Jade Silver

Jade Silver

Mae Jade Silver wedi graddio fel Nyrs Anableddau Dysgu o Brifysgol De Cymru. Bellach mae hi’n gweithio fel Nyrs Staff mewn Uned Asesu a Thriniaeth yng Nghwmbrân, De Cymru. Am fod ganddi hyblygrwydd i ddal ati i astudio fel rhan o’i swydd, mae gan Jade weledigaeth glir ynghylch sut y mae hi am i’w gyrfa ddatblygu. Dyma hi i esbonio:

“Rydw i mor falch mod i wedi penderfynu aros yma yng Nghymru i ddechrau ar fy ngyrfa nyrsio. Mae’r gefnogaeth a’r anogaeth yr ydw i wedi’i dderbyn ar bob cam o’r daith wedi bod heb ei ail. Yn y brifysgol, roeddwn i’n cael anogaeth barhaus i wneud gweithgareddau allgyrsiol, fel rhwydweithio gyda chyfoedion o bob cwr o’r DU, i gefnogi fy ngwaith cwrs. Bu enwebiadau gan gyfoedion, yn ystod fy lleoliad clinigol bwrdd iechyd lleol, yn gymorth i mi gyflawni bod yn: agos at ennill Gwobr Myfyriwr y Flwyddyn Cymru gan y Coleg Nyrsio Brenhinol 2015; cydnabyddiaeth yng Ngwobrau Seren ar ei Phrifiant y Nursing Times 2015; a Gwobr Arfer Orau yn rowndiau rhanbarthol cynhadledd flynyddol Cryfhau’r Ymrwymiad DU. Mae’r gwaith sy’n cael ei gydnabod yn ganllaw hygyrch a hawdd ei ddarllen i ofalu a chynllunio triniaeth pobl ag anableddau dysgu, y gwnes i ei ddatblygu fel rhan o’m gwaith prosiect yn ystod fy nghwrs.

“Fe wnes i raddio gyda gradd Nyrsio Anableddau Dysgu yn 2015 ac enillais swydd ar unwaith gyda’r un bwrdd iechyd, ble roeddwn wedi mwynhau fy lleoliadau clinigol cyn hynny. Maen nhw wedi parhau i gefnogi fy astudiaethau ar lefel Meistr. Mae fy rôl fel nyrs staff, gan weithio gydag oedolion ag anableddau dysgu mewn uned asesu a thriniaeth leol, yn heriol ac yn werth chweil – does byth ddau ddydd yn debyg i’w gilydd. Rydw i’n ymwneud â chleifion adeg creisis i asesu’u sefyllfa a datblygu cynlluniau gweithredu, drwy gynllunio gofal, i gefnogi’u lles a’u chynhwysiant cymdeithasol parhaus o fewn i’w cymuned leol.

“Rydw i yn fy nhrydedd flwyddyn o astudio am Radd Meistr mewn Ymarfer Proffesiynol (Anableddau Dysgu), ac rwy’n gobeithio dod i ben ar ddiwedd y flwyddyn hon. Fyddai hynny erioed wedi bod yn bosib heb gefnogaeth ariannol, emosiynol ac addysgol fy mwrdd iechyd lleol. Mae’r diwylliant yma wedi’i wreiddio’n gryf o gwmpas llesiant staff a datblygiad proffesiynol parhaus. Bydd fy mhatrymau shifft yn cael eu strwythuro’n ofalus i roi’r hyblygrwydd sydd ei angen arnaf i’w cyflawni ochr yn ochr â’m hastudiaethau a’m bywyd cartref. Ac mae’r polisi drws agored yn y gwaith yn golygu y gallaf fynd at uwch-aelodau’r tîm ag unrhyw ofid neu broblem.

“Mae’r hyblygrwydd i astudio a gweithio ar yr un pryd yn golygu fod y cyfleoedd i ddatblygu a thyfu o fewn i GIG Cymru’n ddi-ben-draw, ac rwy’n llwyr fwriadu achub ar bob cyfle i wella fy sgiliau clinigol ymhellach. Fy uchelgais yw symud i rôl Nyrs Ymarferydd yn y dyfodol.”