Dr Majd Protty

Ac yntau’n wreiddiol o Firmingham, mae Majd Protty (30) sy’n hyfforddi ar y Trac Clinigol Academaidd Cymru (WCAT), yn dweud fod gweithio a hyfforddi yng Nghymru’n cwrdd â’i holl anghenion – academaidd, clinigol a phersonol. Mae’n bwriadu aros yng Nghymru a datblygu’i yrfa mewn cardioleg clinigol-academaidd. Dyma fe i esbonio:

“Cefais fy magu ym Mirmingham a dyna ble arhosais i wneud fy hyfforddiant meddygol am ei fod yn lle cyfarwydd ac roeddwn i’n mwynhau bod mewn dinas fawr. Ond ar ôl gorffen yn yr ysgol feddygol bedair blynedd yn ôl, fe symudais i Gymru am fod y wlad yn cynnig rhaglen sylfaen academaidd atyniadol ac roedd yn darparu ar gyfer fy niddordebau mewn cardioleg. Penderfynais aros yng Nghymru ar ôl fy mlynyddoedd sylfaen, am ei fod hefyd yn cynnig rhaglen arbenigo clinigol academaidd linol ragorol – cynllun WCAT.

"Mae’r rhaglen hon yn unigryw i Gymru yn y ffaith ei bod yn mynd â hyfforddeion drwy hyfforddiant craidd ac arbenigol ac yn darparu cyllid ar gyfer PhD er mwyn cyfuno gweithgareddau academaidd a chlinigol. Roedd hyn yn apelio’n fawr ataf i oherwydd fy mod yn dymuno datblygu i fod yn arweinydd mewn meddygaeth academaidd.

"Mae strwythur y rhaglen hyfforddi’n golygu fy mod i bellach yn treulio 80%o’r wythnos y gweithio fel ymarferydd clinigol, yn Ysbyty Brenhinol Gwent yng Nghasnewydd ar hyn o bryd, ac yna 20%o’r wythnos ym Mhrifysgol Caerdydd, sy’n rhoi cyfle i mi ganlyn fy niddordebau ymchwil gyda grwpiau o safon ryngwladol. Mae’r gymysgedd o hyfforddiant academaidd a chlinigol yn golygu fy mod yn ei hanfod yn glinigydd sy’n dod â gwyddoniaeth o’r fainc i erchwyn y gwely ac mae hynny’n darparu rhywbeth newydd drwy’r amser.

"Bydd fy rhaglen hyfforddi bresennol yn mynd â mi drwy fy ngyrfa i lefel ymgynghorydd / uwch-ddarlithydd, ymhen rhyw wyth mlynedd. Mae’r gymuned academaidd yng Nghymru’n gefnogol iawn ac yn anogol. Fy nghynllun yw datblygu i fod yn gardiolegydd academaidd, gan arwain meddygaeth gardiofasgwlaidd clinigol-academaidd yng Nghymru.

"Mae’r cyfleoedd yn ddi-ben-draw a’r gefnogaeth yn ddi-ail. Rwy’n teimlo fy mod yn cael fy meithrin gan fy nghydweithwyr clinigol ac academaidd fel ei gilydd, ac maen nhw’n fy nysgu ac yn fy arwain er mwyn fy helpu i gyflawni’r hyn yr ydw i’n dymuno’i gyflawni. Rydw i hefyd yn cael llawer iawn o gefnogaeth gan Ddeoniaeth Cymru, sydd wedi bod yn hyblyg iawn ac yn hawdd iawn i fynd atyn nhw, gan adael i mi gynllunio fy nghynllun hyfforddi i gyd-fynd â’m hanghenion.

"Y tu allan i fyd gwaith, rydw i’n teimlo fod cymaint i’w wneud yng Nghymru. Mae Caerdydd ac Abertawe’n cynnig bywyd dinesig rhagorol gyda’r bonws o gael traethau a mynyddoedd ysblennydd ar garreg y drws. Mi fydda i’n mynd am drip i Benrhyn Gŵyr neu Fannau Brycheiniog yn ystod fy amser hamdden yn aml. Yn wir, mae yma rywbeth at ddant pawb."