Dean Wood

Mae Dean Wood yn Nyrs Ymarferydd mewn Uned Mân-anafiadau yn Ne Cymru. Roedd dewis nyrsio’n newid enfawr mewn gyrfa i Dean, ar ôl iddo dreulio 15 mlynedd yn gweithio mewn gweithfeydd glo. Ond o ganlyniad i gefnogaeth gadarn gan ei gydweithwyr a GIG Cymru, mae ef wedi gallu ennill y cymwysterau oedd eu hangen arno i ddilyn ei uchelgais o nyrsio yng Nghymru. Dyma Dean i esbonio:

“Fe wnes i adael yr ysgol yn 16 oed heb ddim cymwysterau, a mynd yn syth i weithio yn y pyllau glo. Fel rhan o’r hyfforddiant, roedd angen i mi gael tystysgrif cymorth cyntaf, ac fe wnaeth hynny danio fy niddordeb mewn gweithio mewn amgylchedd iechyd. Fe gefais fy hun yn gweithio fel rhan o dîm cymorth cyntaf y glowyr ac ar ôl i’r pyllau gau yn 1991, roedd hi’n amlwg i mi mai mewn ysbyty, yn helpu eraill, yr oeddwn i eisiau gweithio.

“Ar ôl cysylltu â rhai o fy ysbytai lleol, fe ges i fy ngwahodd i gyfweliad yn Ysbyty Athrofaol Cymru yn Ne Cymru. Bryd hyn, doedd gen i ddim cymwysterau ffurfiol o gwbl, ond roedd fy nghydweithwyr newydd yn gallu gweld cymaint o ymroddiad oedd gen i o blaid nyrsio, ac fe wnaethon nhw fy helpu i drwy’r hyfforddiant sylfaenol. Mae’r gymuned nyrsio’n helpu’i gilydd yn fawr iawn yng Nghymru. Fe ges i swydd fel Gweithiwr Cefnogi Gofal Iechyd yn yr Uned Frys ac roeddwn i’n gallu gweld oes o gyfleoedd I ddysgu’n agor o fy mlaen.

“Yna, fe ges i gynnig swydd fel Cydlynydd Mân-anafiadau, ac fe wnaeth fy nhîm rheoli fy helpu’n ariannol i fynd i brifysgol nes i mi ddod yn nyrs gymwysedig. Fase hi ddim wedi bod yn bosib i mi ddatblygu fy ngyrfa heb eu cymorth nhw, na’r cyfle ges i i symud ymlaen. Yn fy rôl bresennol fel Nyrs Ymarferydd, rydw i’n rhoi diagnosis i gleifion yn yr uned mân-anafiadau, yn ysgrifennu presgripsiwn ac yna’n gadael i’r cleifion fynd adref. Rydw i wedi ennill cymaint o brofiad drwy gefnogaeth ac arweiniad GIG Cymru. Fy nod personol yw dod yn nyrs band 7 erbyn i mi ymddeol, ac am fod llwybr clir i ymarfer uwch ar gael yma, rydw i’n sicr fod hynny’n bosib.

“Tu fas i’r gwaith, rydw i’n hoffi chwarae golff gyda fy ffrindiau a gwylio Cymru’n chwarae rygbi. Mae cymaint i’w wneud yng Nghymru, yn drip i’r traeth neu fynd am dro ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Mae gweithio i GIG Cymru’n golygu fod gennych chi gefnogaeth waeth beth yw’r llwybr gyrfa rydych chi’n dewis ei ddilyn. Rydw i’n falch iawn o’r hyn mae fy ngyrfa i wedi fy ngalluogi i’w wneud – mae’n anhygoel yr hyn y gallwch chi’i gyflawni gyda’r gefnogaeth gywir ar hyd y daith.”