Dr Linnett Griffiths

I’r Dr Linnett Griffiths, roedd cael y cyfle i gwblhau’i hyfforddiant meddyg teulu mewn practis gerllaw ei thref enedigol, Abergele, gydag oriau gweithio hyblyg a dull gweithio teulu-gyfeillgar, yn peri fod Gogledd Cymru’n ddewis amlwg. Dyma Linnett i esbonio:  

“Mae’r hyfforddiant meddyg teulu yr ydw i wedi’i dderbyn yma yng ngogledd Cymru dros y tair blynedd ddiwethaf wedi bod yn eithriadol. Mae’r amgylchedd yn anhygoel o gyfeillgar a chefnogol, gydag ystod eang o leoliadau ble gallwch chi gwblhau eich hyfforddiant, a dyw’r iaith ddim yn rhwystr – does dim rhaid i chi fod yn gallu siarad Cymraeg i hyfforddi na gweithio yma. O syrjeris bach gwledig i feddygfeydd mwy o faint ynghanol trefi, mae yma rywbeth at ddant pawb. I mi, roedd yr hyblygrwydd ychwanegol o allu dewis practis meddyg teulu oedd yn agos at fy nghartref er mwyn gorffen fy hyfforddiant hefyd yn wych. Mae’n rhoi cyfle i mi geisio’r cydbwysedd delfrydol rhwng gwaith a bywyd, rhwng anghenion fy nheulu a’r cleifion.

“Rydw i hefyd wedi cael fy siomi o’r ochr orau gan yr agwedd agos-atoch a phersonol i’r hyfforddiant meddyg teulu. Mae fy nghyfarwyddwyr rhaglen a’m cydweithwyr wedi bod yn anogol a chymwynasgar iawn ar bob cam o’r ffordd, tra bo’r cytundeb addysg unigryw sydd ar waith yma yng Nghymru wedi sicrhau fy mod i’n cael mynediad hawdd i’r nifer angenrheidiol o glinigau cleifion allanol, sesiynau theatr, rowndiau ward a chyfleoedd addysgol eraill sydd angen i mi eu gwneud i gwblhau fy hyfforddiant. Mae’r dewisiadau hyfforddi hyblyg sy’n cael eu cynnig yn ei gwneud yn berffaith hefyd ar gyfer unrhyw un sydd eisiau dechrau teulu. Mae llawer o fy ffrindiau wedi gallu cwblhau’u hyfforddiant meddyg teulu ar sail llai na llawn amser, i gyd-fynd â magu’u plant ac ymrwymiadau eraill.

“Mae gogledd Cymru hefyd wedi’i lleoli’n berffaith ar gyfer mwynhau amser o ansawdd gyda theulu a ffrindiau y tu hwnt i oriau gwaith. Gall cyflymder bywyd yma fod mor hamddenol neu fywiog ag y dymunwch chi. Dyw hi byth yn ddiflas: cerdded yn y mynyddoedd a’r llynnoedd, neu ddianc i lan y môr a chestyll hanesyddol. Ac yn fwy na hynny, dim ond hanner awr yn y car yw hi i Gaer, ac mae modd cyrraedd Manceinion a Lerpwl o fewn awr, felly mae digonedd o ddewis ar gyfer bwyta, yfed a siopa. Mae gogledd Cymru’n lle rhagorol i hyfforddi, gweithio, byw a magu teulu, ynghanol cydweithwyr cefnogol, cymuned, ac ardaloedd gwirioneddol syfrdanol o harddwch naturiol. Rydw i’n ei argymell yn llwyr.”