Laura Wyatt

Mae Laura Wyatt  yn Fydwraig Profedigaeth yng Nghaerdydd, a ddychwelodd I Gymru gyda’r bwriad o hyfforddi fel nyrs i blant. Oherwydd yr hyblygrwydd gyrfaol, yr hyfforddiant parhaus a’r gefnogaeth, ynghyd ag agwedd weithgar iawn Laura drwy gydol ei gyrfa, llwyddodd hi i ennill gwobr ‘Bydwraig y Flwyddyn 2017’ Emma’s Diary. Dyma hi i esbonio:

“Rwy’n dod o orllewin Cymru’n wreiddiol, ac, ar ôl gweithio fel nani y tu allan i Gymru am ddwy flynedd, fe benderfynais i symud yn ôl i barhau â’m hyfforddiant nyrsio yng Nghaerdydd, oherwydd cyfleoedd oedd ar gael I mi yma. Roeddwn i’n dwlu ar y profiad o weithio gyda phlant, ac yn wreiddiol meddyliais y byddwn i’n hoffi
arbenigo fel nyrs i blant ar ôl i mi gwblhau fy nyrsio cyffredinol yn 1998. Ond ar ôl gwneud sawl lleoliad mamolaeth, fe drodd uchelgais fy ngyrfa i gyfeiriad bydwreigiaeth, a dyna’r penderfyniad gorau i mi ei wneud erioed.

“Fuodd hi byth yn ystyriaeth i mi ddewis unman ond Cymru ar gyfer hyfforddi, gweithio a byw ynddo fe. Fe gefais I fy magu yng Nghymru, felly rwy’n gwybod am fanteision dechrau teulu yma, ochr yn ochr â manteision gweithio yn y GIG. Mae fy rôl bresennol fel Bydwraig Profedigaeth yn golygu rhoi cefnogaeth i gyplau sydd wedi cael y
profiad ofnadwy o golli babi ac mae’n swydd heriol, ond dyrchafol iawn. I fi, y peth pwysicaf yw gwrando ar fy nghleifion ac rydw i wedi gweithio gyda rhai menywod rhagorol, yn eu harwain drwy’u beichiogrwydd a’u helpu nhw ar ôl iddyn nhw roi genedigaeth. Mae hyn wedi bod yn llawer haws oherwydd bod tîm mor weithgar a
dawnus o nghwmpas i sydd wastad yn mynd yr ail filltir. Mae cymuned anhygoel gyda ni yma.

“Mae system addysg ragorol i’w chael yma yng Nghymru i bobl sydd eisiau hyfforddi a datblygu gyrfa mewn nyrsio a bydwreigiaeth ar y cyd. Rydw i wedi cael rhaglen ddatblygu wedi’i theilwra’n arbennig i mi sydd wedi cael ei chynllunio er mwyn helpu fi i gwrdd â nodau fy ngyrfa, a faswn i ddim wedi gallu cyflawni’r hyn yr ydw i wedi’i
gyflawni heb y mentora strwythuredig a’r gefnogaeth yr ydw i’n ei chael oddi wrth fy nghydweithwyr. Rydw i’n gweithio gyda thîm bendigedig sy’n gwrando ar ei gilydd er mwyn rhoi’r gofal gorau i’n cleifion.

“Roeddwn i wedi syfrdanu o gael fy enwebu ar gyfer gwobr ‘Bydwraig y Flwyddyn 2017’ gan un o fy nghyngleifion, ac roedd hi’n sioc fwy fyth i ennill. Mae’n deimlad gwych cael cydnabyddiaeth am fy holl waith dros yr 20 mlynedd ddiweddaf.

“Mae’r manteision sy’n dod o weithio a byw yng Nghymru’n ddi-ben-draw. Mae Cymru’n genedl mor danbaid a chyfeillgar, a dydych chi byth yn bell iawn oddi wrth y golygfeydd hardd a chefn gwlad. Fe fyddwn i’n annog unrhyw un sydd eisiau bod ynghanol golygfeydd pert ac sydd hefyd am elwa o lwybr gyrfa strwythuredig, i
ystyried Cymru fel dewis cyntaf ar gyfer dechrau bywyd newydd.”