Charlotte Pritchard

Datblygu o fod yn Weithiwr Cymorth Gofal Iechyd i weithio ar Fand 6 gyda hyblygrwydd sy'n golygu y caiff ganolbwyntio ar ei gwaith ac ar ei theulu, gan gadw’r cydbwysedd angenrheidiol rhwng y ddau.

Dechreuodd Charlotte Pritchard weithio i'r GIG yn 2005 fel Gweithiwr Cymorth Gofal Iechyd, gan gymhwyso'n nyrs gofrestredig yn 2016. Ers hynny, mae wedi camu ymlaen yn ei gyrfa a chael ei dyrchafu i Fand 6, lle mae'n cael boddhad o gyfrannu yn ei rôl bresennol sy'n rhoi'r cyfle iddi ddylanwadu ar newidiadau a datblygiadau sy'n digwydd yn y gwasanaeth. Mae Charlotte yn teimlo na allai'r cydbwysedd rhwng ei bywyd a'i gwaith sydd ar gael iddi yma yng Nghymru fod yn well. Meddai:

“Ymunais â'r GIG fel Gweithiwr Cymorth Gofal Iechyd yn yr Adran Argyfwng yn Ysbyty Athrofaol Cymru, gan roi cymorth i nyrsys a staff meddygol cofrestredig. Bu fy nghydweithwyr yn ysbrydoliaeth imi fynd ati i ddatblygu fy ngyrfa.

"Ar ôl gadael y coleg yn 18 oed, enillais dystysgrif Addysg Uwch mewn Cymorth Gofal Iechyd, a oedd yn caniatáu imi fynd ymlaen wedyn i astudio ar gyfer gradd. Roedd yn heriol astudio ar lefel gradd, ond cefais gefnogaeth wych gan staff y brifysgol a'm cydweithwyr yn yr Ysbyty.

"Roeddwn yn mwynhau'r amser a dreuliais yng nghwmni’r myfyrwyr eraill ar fy nghwrs. Roedd gwybod ein bod i gyd yn yr un cwch yn fy annog i lwyddo. Roeddwn i'n mwynhau hefyd ochr ymarferol yr hyfforddiant, yn enwedig yr oriau yn yr ystafelloedd sgiliau yn actio senarios a oedd yn adlewyrchu bywyd go iawn. Hyn yn fwy na dim byd arall oedd wedi fy mharatoi ar gyfer fy lleoliadau.

"Ar ôl cymhwyso, bues i'n canolbwyntio ar ddatblygu'r sgiliau roedd eu hangen i fod yn hyderus yn fy rôl mewn meddygaeth frys. Mae gennyf gydweithwyr a mentoriaid sy’n barod iawn eu cefnogaeth, a dw i'n cael elwa ar ddiwrnodau dysgu rheolaidd, a sesiynau dysgu galw heibio, ac o ganlyniad mae fy hyder wedi tyfu. Gwelais fod llawer o lwybrau a chyfleoedd ar agor imi barhau i ddysgu a datblygu fel nyrs, ac mae hyn wedi fy helpu i ddatblygu fy Mhortffolio.  

"Cefais fy nyrchafu i Fand 6 yn 2018, ac mae hyd yn oed mwy o gyfleoedd wedi codi yn sgil hynny. Cefais y cyfle i fod yn rhan o Dîm Gwella Gwasanaethau ac mae hyn wedi caniatáu i mi, ac aelodau eraill o staff, hyrwyddo a gwella gofal i gleifion yn yr Uned Argyfwng a Meddygaeth Frys. Mae'n wirioneddol gyffrous cael bod mewn sefyllfa i allu dylanwadu ar y newidiadau a'r datblygiadau sy'n digwydd o fewn y gwasanaeth, er mwyn gwneud pethau'n well i'r cleifion ac i'r staff. Un enghraifft o hyn yw Rheoli Meddyginiaethau, lle bues i'n gweithio'n agos gyda staff ym maes fferylliaeth a staff meddygol i wella sut y mae meddyginiaethau'n cael eu gweinyddu yn yr Uned Asesu Argyfwng.

"Dw i'n lwcus iawn i fod yn aelod o gr┼Áp o staff cefnogol sydd wedi fy nghroesawu, gan fy helpu i ddysgu sgiliau a meithrin hyder, ac sydd wedi rhoi cyfleoedd imi ddatblygu. Dw i'n teimlo mor ffodus o fod yn gallu helpu pobl sydd mewn sefyllfa fregus, a hynny fel gwaith bob dydd. I mi dyma hanfod nyrsio, a dw i'n teimlo’n falch iawn o’r ffaith fy mod yn gweithio yn y maes hwn.
“Fel mam newydd, dw i'n gwerthfawrogi'r hyblygrwydd dw i'n cael manteisio arno fel nyrs. Mae'n  helpu i gadw cydbwysedd rhwng bywyd teuluol a gwaith. Dw i wrth fy modd o fod yn fam, ond er y bydd yn anodd tynnu fy hunan i ffwrdd pan ddaw cyfnod fy absenoldeb mamolaeth i ben, dw i eisoes yn gwybod y byddaf yn rhan o brosiect datblygu gwasanaethau cyffrous arall, a dw i hefyd yn edrych ymlaen at hynny. 

"Mae byw yng Nghaerdydd yn fonws ychwanegol. Dw i'n hoff iawn o fwrlwm bywyd y ddinas, ond mae hefyd yn hawdd iawn dianc i'r wlad brydferth o’i chwmpas pryd bynnag y bydda' i'n teimlo'r awydd i ymlacio. Os ydych yn gweithio ym maes nyrsio, mae cael y cyfle i fanteisio ar gydbwysedd fel hyn yn gwneud gwahaniaeth mawr. Fyddwn i ddim yn cyfnewid byw a gweithio fan hyn am ddim byd arall."