Emma McGowan

Penderfynodd Emma ei bod am fod yn nyrs ar ôl i’w thad farw o ganser. Cymhwysodd yn 2007 ac mae wedi parhau i ddatblygu ei gyrfa heb gyfaddawdu ar y pethau a’i denodd i fod yn nyrs yn y lle cyntaf. Meddai Emma:

“Roeddwn i wedi bwriadu bod yn athrawes. Roeddwn wedi cael lle mewn Prifysgol ond penderfynais beidio â mynd ar ôl gweld fy nhad yn marw o ganser. Roedd fy mhenderfyniad i fynd i fyd nyrsio wedi’i wneud ar sail emosiwn. I ddechrau ymhwysais fel nyrs oedolion a newid wedyn i fod yn nyrs gymunedol. Llwyddais i gwblhau gradd nyrsio ardal ychydig flynyddoedd yn ôl.

"Cefais gefnogaeth anhygoel oddi wrth fy rheolwr llinell i gyrraedd lle’r ydw i heddiw. Rhoddodd bob cefnogaeth imi gwblhau fy ngradd nyrs ardal mewn llai na 12 mis a chymeradwyo fy absenoldeb astudio er mwyn cwblhau’r radd. Er ei bod yn flwyddyn o astudio dwys, mewn gwirionedd roedd yn opsiwn da i fi gan fod fy mhlant mewn oedran lle’r oedd gen i fwy o amser i ganolbwyntio ar fy ngyrfa.

"Roeddwn wrth fy modd yn cwblhau’r radd ac rwyf newydd gamu ymlaen o nyrs ardal Band 6 i Fand 7, felly rwyf bellach yn brif nyrs gyda’r potensial o allu symud i mewn i’r maes rheoli. Ond, beth bynnag y lefel, un o’r pethau gorau am fod yn nyrs yn fy lleoliad gwaith yw cael yr amser i ddarparu’r math o ansawdd gofal a’m denodd i fod yn nyrs yn y lle cyntaf. Mae gennym lefelau staffio diogel yma yn yr ysbyty cymunedol, gyda dim ond saith neu wyth claf i bob nyrs. Felly mae lefel y gofal y gallwn ei ddarparu yn uchel dros ben.

"Rwyf wedi cael fy lleoli ym Mhowys gydol fy ngyrfa. Mae Bannau Brycheiniog dafliad carreg i ffwrdd. Mae’n hyfryd gallu magu fy mhlant mewn ardal sy’n cynnig cystal cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith. Mae pawb mor gyfeillgar ac mae gennym ysbryd cymunedol gwych. Hyd yn oed ar y ward, os nad yw pobl yn adnabod ei gilydd maen nhw’n dod yn ffrindiau mewn dim o dro.

"Byddwn i’n argymell nyrsio i unrhyw un sydd o ddifrif am y gwaith, yn enwedig yng Nghymru. Fel y profais i, mae nyrsio yn opsiwn gyrfa go iawn erbyn hyn. Rwyf wedi torri cwys yrfaol dda fesul dipyn ac wedi sylweddoli y gallwch bob amser ddibynnu ar gefnogaeth i’ch helpu chi i wireddu’ch breuddwydion.”