Marcial a Maria Arevalo

Mae Marcial Arevalo (44) a’i wraig Maria (46), ill dau’n nyrsys yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg yn Ne Cymru. Fe wnaethon nhw adleoli o Ynysoedd y Philipinas dros 15 mlynedd yn ôl er mwyn dilyn gyrfa nyrsio a chael gwell bywyd ar gyfer eu teulu ifanc. Dyma Marcial a Maria i esbonio:

Marcial:

“Fe wnaeth y ddau ohonom ni gymhwyso fel nyrsys yn Ynysoedd y Philipinas yn 1989. Fe symudais i I Gymru gyntaf yn 2001, ynghyd â 41 nyrs arall o Ynysoedd y Philipinas, er mwyn dilyn gyrfa fel nyrs lawfeddygol. Fe ddilynodd fy ngwraig a’r plant wyth mis yn ddiweddarach pan ddechreuodd Maria ar ei rôl newydd fel nyrs Ward Feddygol yn yr un ysbyty. 15 mlynedd yn ddiweddarach, mae’r ddau ohonom ni’n dal i nyrsio yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg ac yn mwynhau bywyd i’r eithaf.

“Roedd y cymorth a’r gefnogaeth wnaethon ni ei dderbyn gan ein bwrdd iechyd lleol wrth adleoli i Gymru o Ynysoedd y Philipinas yn rhagorol, ac roedd e’n fodd o wneud i ni deimlo’n gartrefol ar unwaith. Fe drefnodd fy rheolwyr fy mod i’n cael gwersi Saesneg ychwanegol er mwyn fy helpu i ennill y bathodyn Cyngor Nyrsio a Bydwreigio angenrheidiol o fewn y tri mis cyntaf ar ôl ymuno â’r ysbyty. Cafodd Maria gefnogaeth gyda hyfforddiant parhaus i’w helpu i setlo yn ei rôl newydd.

“Diolch i’r hyfforddiant ychwanegol hwn, ac anogaeth a chefnogaeth barhaus gan ein cydweithwyr, ynghyd â’r hyblygrwydd i weithio oriau oedd yn cyd-daro â bywyd y teulu ac anghenion y plant, mae Maria a minnau wedi cael ein grymuso i ddatblygu a meithrin y sgiliau sydd eu hangen arnom i gwrdd â’n gofynion ailwerthuso nyrsio,
datblygu ein gyrfaoedd a gwneud gwahaniaeth go iawn i’r cleifion sy’n derbyn gwasanaeth gennym ni.

“Mae Cymru wir wedi dod yn gartref newydd i ni ac rydym ni wedi setlo’n ddedwydd yma fel teulu. Rydym ni’n teimlo synnwyr cryf o berthyn, yn ein cymuned leol, ac yn y wlad hardd hon, a byddem ni’n argymell i unrhyw un sy’n chwilio am yrfa sy’n eu cyflawni’n llwyr yn GIG ddewis Cymru. Dyma wlad ble rydym ni’n falch o ddweud ein
bod ni’n Filipinos â chalonnau Cymreig.”

Maria:

“Pan gynigiwyd swydd yng Nghymru i Marcial, roeddwn i’n llawn cyffro ond yn nerfus. Ond gwyddwn y byddai’n llesol i’n teulu ni. Brin wyth mis yn ddiweddarach, roedd y ddau ohonom ni’n gweithio yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg, ac roedd y staff mor garedig a chynhwysol. Mae’r gefnogaeth a’r mentora yma yn ail i ddim ac rydym ni wedi cael gweithio’n hyblyg er mwyn cynnal cydbwysedd gwaith-bywyd da. Rydym ni wedi ymgartrefu’n llwyr yma a Chymru yw ein cartref bellach.”