Dr Sam Lonsdale

Symudodd Sam Lonsdale i Gymru ar ôl cyfnodau’n hyfforddi mewn rhannau eraill o’r Deyrnas Unedig, ac Affrica a Seland Newydd. Bellach mae hi wedi ymgartrefu yng Nghaerdydd, ond mae’n gweithio mewn practis meddygon teulu yn Aberhonddu, ac mae hi wrth ei bodd gyda’r amrywiaeth a gynigir gan Gymru ymhob rhan o’i bywyd proffesiynol a phersonol. Dyma Sam i esbonio:

“Rwy’n dod o deulu anfeddygol, ond dyw hynny erioed wedi rhwystro fy uchelgais i fod yn feddyg. Yn yr ysgol, roeddwn i wrth fy modd gyda gwyddoniaeth, a’r tu allan i’r dosbarth mae pobl wedi bod o ddiddordeb mawr i mi hefyd. Ers i mi fod yn fach, roeddwn i wedi ystyried y byddai mynd yn feddyg yn ffordd dda o gyfuno’r pethau sydd fwyaf pwysig i mi. Rydw i hefyd yn dwlu ar deithio, felly roedd meddygaeth yn apelio ataf ar y lefel honno hefyd.

“Fe es i i ysgol feddygol ym Mirmingham ac roeddwn i wrth fy modd. Fe wnes i ffrindiau oes a dyna ble gwrddais i â fy ng┼Ár hefyd. Ers i mi raddio, rydw i wedi symud o gwmpas gryn dipyn i gwblhau rhannau gwahanol o’m hyfforddiant, gan gynnwys cyfnodau yn Zambia. Fe wnaethon ni benderfynu symud yn ôl i Gymru am ein bod ni eisiau cael ansawdd bywyd tebyg i hwnnw oedd gennym pan oeddem ni’n byw yn Seland Newydd. Roeddem ni eisiau dod o hyd i le rhagorol i ymgartrefu a magu teulu hefyd. Rydym ni wedi canfod y cyfan hwn a mwy yng Nghymru. Rydym ni mor hapus yma, i’r graddau nad oes gennym unrhyw fwriad i symud i unman arall.

“Mae hi’n amhosib dweud beth yw’r peth gorau am Gymru i mi – rydw i’n caru popeth am y wlad! Mae yma amrywiaeth enfawr o ran y math o bobl a’r dirwedd, ac mae hynny’n creu lle eithriadol o fywiog i weithio a byw ynddo.

“Rydw i’n dwlu ar awyrgylch Caerdydd. Mae’n wych ar gyfer bywyd teuluol, am fod cymaint yn digwydd yno bob amser. Yn fy ngwaith, rydw i wedi fy lleoli yn Aberhonddu, er mai mewn meddygfeydd dinesig yn Ne Ddwyrain Cymru y treuliais i fy nghyfnod hyfforddi fel meddyg teulu. Mae wedi bod yn wych gallu profi’r amrywiaeth y mae gweithio mewn meddygfeydd dinesig a gwledig yn ei roi. Un o fanteision mawr fy lleoliad presennol yw gallu mwynhau taith mor hardd a hamddenol i’r gwaith. Er, wedi dweud hynny, dydych chi byth yn bell i ffwrdd o olygfeydd godidog unlle yng Nghymru. Mae’r hyfforddiant yng Nghymru a’r gefnogaeth yr ydw i wedi derbyn yn fy meddygfeydd wedi bod yn eithriadol.

“Mae yna gyfleoedd amlwg i’w cael yng Nghymru. Mae hyn wedi fy ngalluogi i roi siâp ar fy ngyrfa mewn ffyrdd sydd yn fy niddori a’m herio i’r un graddau. Rydw i hefyd yn cael digon o amser i dreulio gyda’r teulu a mwynhau bywyd y tu allan i’r gwaith, ac rydw i’n meddwl fod y cydbwysedd hwnnw’n freuddwyd i bawb.”