Dr Rebecca Andrews

Dim ond 10 mis sydd nes y bydd y Meddyg Teulu dan hyfforddiant, Rebecca Andrews o Gaer, yn cymhwyso i fod yn feddyg teulu gyda’r Bwrdd Iechyd yng ngogledd Cymru. Dyma Rebecca, sydd wedi’i lleoli ynWrecsam, i sôn am ei phrofiad:"MaeWrecsam yn lle grêt i hyfforddi, gweithio a byw ynddo. Dim ond awr i ffwrdd yw’r ddinas agosaf, Lerpwl, ac mae yma gysylltiadau trafnidiaeth rhagorol â Llundain, ac, yn y cyfeiriad arall, mae Parc Cenedlaethol Eryri a’i holl ysblander bron ar garreg y drws.

“Yn fwy na hynny, mae’r hyfforddiant GP a dderbyniais yma yng ngogledd Cymru dros y tair blynedd ddiwethaf wedi bod yn ail i ddim. A minnau’n dod o Gaer, roeddwn i’n gofidio ar y dechrau y byddai angen i mi siarad Cymraeg i hyfforddi yma, ond doedd hynny ddim yn bwysig o gwbl.

“Peth arall sydd wedi creu argraff arna i yw natur bersonol ac agos fy hyfforddiant. Does dim perygl y byddwch chi’n teimlo fel rhif arall, a dim mwy, yn y system fan yma. Rydw i’n mwynhau perthynas gref gyda’r tiwtoriaid sy’n dysgu’r cwrs, a’m cyd-fyfyrwyr, ac rwy’n teimlo fod cefnogaeth gen i ar bob cam o’r ffordd. Mae’r Cytundeb Addysg unigryw a geir yma yng Nghymru wedi sicrhau fod gen i fynediad hawdd i’r nifer gofynnol o glinigau cleifion allanol, sesiynau theatr, teithiau ward a chyfleoedd addysgol eraill oedd eu hangen arnaf i gwblhau fy hyfforddiant. Mae cael y cyfle i hyfforddi mewn lleoliad gwaith o dan un meddyg teulu yn gyflogwr hefyd wedi rhoi profiad hyfforddi mwy personol a chyson i mi, ond mae hefyd wedi fy helpu’n ariannol, am fod derbyn cytundeb tair blynedd wedi golygu’i bod hi wedi bod yn hawdd iawn gwneud cais am forgais.

“A phe na bai hynny’n ddigon, mae’r cydbwysedd rhwng gwaith a bywyd yn rhagorol hefyd. Yn ystod fy nghyfnod yma yn Wrecsam, dwi wedi dod yn chwaraewr rygbi tag brwd. Dwi’n rhedeg yn rheolaidd gyda’r meddygon teulu eraill y bydda i’n gweithio gyda nhw, a phan na fyddwn ni’n rhedeg, byddwn ni’n cymdeithasu gyda’n gilydd yn y
dafarn leol, neu’n trampio o gwmpas Eryri – mae ’na gyfeillgarwch ardderchog yn ein bwrdd iechyd ni.

“Efallai na fyddai Cymru’n ddewis cyntaf amlwg i lawer o fyfyrwyr. Serch hynny, fe faswn i’n annog unrhyw un sy’n hyfforddi i fod yn feddyg teulu, ac sydd eisiau gwneud ffrindiau oes, dysgu gan y gorau yn y busnes a mwynhau rhai o olygfeydd gorau’r Deyrnas Unedig, i roi Cymru’n bendant ar frig eu rhestr.”