Straeon Nyrsio a Bydwreigiaeth

Darllenwch straeon am nyrsys sy'n byw yma i gael gwybod pam fod Cymru yn le mor wych i hyfforddi a gweithio.

Jessica Bason
Bydwraig gymunedol sydd wrth ei bodd yn rhoi gofal sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn.

Christine Grand
Cyfunodd Christine ei brwdfrydedd am hawliau menywod â’i dymuniad i weithio mewn proffesiwn gofal i fod yn fydwraig. 

Charlotte Pritchard
Datblygu o fod yn Weithiwr Cymorth Gofal Iechyd i weithio ar Fand 6 gyda hyblygrwydd sy'n golygu y caiff ganolbwyntio ar ei gwaith ac ar ei theulu, gan gadw’r cydbwysedd angenrheidiol rhwng y ddau.

Richard Desir
Trawsnewid y Gweithlu Nyrsio yng Nghymru 

Rachael Labourne
System gefnogi ragorol yng nghefn gwlad Cymru

Jade Silver
Gyrfa werth chweil â chyfleoedd di-ben-draw

Shirley Clancy
Y gallu i ymddeol a dychwelyd i nyrsio yng Nghymru

Kirsty Pomeroy
Rhyddid i ddewis

Luke Pybus
Myfyriwr Ffilm yn troi'n Nyrs lechyd Meddwl

Dean Wood
Newid gyrfa o gloddio am lo i drin mân anafiadau

Sharon Fernandez
Cyfnewid traffig Essex am Fannau Brycheiniog

Marcial and Maria Arevalo
Filipinos â chalonnay Cymreig

Melanie Davies
Gyrfa sy'n rhoi boddhad yng Nghymru

Laura Wyatt
Cyfleoedd gyrfa di-ben-draw

Jennie Palmer
Cydbwysedd gwych rhwng bywyd a gwaith

Majallel Lorin
Croeso i Gymru

Emma McGowan
Nyrs wedi’i lleoli yn Aberhonddu sy’n datblygu ei gyrfa a mwynhau bywyd teuluol

Arniel Hernando
Nyrs a gymhwysodd gartref yn Ynysoedd Philippines yn dewis Cymru fel lle i fyw a gweithio

Sian Thomas
Gyrfa gyfoethog iawn

Olwen Morgan
Yn falch o’i gyrfa 30 mlynedd fel nyrs wedi’i lleoli yng Nghymru

Nyrsio a Bydwreigiaeth

Fel nyrs yng Nghymru, cewch gyfle i barhau â thraddodiadau’r GIG yn y fan lle dechreuodd y gwasanaeth, a dylanwadu ar ddyfodol nyrsio.