Arniel Hernando

Cymhwysodd Arniel Hernando fel nyrs yn Ynysoedd Philippines ym 1991. Naw mlynedd yn ddiweddarach cyrhaeddodd Gaerdydd ar ôl cael ei recriwtio gan GIG Cymru. Ers hynny mae wedi datblygu gyrfa lwyddiannus ac wedi syrthio mewn cariad â’r ffordd o fyw yng Nghymru. Meddai Arniel:

“Mae nyrsio yn broffesiwn poblogaidd yn Ynysoedd Philippines ac yn cael ei hystyried yn alwedigaeth yn ogystal â bod yn broffesiwn. Penderfynais fynd yn nyrs am fy mod yn mwynhau gofalu am bobl a helpu cleifion. Rwy’n teimlo’n hynod ffodus o fod yn nyrs yng Nghymru oherwydd mae’r bobl mor gyfeillgar yma – dydw i ddim yn credu eich bod chi’n cael y math o gyfeillgarwch ymhob man.

"Mae mwyafrif fy nheulu’n nyrsio. A dweud y gwir, mae pawb yn nyrsio ar ochr fy mam. Ac mae nyrsys o Ynysoedd Philippines yn gwybod, os ydych chi wedi cymhwyso a gweithio gartref am rai blynyddoedd, y gallwch wedyn gael cyfle i fynd dramor a newid eich bywyd er gwell.

"Gwelais hysbyseb GIG Cymru yn y papur dyddiol. Ar ôl imi wneud cais, roedd y broses recriwtio’n reit anodd gan fod rhaid imi basio prawf ysgrifennu Saesneg.Wedyn roedd rhaid imi gael dau gyfweliad arall a phenderfynais fy mod am weithio yng Ngogledd Orllewin Cymru. Roeddwn wrth fy modd fy mod wedi cael fy newis a dydw i ddim wedi difaru o gwbl.

"Hyfforddais fel uwch ymarferydd nyrsio ym Mhrifysgol Bangor gan weithio yn Ysbyty Bangor am bymtheng mlynedd. Rwy’n teimlo’n ffodus dros ben o fod wedi cael y fath gefnogaeth ar y cyrsiau a ddewisais. Mae pob rheolwr wedi rhoi eu ffydd ynof. Rwy’n credu eu bod yn gallu gweld bod gen i botensial ac rwyf mor falch eu bod wedi fy ngwthio i gyflawni rhagor.

"Doedd fawr o hyder gen i yn fy Saesneg pan gyrhaeddais, ond rwy’n hapus iawn gyda’r ffordd mae fy ngeirfa wedi datblygu. Heddiw rwy’n llawer mwy hyderus ac mae popeth yn teimlo’n llawer mwy naturiol. Symudias i Lundain rai blynyddoedd yn ôl, ond dychwelais i Gymru bron ar unwaith oherwydd y straen mawr sy’n gysylltiedig â’r ffordd o fyw yn Llundain. Dw i wrth fy modd yn byw ym Mangor, mae mor hawdd i mi fynd i fynydda a hwylio yn fy amser sbâr. Ar hyn o bryd rwy’n gweithio fel uwch ymarferydd nyrsio yn yr uned asesu llawfeddygol yn un o brif ysbytai Gogledd Cymru. Mae gofalu am bobl yn rhywbeth mor naturiol i mi ei wneud ac mae’r gwaith hwn yn rhoi cryn foddhad i mi gan fod y gofal rwy’n ei ddarparu mor bwysig.”