Dr Kirstie Truman

A hithau’n cael ei chydnabod yn eang am ei gwaith blaenllaw yn y gymuned ym maes gofal y galon ar fyrder, mae’r meddyg teulu o Abertawe, Kirstie Truman yn awyddus i ddangos i eraill mor rymusol y gall gyrfa feddygol fod yng Nghymru, a chymaint o fodlonrwydd a geir o fod yn Feddyg Teulu yma. Dyma Kirstie i esbonio:

“Yn bendant, does dim llawer sy’n ‘gyffredinol’ am waith Practis Cyffredinol. Mae fy swydd feunyddiol yn dyst i hynny. Drwy gydol fy ngyrfa, bu gen i ddiddordeb arbennig mewn cardioleg, ac rwy’n rhan o dîm o feddygol teulu lleol sy’n gyfrifol am ddatblygu a darparu i’r dyfodol system gyfeirio ar fyrder flaengar ar gyfer cleifion y galon ledled rhanbarth Abertawe yn ne Cymru. Dyma’r math cyntaf o’i fath yng Nghymru ac mae ein gwasanaeth Cardioleg yn y Gymuned wedi lleihau’n sylweddol ar yr amser y bydd yn rhaid I gleifion aros, drwy gyfrwng cyfeirio cleifion y galon i weld meddygon ymgynghorol yr ysbyty mewn dull mwy penodol. Dros y blynyddoedd diwethaf rydym ni wedi gostwng amseroedd aros i gleifion o 26 wythnos i lawr i 10 wythnos, ac wedi sicrhau arian ychwanegol gan y GIG Cymru er mwyn dal ati ac ymestyn cylch gorchwyl y gwasanaeth hwn. Fe wnaethon ni hyd yn oed ennill gwobr ‘Cydweithio’ I gydnabod y gwaith hwn.

“Ond nid dyna ddiwedd y stori. Mae yna gyfleoedd di-ben-draw i feddygon teulu allu ymestyn ar y swydd feunyddiol drwy gyfrwng gweithgareddau allgyrsiol. Yn ogystal â’r gwaith cardioleg, rwyf i hefyd yn Arweinydd Clwstwr Iechyd Bae Abertawe, yn gyfrifol am arwain gwelliannau mewn gofal i gleifion. Rydw i’n mentora’r genhedlaeth nesaf o feddygon proffesiynol o dan Gynllun Hyfforddi Meddygon Teulu Bae Abertawe, dan ofal Deoniaeth Cymru, AC yn cynnal fy swydd feunyddiol fel partner mewn practis cyffredinol, ers tair blynedd ar ddeg, yng Nghanolfan Feddygol St. ThomasWest Cross, yn Abertawe. Ond nid gwaith heb orffwys mohono chwaith. Am ein bod ni yma ym Mae Abertawe, mae yna filltiroedd lawer o arfordir bendigedig y gall fy nheulu a minnau’u mwynhau, Dyma rywbeth y byddwn ni’n manteisio arno bron bob penwythnos. Mae cymaint o fanteision os ydych chi’n hyfforddi, gweithio a byw yma yng Nghymru, baswn i’n annog unrhyw un sy’n cychwyn ar yrfa feddygol i’w roi ar frig eu rhestr.”