Melanie Davies

Mae Melanie Davies (43) yn Brif NyrsWard mewn ysbyty yn Abertawe. Ar ôl gweithio fel nyrs am 20 mlynedd, gall Melanie adrodd cyfrolau am fanteision hyfforddi, gweithio a byw yng Nghymru. Cafodd Melanie ei henwi’n ‘Nyrs y Flwyddyn’ y Coleg Nyrsio Brenhinol yn 2017 ar gyfer ei gwaith yn hyrwyddo llesiant pobl ag anableddau dysgu. Dyma hi i esbonio:

“Rwy’n dod o’r Cymoedd yn wreiddiol, ac fe ges i fy ysbrydoli i ddilyn gyrfa mewn nyrsio a dod o hyd i ffyrdd o drawsnewid gofal cleifion anabl gan fy ewythr. Roedd ganddo fe anableddau dysgu dwys, felly mae gofalu amdano fe wedi bod yn rhan o drefn fy mywyd erioed. Fe wnes i gwblhau fy hyfforddiant nyrsio cyffredinol yma, a doedd dim angen fy siarsio i aros yn agos at fy nheulu a datblygu gyrfa yng Nghymru.

“Rydw i’n gweithio gyda chleifion sydd ag anableddau dysgu, ac fe ges i fy rhoi ar fy ward bresennol er mwyn annog newidiadau yn agweddau staff a diwylliant y ward. O ganlyniad i hyn, roeddwn i’n benderfynol o sicrhau fod pobl ag anableddau dysgu’n cael y gofal a’r profiad gorau posib. Yn ddiweddar, fe wnes i helpu i gyflwyno menter I ddarparu sesiynau hyfforddi anffurfiol gyda ‘phecynnau gofal’, a chyn pen dim roedden nhw’n cael eu defnyddio ledled fy mwrdd iechyd.

“Roedd hi’n dipyn o her i gyflwyno’r cysyniadau newydd hyn a gwneud iddyn nhw lwyddo, ond fe arweiniodd at ennill ‘Nyrs y Flwyddyn 2017’ i mi oddi wrth y Coleg Nyrsio Brenhinol. Mae’n fraint cael eich cydnabod am eich gwaith ond faswn i ddim wedi gallu gwneud hyn heb y tîm rhagorol sy’n gefn i mi. Rydw i’n falch fy mod i wedi newid agweddau ac ymddygiad tuag at gleifion, a hynny wedi’i hybu gan GIG Cymru, yng ngwlad ei sefydlu.

“Rydyn ni fel nyrsys yng Nghymru’n cael y cyfle i ddarparu gofal o safon i’n cleifion, tra’n llunio’r yrfa rydyn ni’n dymuno’i chael, gyda datblygiad proffesiynol a chefnogaeth er mwyn i ni allu gwneud cynnydd yn glinigol. Mae’r cyfleoedd dysgu gydol oes, ac mae’r hyfforddiant a seilir yn y gwaith yn ein galluogi ni i ddatblygu sgiliau a gwneud dyletswyddau gyda chleifion ar yr un pryd. Mae llwybr clir i gyfeiriad ymarfer uwch ar gyfer nyrsys sydd newydd gymhwyso hefyd, os ydyn nhw’n dymuno symud eu gyrfa i’r lefel nesaf.

“Heblaw am weithio yng Nghymru, mae hi’n amhosib osgoi’r dirwedd fendigedig a bywyd y traeth. Rydw i wrth fy modd ynghanol y traethau a chefn gwlad Cymru. Mae cael bywyd llawn a bywiog law yn llaw â gyrfa nyrsio sy’n rhoi boddhad yn ddau reswm pam y byddwn i’n annog nyrsys sy’n chwilio am newid yn eu gyrfa i roi Cymru ar ben eu rhestr o ddewisiadau.”