wedi bod, mae synnwyr o gymuned a pherthyn wedi bodoli bob tro.

"Mae fy ngyrfa wedi dilyn dau arbenigedd yn bennaf, sef meddygaeth a llawdriniaeth cardio-thorasig. Felly, mae cael gyrfa ym maes nyrsio wedi fy ngalluogi i newid cyfeiriad. I ddechrau roeddwn i’n gweithio ym maes meddygaeth a gofal henoed – lle cefais seiliau cadarn o ran nyrsio ‘pur’ – ond ar ôl chwe blynedd penderfynais newid cyfeiriad a mynd i weithio mewn uned gofal dwys llawdriniaeth gardiaidd. Dysgais lawer o’r profiad hwnnw. Newidiodd fy safle o fod yn arbenigwraig i fod yn nofis dros nos. Yn awr, roeddwn mewn amgylchedd gofal critigol ac er i hyn fod yn brofiad brawychus i ddechrau, cefais y gefnogaeth oedd angen arna’i i fynd i’r afael â’r gwaith gan ddod yn arbenigwraig yn yr arbenigedd hwnnw o dipyn i beth. Dyna sy’n wych am nyrsio. Mae’n rhoi cyfle i chi addasu a dysgu pethau newydd na wyddech chi oedd yn bosibl.

"Rwyf wedi dychwelyd i faes meddygaeth a gofal henoed bellach ers saith mlynedd ac ar hyn o bryd rwy’n Uwch Fetron yn gyfrifol am arwain gwasanaethau a gofal nyrsio gweithredol yn Ysbyty Castell-nedd Port Talbot. Rwy’n gwneud y gwaith hwn gyda chymorth tîm o 3 Metron ynghyd â Phrif Nyrsys yWardiau a’u staff gweithgar. Mae cael y cyfle i feithrin nyrsys y dyfodol yn fraint wirioneddol ac alla’i ddim dychmygu colli’r awydd cryf sydd ynof i ofalu am fy nghleifion.”