Majallel Lorin

Mae Majallel Lorin yn Nyrs Cymunedol newydd gymhwyso yng Nglynebwy, De Cymru. Daeth hi i Gymru gyntaf o Ynysoedd y Philipinau ym mis Tachwedd 2016, er mwyn sefydlu’i gyrfa nyrsio. Mae hi’n gobeithio y bydd ei gŵr a’u merch yn ymuno â hi yma cyn bo hir. Dyma Majallel i esbonio:

“Ar ôl hyfforddi a chymhwyso fel nyrs yn Ynysoedd y Philipinau yn 2011, fe wnaeth fy mam fy annog i ystyried dilyn ôl troed fy ewythr a gosod fy ngolygon ar waith nyrsio dramor. Mae fy ewythr wedi mwynhau gyrfa nyrsio faith yn Llundain, ond roedd y gymuned gref a’r wlad bert yng Nghymru’n gwneud y lle’n ddewis amlwg i mi.

“Mae’r gefnogaeth ariannol, emosiynol ac addysgol yr ydw i wedi’i dderbyn o ran pecyn adleoli, croeso cyfeillgar a chymorth ymarferol i basio’r arholiad clinigol gorfodol ar gyfer nyrsys tramor sy’n gweithio yn y Deyrnas Unedig, wedi’i gwneud hi’n hawdd iawn i mi setlo i’r amgylchedd newydd yma. Rwy’n falch iawn o ddweud fy mod i, yn ddiweddar, o ganlyniad i’r gefnogaeth hon, wedi dod yn nyrs dramor gyntaf yn fy Mwrdd Iechyd Prifysgol i basio’r Arholiad Clinigol Strwythuredig Gwrthrychol gofynnol.

“Mae nyrsio cymunedol yng Nghymru fel bod yn rhan o deulu estynedig mawr. Mae yma gymuned Philipino sydd wedi hen sefydlu yma hefyd ac mae’r ymdeimlad cryf o berthyn wedi helpu llawer i wneud i mi ymgartrefu a lleddfu ychydig ar fy hiraeth am y teulu a ffrindiau gartref.

“Rydw i’n gweithio mewn ysbyty sydd dan arweiniad nyrsys. Mae’r amgylchedd cefnogol hwn eisoes wedi caniatâu i mi ymarfer a datblygu fy sgiliau meddwl yn feirniadol i weithio gyda chleifion a’u helpu i gyflawni’u nodau. O ganlyniad mae fy hyder mewn gwneud penderfyniadau a chynllunio gofal wedi cynyddu. Bydd y sgiliau hyn yn werthfawr i mi wrth i mi ddatblygu fy ngyrfa yma.

“Mae Cymru’n lle mor gyfeillgar a chroesawus, ac mae’n lle gwych i weithio a byw ynddo, a baswn i’n annog nyrsys eraill o dramor sy’n dymuno adleoli, i roi’r wlad ragorol hon ar frig eu rhestr.”