Jennie Palmer

Mae Jennie Palmer yn Uwch Nyrs mewn adran Frys a Meddygaeth Acíwt yng Nghaerdydd, De Cymru. Mae adleoli i Gymru wedi galluogi Jennie i ddilyn gyrfa ei breuddwydion ac elwa o’r ymdeimlad cryf o gymuned. Gwnaeth Jenny’r gorau o’r cyfleoedd i ddatblygu’i harbenigedd, tra’n cydbwyso hynny â bywyd ei theulu, a bellach Cymru yw ei chartref. Dyma hi i esbonio:

“Rwy’n dod yn wreiddiol o Ogledd Lloegr, a symudais i Gymru pan oeddwn i’n ddeunaw oed i hyfforddi fel nyrs gyffredinol. Roeddwn i wastad am fod yn nyrs a dewisais ddechrau ar fy ngyrfa yng Nghymru oherwydd y bywyd amrywiol a’r gymuned gyfeillgar, ynghyd â’r cyfleoedd dysgu uwch oedd yma, oddi mewn i rwydwaith hynod gefnogol. Fe wnes i raddio yn 1996 ac rydw i wedi bod yn hyfforddi, gweithio a byw yng Nghymru ers dros 21 mlynedd bellach. Rydw i a’m teulu’n hapus iawn yma a does dim cynlluniau gennym i adael. Mae fy rôl bresennol wedi’i lleoli yn Adran Frys a Meddygaeth Acíwt un o ysbytai mwyaf prysur Cymru, ac mae’n waith prysur a heriol, ond rydw i’n gweithio gyda thîm sydd mor ymroddedig. Mae’n bleser pur bod yn rhan ohono.

“Mae’r cyfleoedd i ddysgu wrth weithio, ynghyd â’r gefnogaeth addysgol barhaus, yn anhygoel. Rydw i wedi ennill y cyllid a’r profiad oedd ei angen arnaf i gwblhau gradd meistr mewn ymarfer uwch ac fe dderbyniais lawer iawn o gefnogaeth i gwblhau fy nghymhwyster Nyrs Ymarferydd Brys. Mae llawer o ddewis o ran datblygiad addysgol a hyfforddiant mewnol hefyd. Cynigir llwybr clir i waith ymarfer uwch a fframwaith cadarn o gwmpas meysydd craidd y GIG. mae’r hyfforddiant hwn, ynghyd â manteision bwrsari GIG Cymru, yn gwneud Cymru’n lle gwych I weithio ynddo os ydych chi’n uchelgeisiol ac yn dymuno gwthio ffiniau eich rôl.

“Mae’r gymuned nyrsio yng Nghymru’n ail i ddim. Ryw i wedi dysgu cymaint oddi wrth nyrsys o’r un feddwl â mi drwy gyfrwng Cymdeithas Gofal Brys RCN a’r Fforwm Gofal Brys, ac mae’n wych gwybod fod rhywun ar gael i drafod eich syniadau gyda nhw bob amser. Mae’n galonogol gwybod ein bod ni’n parhau â thraddodiad y GIG yng nghartref ei sefydlu, ac yn dylanwadu ar ddyfodol nyrsio ar yr un pryd.

“I mi, yr elfen fwyaf manteisiol o weithio yng Nghymru yw gallu cydbwyso fy ngwaith gydag anghenion fy nheulu. Mae gan Gymru gymaint i’w gynnig, boed hynny’n ymlacio neu’n antur, beth bynnag rydych chi’n ei fwynhau, ac mae’n amhosib bod yn brin o bethau i’w gwneud yn eich amser hamdden.Waeth ble rydych chi yn eich bywyd, mae Cymru’n bendant yn rhywle y dylech chi ystyried o ran symud eich gyrfa.”