Dr Peter Saul

Mae Peter Saul yn feddyg teulu rhan amser yn Wrecsam, gogledd Cymru. Mae’n cyfuno’i frwdfrydedd dros ofal sylfaenol â thiwtora clinigol er mwyn sicrhau fod meddygon teulu dan hyfforddiant yn cael y profiad ymarferol gorau o bractis cyffredinol. Dyma Peter i esbonio:

“Mae practis cyffredinol yma yng Nghymru yn hyblyg ac yn nwylo’r meddygon, a cheir digonedd o gyfleoedd i ehangu ar y swydd feunyddiol. Mae fy rôl ran amser fel meddyg teulu’n rhoi’r hyblygrwydd i mi i ysgwyddo rôl tiwtora clinigol ymarferol fel Partner gyda Deoniaeth Cymru. Yn fwy na hynny, mae Llywodraeth Cymru’n gefnogol iawn o waith y meddyg teulu. Mae’n gwrando’n ystyrlon ar y bobl sy’n gwneud y gwaith bob dydd er mwyn gwella a llunio polisi iechyd y dyfodol – sy’n rym a ddatganolwyd yma.

“Mae nifer sylweddol o bractisys meddygon teulu bellach yn ymwneud â dysgu’r genhedlaeth nesaf o weithwyr meddygol proffesiynol – mae’n brofiad sy’n gwobrwyo’r ddwy ochr. Dros y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi gweld cynnydd yn nifer y myfyrwyr meddygol o Gaerdydd, Abertawe, Lerpwl, Keele a Manceinion sy’n cwblhau’u hyfforddiant yma yng Nghymru. Mae digon o fanteision o wneud hynny. Mae Cymru’n rhoi Cytundeb Addysg unigryw i hyfforddeion sy’n sicrhau eu bod nhw’n cael mynediad i’r nifer gofynnol o glinigau cleifion allanol, sesiynau theatr, teithiau ward a chyfleoedd addysgol hanfodol eraill er mwyn cyflawni pob un o’u hanghenion
hyfforddi. Mae Cymru hefyd yn cynnig rhai o’r pecynnau hyfforddi mwyaf hyblyg sydd ar gael, gan gynnwys profiad oddi ar y rhaglen a’r cyfle i weithio mewn hyfforddiant sy’n llai nag amser llawn – perffaith ar gyfer y rheiny sy’n ceisio cydbwyso gwaith â magu teulu ifanc. Mae hyfforddeion yng Nghymru’n elwa o gael lleoliadau gwaith meddyg teulu un cyflogwr a ddatblygwyd yn benodol i sicrhau’u bod yn cael profiad hyfforddi mwy cadarnhaol a chyson ac mae hi bellach yn haws nag erioed i feddygon teulu cymwys gofrestru i weithio yng Nghymru a dechrau ymarfer lawer ynghynt. Does fawr ryfedd felly fod Arolwg Bodlonrwydd Hyfforddeion y Cyngor Meddygol Cyffredinol (GMC) wedi rhoi Cymru ar frig y tabl o ran bodlonrwydd hyfforddeion meddygol.

“Yn fy rôl fel tiwtor clinigol, rydw i hefyd yn cael pleser enfawr o helpu myfyrwyr meddygol blwyddyn tri a phump i fynd i’r afael â bywyd yn y practis cyffredinol a sicrhau ei bod yn derbyn yr hyfforddiant clinigol orau bosib. Mi fydda i hefyd yn dysgu ar y cwrs presgripsiynau anfeddygol yn ein Prifysgol Glyndŵr leol, er mwyn meithrin
cydweithwyr iau yn ogystal â mentora ymarferwyr hŷn sy’n dychwelyd i’r practis cyffredinol neu sy’n wynebu heriau penodol.

“Mae Cymru’n lle rhagorol i hyfforddi, gweithio a byw ynddo ac fe faswn i’n annog pawb i edrych o ddifri ar yr hyn a gynigir yma ar gyfer gweithwyr proffesiynol ymhob cam yn eu hyfforddiant a’u gyrfa.”