Jessica Bason

Mae Jessica Bason (24) yn fydwraig Band 6 sy’n gweithio yn y Canolbarth. Cafodd Jessica ei hyfforddi yn Lloegr, a chafodd leoliad yno, ond roedd y cymudo’n ei gwneud hi’n anodd sicrhau cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith. Ystyriodd adael bydwreigiaeth yn gyfan gwbl cyn dod ar draws y swydd berffaith, yng Nghymru. 

Tra roeddwn i’n hyfforddi, roedd gen i fodryb oedd yn gweithio yn y Canolbarth, felly roeddwn i’n ymwybodol o sut roedd y bwrdd iechyd lleol yn cefnogi ei staff. Fy mreuddwyd i oedd gweithio fel bydwraig gymunedol yno, ond doedd dim swyddi ar gael ar y pryd. Felly bues i’n gweithio mewn uned genedigaethau mewn ysbyty yn Lloegr am 18 mis. Mwynheais i’r swydd, ond roeddwn i’n gweithio gydag achosion o feichiogrwydd mwy cymhleth a helpodd fi i wella fy sgiliau, ond roedd yn gallu bod yn anodd ar adegau. 

Roedd hynny, ynghyd â rhentu tŷ yn Lloegr yn rhan-amser yn ogystal â theithio yn ôl ac ymlaen i’r Canolbarth pan allwn i, a’r euogrwydd o adael fy mhartner i ofalu am ein fferm ar ei ben ei hun, yn ormod i mi. Edrychais i ar wefan swyddi GIG Cymru eto, a gwelais swydd Band 5 hanner milltir o nghartref i. Allwn i ddim credu’r peth, ac roeddwn i’n teimlo mai ffawd oedd y ffaith bod y swydd hon ar gael. 

Fe es i i’r cyfweliad ac roedd yn anodd, yn seiliedig ar sgiliau yn bennaf gyda thrafodaeth ynglŷn â’r rôl a sut y byddwn i’n ymdrin â gwahanol sefyllfaoedd. Fe ddes i allan o’r cyfweliad yn ansicr, ond mae’n rhaid bod fy mrwdfrydedd tuag at y ddisgyblaeth a’r swydd wedi creu argraff gan i mi dderbyn yr alwad i ddweud fy mod i wedi bod yn llwyddiannus. 

Yn 2017, fe ddechreuais yn fy swydd newydd fel bydwraig gymunedol, a dydw i ddim wedi edrych nôl ers hynny. Rwyf wrth fy modd gyda’r ffordd rydyn ni’n gofalu am fenywod yn y Canolbarth, rydyn ni’n canolbwyntio ar y person. Rydych chi’n cael eich llwyth achosion a chi fydd prif fydwraig menyw gydol ei gofal. Felly, rydych chi’n dod i’w hadnabod hi’n dda iawn ac yn deall sut i’w chefnogi hi yn ystod yr enedigaeth. Mae pob diwrnod yn wahanol; byddwch chi’n cael dwy shifft ar alwad bob wythnos ond, fel arfer, mae’r diwrnodau eraill yn gymysgedd o apwyntiadau rheolaidd ar gyfer gofal cynenedigol ac ôl-enedigol.

Fy hoff beth am weithio mewn tîm bach yw bod pawb yn cefnogi ei gilydd. Gallwch chi weithio’n hyblyg a chael shifftiau sy’n gweddu i’ch ffordd o fyw. Mae’r tîm cyfan yn cydweithio i sicrhau bod gan bawb gydbwysedd da rhwng bywyd a gwaith – rydyn ni i gyd yn ffrindiau ac yn adnabod ein gilydd yn dda iawn, felly rydyn ni eisiau gofalu am ein gilydd.

Mae llawer o bobl yn credu bod pob bydwraig yr un fath, ond addasu o weithio mewn uned genedigaethau i fydwreigiaeth gymunedol oedd un o heriau mwyaf fy ngyrfa. Roedd yn teimlo fel pe bawn yn dysgu swydd newydd! Yn ffodus i mi, roedd un aelod o’r tîm wedi mynd trwy’r un profiad, felly roedd hi wrth law i nhywys i drwy’r broses. 

Mae genedigaethau’n amrywio yn dibynnu ar amgylchiadau a chymhlethdod. Mae natur bydwreigiaeth yn golygu bod rhaid i chi sicrhau bod y mecanweithiau ymdopi gennych chi i ddiogelu eich iechyd meddwl a’ch galluogi chi i ddychwelyd i’r swydd ddydd ar ôl dydd. Mae gweithio ar y fferm yn fy helpu i gyda hynny ac mae hyblygrwydd y patrymau shifft yn golygu y galla i dreulio amser gyda fy anifeiliaid. 

Mae symud fy ngyrfa i Gymru wedi rhoi pob math o gyfleoedd proffesiynol i mi. Rwyf wedi cael cynnig swyddi lleol gyda’r RCM ac wedi siarad am fy mhrofiadau gyda myfyrwyr bydwreigiaeth. Mae llawer o gyfleoedd i dyfu ac arallgyfeirio fy sgiliau i driniaethau amgen megis hypno-enedigaeth neu ddefnyddio aromatherapi yn ystod y geni.

Mae gweithio fel bydwraig yn rhoi boddhad mawr i mi. Pan rydych chi’n gwisgo’ch iwnifform ar gyfer eich diwrnod cyntaf fel bydwraig gymwys, mae’r teimlad rydych chi’n ei gael yn gwneud y blynyddoedd o waith rydych chi wedi’u gwneud i gyrraedd y pwynt hwnnw yn werth chweil. 

Gyda gweithio hyblyg, cydweithwyr cefnogol, cartrefi fforddiadwy a chefn gwlad ysblennydd ar eich stepen drws, mae Cymru yn lle gwych i gael cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith.