Dr Ravikiran Shetty

Mae Dr Ravikiran Shetty yn feddyg teulu wedi cymhwyso sy’n gweithio yn Sanclêr, Sir Gaerfyrddin. Ac yntau’n dod yn wreiddiol o Dde’r India, Ravikiran i Gymru I archwilio’r profiad o fyw dramor ac i fwynhau llwybr gyrfa oedd yn rhoi digon o gefnogaeth. Mae wedi ymgartrefu yma bellach gyda’i deulu ifanc, ac mae ganddo’r cydbwysedd rhwng gwaith a bywyd a fu’n ddyhead ganddo erioed. Dyma fe i esbonio:

“Fe wnes i gwblhau fy hyfforddiant meddygol mewn prifysgol yn yr India yn 2000, ac roeddwn i wrthi’n parhau ag astudiaethau ôl-radd pan benderfynais yr hoffwn ddechrau ar fy ngyrfa yn rhywle hollol wahanol. Roedd ffrind i mi wedi symud i Gymru ac fe ddywedodd wrthyf am y gefnogaeth i adleoli oedd ar gael yno. Fe symudais i Gymru yn 2005, cymhwyso fel meddyg teulu yn 2010, ac rydw i wedi bod yma byth ers hynny.

“I ddechrau, fe wnes i gwblhau diploma ôl-radd mewn Ophthalmeg ac yna penderfynais barhau â’m gyrfa yng Nghymru a gwneud cais am Bractis Cyffredinol. Ers i mi gymhwyso, mae fy ngwraig a minnau wedi dechrau magu teulu. Rydw i wedi bod yn ffodus i gael hyblygrwydd yn y gweithle, sy’n golygu y gallaf lunio llwybr fy ngyrfa o gwmpas fy mlaenoriaethau y tu allan i fyd gwaith.

“Un o’r pethau gorau am hyfforddi, gweithio a byw yng Nghymru fu’r dewis cyflawn o gyrsiau Datblygiad Proffesiynol Parhaus sydd ar gael i hyfforddeion, a’r gefnogaeth a roddir i addysg yn y gweithle. Rydw i wedi cwblhau sawl cymhwyster ychwanegol, gan gynnwys MRCSEdn mewn Ophthalmeg, diploma mewn Meddygaeth Eriatrig a Diploma mewn Obstetreg a Gynaecoleg. Cafodd y cyfleoedd hyn eu saernïo i gwrdd â’m dewis i o ran astudio, a bu’n anhygoel gall archwilio’r pethau sydd o’r diddordeb mwyaf i mi, a chanfod gyrfa sy’n fy siwtio.

“Yng Nghymru, fe gewch chi ysbryd cymunedol go iawn, a diwylliant ble rhennir sgiliau a gwybodaeth yn agored. Yn ystod fy chwe mis cyntaf o weithio yng Nghymru, roedd y staff o’m cwmpas mor gymwynasgar a chyfeillgar; roeddwn i’n teimlo’n gartrefol iawn, ac fe wnaeth fy annog yn fawr i benderfynu dilyn fy ngyrfa yma. Ers hynny, bu’n hawdd cael hyd i gyngor a chymorth, a gyda’r cymorth hwn, rydw i wedi adeiladu portffolio yr ydw i’n falch iawn ohono.

“Fy mhrif reswm dros symud o Gymru oedd er mwyn dod o hyd i rywle i fyw ynddo sy’n groesawgar a chefnogol, ac mae hyn i’w gael yn helaeth yng Nghymru, ochr yn ochr â llu o fuddion bywyd eraill, gan gynnwys gweithgareddau llawn sbort ac ymlaciol sy’n berffaith ar gyfer teuluoedd ifanc. Mae yma ddigon o gyfle i adeiladu gyrfa lwyddiannus yng Nghymru hefyd, gyda faint fynnir o gefnogaeth i’ch helpu ar eich taith. Buaswn i’n annog yn gryf iawn i unrhyw un sy’n dymuno cymryd y camau nesaf yn eu gyrfa feddygol i roi Cymru ar frig eu rhestr.”