Dr Nyasha Mudondo

A hithau’n wreiddiol o Fanceinion, dewisodd Nyasha Mudondo, meddyg teulu dan
hyfforddiant a leolir yn y Rhyl, wneud ei hyfforddiant meddygol yng Ngoledd Cymru. Roedd hi wedi clywed am y cydbwysedd rhagorol sydd ar gael rhwng bywyd a gwaith yng Nghymru, ac eto roedd hi’n dal yn ddigon agos at ei theulu. Mae Nyasha wedi canfod fod Cymru’n cynnig llawer iawn mwy i feddygon iau nag a feddyliodd hi i ddechrau. Dyma hi i esbonio:

“Roeddwn i’n chwech oed pan benderfynais i gyntaf fy mod i eisiau bod yn feddyg. Yn yr ysgol uwchradd, fel gwnes i ddatblygu diddordeb mawr mewn gwyddoniaeth felly fe wnes i gais i fynd i ysgol feddygol, ac fe fûm i’n ddigon ffodus i ennill lle ym Mhrifysgol Birmingham. Pan ddaeth hi’n amser dechrau ar fy hyfforddiant meddygol, roeddwn i
eisiau bod yn nes at fy nghartref ym Manceinion, ac am gael gwell cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith hefyd.

“Ers i mi symud i Gymru, rydw i’n cael pob cymorth sydd ei angen arnaf, ac rwy’n hoffi’r ffaith fod pawb yr ydw i’n cwrdd â nhw mewn cyd-destun proffesiynol yn gyfeillgar, yn gymwynasgar ac yn meddwl am fy lles i cyn dim byd arall. Mae fy ngyrfa’n dal i fod yn ei chyfnodau cynnar o hyd, a gwn fod llawer o ffrindiau y tu allan i Gymru ddim yn derbyn yr un graddau o gefnogaeth â minnau. Mae diwylliant croesawgar iawn yma, gyda llawer o gyfleoedd i wneud cynnydd ac i ddatblygu hefyd.

“Mae symud i Gymru wedi gwneud y fath argraff arnaf i. Mae gweithio yma’n rhagorol. Bu fy nghydweithwyr, staff hŷn a nyrsys i gyd yn hollol anhygoel wrth i mi gydweithio gyda nhw. Mae’r cleifion yr un mor gyfeillgar â’m cydweithwyr, ac mae’r lleoliad mor hardd. Un o’r agweddau pwysicaf wrth i mi benderfynu hyfforddi fel meddyg teulu oedd y ffaith fy mod i’n dwlu bod ynghanol pobl. Mae cwrdd â chleifion sydd mor hyfryd yn gwneud gwahaniaeth mawr. Mae fy nghleifion yn gwrtais ac yn eithriadol o ddiolchgar, ac rydw i’n meddwl fod hynny’n rhywbeth sy’n unigryw i Gymru.

“Rydw i wedi canfod fy mod i’n teimlo’n gyfforddus iawn yma, a hynny ers byr o dro, a byddaf yn bendant yn aros yng Nghymru. Ochr yn ochr â’r holl fanteision cadarnhaol o ran fy ngwaith a’m hyfforddiant, rydw i hefyd wrth fy modd gyda’r ffaith ei bod hi mor hawdd i mi ddianc i’r traeth, neu fynd allan i ddarganfod mynyddoedd a rhaeadrau yn fy amser hamdden. Mae hi’n amhosib gor-bwysleisio mor rhagorol yw Cymru. A dweud y gwir, fe wnes i ddarbwyllo un o’m ffrindiau o’r ysgol feddygol i newid i Gymru. Mae ef wrth ei fodd yma nawr hefyd.”