Kirsty Pomeroy

Mae Kirsty Pomeroy yn Nyrs Practis o Dde Cymru. Ar ôl symud yn ôl i Gymru o Gyprus I fod yn nes at ei theulu, mae hi’n dal ati i ddatblygu ei sgiliau yn y wlad y mae hi’n ei charu. Mae hi'n egluro:

“Un o dde Cymru ydw i'n wreiddiol, ac fe wnes i benderfynu cwblhau’r rhaglen nyrsio cyn cofrestru yno hefyd gan fy mod i'n gwybod bod GIG Cymru yn cynnig cyfleoedd dysgu gydol oes. Ar ôl cymhwyso yn 2012, penderfynais symud i Gyprus a gweithio fel nyrs yn yWeinyddiaeth Amddiffyn. Dair blynedd yn ddiweddarach, penderfynodd fy
ngŵr a minnau symud yn ôl i Gymru i ymgartrefu yno, a dechreuais innau weithio fel nyrs gymunedol.

“Ar hyn o bryd, rwy’n Nyrs Practis mewn practis meddyg teulu ym Mhontypridd, de Cymru. Rwyf wedi gweithio mewn sawl rôl wahanol yn ystod fy hyfforddiant ac ar ôl hynny, ond mae’n braf bod mewn practis lleol lle mae’r gwaith yn hyblyg ac yn diwallu fy anghenion. Rwyf wedi cael cefnogaeth o ran fy natblygiad proffesiynol, felly
rwy'n gallu datblygu fy ngyrfa wrth fy mhwysau a bodloni gofynion ailddilysu’r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth.

“Yng Nghyprus, cefais fy ngwthio i wneud pethau a oedd y tu hwnt i’r hyn oedd yn gyfforddus, a dysgais sut i ddelio â staff a chleifion, pan oedd y rhwystr iaith, ar y dechrau, yn anodd ei reoli. Mae gofal iechyd y Weinyddiaeth Amddiffyn yn seiliedig ar egwyddorion y GIG, ac mae’r profiad hwn wedi bod yn fuddiol i mi o ran hyder a sgiliau ers i mi symud yn ôl i Gymru.

“Mae bod mewn practis meddyg teulu bach yn wahanol i fod mewn ysbyty mawr, ac rwyf wrth fy modd. Mae ymdeimlad o gymuned a pherthyn, ac mae rhywun yn dysgu o hyd. Yr elfen fwyaf buddiol o weithio yng Nghymru yw'r cydbwysedd bywyd a gwaith, sydd ddim wedi bod ar gael i mi bob amser. Y tu allan i oriau gwaith, fe fydda i’n
mynd â’r cŵn am dro hir ym Mynyddoedd anhygoel Bannau Brycheiniog, ac yn manteisio i'r eithaf ar y dirwedd hyfryd o'n cwmpas; mae’n antur go iawn.

“I mi, mae gweithio yng Nghymru wedi rhoi rhyddid i mi. Mae’r cyfleusterau yma yn ddiguro, ac mae pawb yn cael cyfle i ddilyn gyrfa amrywiol, gyda chyfleodd i ddatblygu a symud ymlaen. Os ydych chi’n awyddus i weithio mewn cymuned gyfeillgar gydag awyrgylch dysgu gwych, byddwn yn sicr yn argymell mai’r cam nesaf i chi yw dewis
Cymru.”