Dr Muhammad Aslam

Fe wnaeth Dr Muhammad Aslam ysgwyddo rôl Patholegydd Ymgynghorol ac Arweinydd Clinigol mewn ysbyty yng Ngogledd Cymru am ei fod yn chwilio am heriau a chyfleoedd newydd. Gyda chefnogaeth ei fwrdd iechyd, nid yn unig y mae wedi trawsnewid ei adran, ond mae hefyd wedi helpu i foderneiddio cofnodi patholegol ledled y byd. Dyma fe i esbonio:

“Pan ddechreuais i fy hyfforddiant meddygol yn 1995, penderfynais arbenigo mewn patholeg am fy mod i’n dwlu ar y lliwiau, y gwaith microsgop, ac roedd y cyfuniad o gelf a gwyddoniaeth yn ddeniadol iawn i mi. Symudais i’r Deyrnas Unedig o Bacistan yn 2001 a chwblhau fy hyfforddiant ar Lannau Merswy ble gweithiais mewn sawl ysbyty cyn adleoli i Ddwyrain Swydd Gaerhirfryn gyda’r teulu ddeng mlynedd yn ôl. Roedden ni’n hapus yn ein cartref yn Blackburn, ond roedd angen her newydd arna i, felly symudon ni i Ogledd Cymru.

“Mae fy nhîm rheoli wedi bod yn eithriadol o gefnogol i’r prosiectau rydw i wedi’u cyflwyno ac rydym ni wedi gweld newidiadau a gwelliannau mawr iawn yn yr adran o ganlyniad. Mae fy mwrdd iechyd hefyd yn fy nghefnogi wrth i mi astudio am radd MBA Gweithredydd Gofal Iechyd, gan roi amser i ffwrdd i mi fynd i ddarlithoedd a gwneud aseiniadau. Rydw i wrth fy modd yn dysgu a mentora a dyma bethau yr hoffwn wneud mwy ohonynt yn y dyfodol. Unwaith y bydd fy MBA wedi dod i ben, mae’n bosib y bydd cyfleoedd yn codi i ddarlithio mewn Ysgol Fusnes, a hoffwn barhau i ddatblygu fel arweinydd clinigol yn y GIG. Bydd fy nghymhwyster o fudd mawr i mi ac i’r sefydliad, ac ni fyddai wedi bod yn bosib i mi ei wneud o gwbl heb anogaeth y bwrdd iechyd a’r cyfleoedd datblygu gyrfa a gynhigiwyd i mi yma.

“Rydw i wedi gweithio mewn sawl ysbyty gwahanol yng Ngogledd Orllewin Lloegr, ond fy ysbyty presennol yng Nghymru yw’r un sydd wedi bod fwyaf cefnogol a chydweithredol. Ledled Cymru, mae digonedd o gyfleoedd i weithio gyda byrddau iechyd eraill ar brosiectau ar y cyd, er mwyn ariannu profion treialu a allai ddod o hyd i bethau pwysig o ran clefydau fel canser. Mae Cymru’n lle rhagorol i weithio, yn enwedig I feddygon sydd eisiau ymwneud mwy ag ymchwil ac sy’n dymuno llunio dyfodol gofal iechyd.

“Mae ein hadran batholeg ni’n arbenigol a dethol mewn rhai ffyrdd – rydyn ni’n ymhyfrydu mewn gallu cynnig mwy. Rydyn ni wedi arloesi drwy wneud astudiaeth flaenllaw sy’n chwyldroi’r dull o gofnodi canlyniadau patholeg, gan gyfnewid sleidiau gwydr traddodiadol am ddelweddau digidol. Dyma’r tro cyntaf i’r holl dechnoleg delweddu sleidiau gael ei threialu ledled Cymru, ac roedd 22 o batholegwyr a 6 bwrdd iechyd yn rhan o’r peth. Fasech chi byth yn cael y math hwn o brosiect yn digwydd yng ngweddill y DU, na chwaith yn y byd, o bosib. Bydd yn gwella gwasanaethau i feddygon, byrddau iechyd a chleifion os mabwysiedir y dull newydd hwn o gofnodi ar draws y sector oherwydd ein gwaith ni.

“Fe faswn i’n bendant yn argymell Cymru i feddygon eraill fel lle rhagorol i fyw a gweithio ynddo. Mae golygfeydd ysgubol o hardd yng Ngogledd Cymru, yn enwedig, a gallwch chi gael bywyd bendigedig yma. Ar y penwythnos bydd fy ngwraig a minnau’n mynd â’n meibion i gerdded a reidio beics, neu bydd y pump ohonom yn mynd i weld y golygfeydd, sydd mor wych. Mae fan hyn yn ardderchog i deuluoedd, mae cymaint o gyfleoedd. Mae dull gweithio’r teulu yn dda hefyd. Rydw i wedi rhoi hyblygrwydd i fy nhîm, a bydd rhai ohonyn nhw’n gweithio o gartref ar liniadur, er mwyn gweithio o gwmpas ymrwymiadau gofal plant. Mae hi’n bwysig cynnal cydbwysedd rhwng gwaith a bywyd, ac mae’n beth rhagorol fod y bwrdd iechyd a GIG Cymru’n rhoi’r offer i chi allu gwneud hyn.”