Dr Richard O'Shea

Fe wnaeth Dr Richard O’Shea sy’n fwy adnabyddus fel Rick O’Shea, y pyndit a’r sylwebydd rygbi Cymreig ar y BBC, benderfynu troi’i yrfa ar ei phen a hyfforddi i fod yn feddyg teulu. Fe ymunodd Rick, a anwyd yng Nghernyw, â rhaglen Meddygaeth ar gyfer Graddedigion yn Ne Cymru ar ôl gweithio fel Cynrychiolydd Cynhyrchion Fferyllol gydag arbenigedd mewn diabetes. Ac yntau bellach yn nesau at ddiwedd ei hyfforddiant meddyg teulu, dyma Rick i esbonio:

“Roeddwn i wastad wedi dymuno bod yn chwaraewr rygbi proffesiynol, ac yn fy nhref enedigol roeddwn i’n arfer chwarae’n gystadleuol ar gyfer y Cornwall Pirates. Symudais i Gymru a mynd i’r hyn a elwir bellach yn Brifysgol Fetropolitan Caerdydd, gan raddio yn 1987 mewn Gwyddor Chwaraeon. Er i mi fynd yn ôl i Gernyw i weithio fel cynrychiolydd cynhyrchion fferyllol, doedd hi ddim yn hir cyn i mi ddychwelyd i Gymru ac ymgartrefu yma. Wrth i mi ymwneud mwy a mwy â BBC Cymru o ran gohebu ar rygbi, cefais fy annog i wneud cais am y rhaglen Meddygaeth i Raddedigion yn Ne Cymru ac i hyfforddi fel meddyg teulu, o ddeall fy niddordeb mewn meddygaeth. Mae’n bosib mai dyma’r penderfyniad gorau wnes i erioed. Fe wnes i gofrestru ar raglen Feddygaeth i Raddedigion Prifysgol Abertawe yn 2008 ac rwyf bellach yn Feddyg Teulu Cofrestredig ar gynllun Cymoedd Morgannwg, ac yn agos at gymhwyso fel meddyg teulu cyflawn.

“Yr hyn a apeliodd fwyaf ataf i yngl┼Ěn â’r rhaglen hyfforddi meddygon teulu oedd y broses ethol a’r ffordd y cafodd ymgeiswyr eu hystyried oherwydd eu hysgogiad, eu diddordeb a’u personoliaeth, yn gymaint ag am eu gallu academaidd. Yn ystod fy hyfforddiant, fe wnes i dderbyn cefnogaeth o ansawdd uchel gan feddygon profiadol, ac roedd y rhaglen yn eithriadol o hyblyg er mwyn gweithio o gwmpas fy nheulu. Bellach rydw i wedi fy lleoli mewn meddygfa yng Nghymoedd y De, yn ddigon agos i deithio i Gaerdydd, ac rydw i wrth fy modd yn dod i’r gwaith I weld fy nghleifion a dysgu mwy bob dydd. Does ryfedd fod Cymru wedi dod i’r brig yn y DU o ran bodlonrwydd hyfforddeion – roedd un o’r pleidleisiau hynny yn bendant oddi wrthyf i!

“Pan fydd gen i amser rhydd, rydw i’n dal i ymwneud yn fawr â’r byd rygbi, pan na fydda i’n astudio ar gyfer arholiadau. Mae’n dal i fod yn syndod i mi gymaint sy’n digwydd yng Nghymru – rygbi rhyngwladol, pêl-droed yr Uwch-gynghrair, traethau, cefn gwlad a threfi prysur. Mae rhywbeth i bawb yma, ac mae hi wir yn bosib cael
cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith. Fe wnes i adael prif gyrchfan gwyliau Lloegr er mwyn byw yng Nghymru; yn fy marn i, mae hynny’n dweud y cyfan.”