Dr Nicholas Williams

Mae’r cyn-werthwr dyfeisiadau meddygol, Nicholas Williams, wrthi’n cyflawni uchelgais yrfaol o ddod yn feddyg teulu, diolch i ysgogiad hyfforddi ariannol o £20,000 gan Lywodraeth Cymru. Ef yw un o’r criw cyntaf o’r Ymarferwyr Cyffredinol dan hyfforddiant yng Nghymru I elwa o’r ysgogiad ariannol newydd hwn, a gyflwynwyd yn 2016. Dyma fe i esbonio:

“A minnau’n arfer gwerthu offer meddygol yn ne orllewin Lloegr, roedd ymweld ag ysbytai’n rhan o’m gwaith bob dydd, a dyma sut y cefais olwg ar fywyd y meddyg teulu am y tro cyntaf. Cefais fy ysbrydoli i fynd yn ôl i’r brifysgol i astudio Meddygaeth ac yn 2011 roeddwn i’n ddigon ffodus i gael lle ym Mhrifysgol Abertawe. Fel myfyriwr ôl-radd a Chymro balch, Abertawe oedd fy newis cyntaf o brifysgol.

“Ar hyn o bryd, rwy’n gweithio fy ffordd drwy Hyfforddiant Arbenigol Ymarfer Cyffredinol mewn Paediatreg yn Ysbyty Cyffredinol Glangwili yng ngorllewin Cymru. Rydw i wedi bod yn ddigon ffodus i elwa o’r cynllun ysgogiad ariannol newydd gan Lywodraeth Cymru a gyflwynwyd yn 2016. Dan y cynllun hwn, rhoddir taliad o £10,000 i feddygon teulu sy’n dechrau ar eu hyfforddiant mewn ardaloedd o Gymru sy’n cael trafferthion hirdymor i lenwi swyddi meddygon teulu. Telir y £10,000 sy’n weddill o’r ysgogiad ariannol ar yr amod fy mod i’n gweithio yng ngorllewin Cymru am o leiaf flwyddyn ar ôl gorffen fy hyfforddiant.

“Doedd dim angen meddwl ddwywaith am gadw at fy ngair i aros yn y gorllewin fel meddyg teulu ar ôl cymhwyso. Mae’r tîm paediatreg yma yng Nglangwili mor gyfeillgar a chefnogol, mae hi’n anrhydedd cael bod yn rhan ohono. Rydym ni’n cael ein hannog yn gyson i fod yn ni ein hunain, i holi cwestiynau, i fanteisio ar brofiad eraill o’n cwmpas pan fydd angen help ychwanegol neu gyngor arnom, ac i ddysgu cymaint ag y gallwn.

“Mae byw bywyd fel rhan o’r gymuned leol yn brofiad yr un mor groesawgar a chefnogol. Mae hi mor hawdd teimlo’n rhan o’r gymdeithas. O ystyried fod arfordiroedd gorau Prydain, a Bannau Brycheiniog, ar garreg y drws – pwy na fyddai wrth ei fodd yn hyfforddi, gweithio a byw yma yng Nghymru? Buaswn i’n annog unrhyw un sy’n gobeithio datblygu’u gyrfa feddygol i ystyried yr hyn y mae Cymru’n ei chynnig.”