Dr Holly Morgan

Mae Holly Morgan hyfforddai meddygol craidd, a ddaw yn wreiddiol o Windsor wedi dewis Cymru, yn hytrach na Llundain, i gwblhau’i hyfforddiant ac nid yw wedi edrych yn ôl ers hynny. Ar ôl prynu’i fflat cyntaf yng Nghaerdydd, gyda’i phartner Alex, mae Holly yn bwriadu gwneud Cymru yn gartref iddi’i hun yn ogystal ag yn le I weithio, unwaith y bydd hi wedi cymhwyso. Mae hi’n esbonio:

“Cefais fy magu ychydig y tu allan i Lundain, ond pan oeddwn i’n gwneud ymchwil i ysgolion meddygol, roeddwn i’n dymuno byw ac astudio mewn dinas ddiogel a chyfeillgar. Cafodd fy mam ei magu yn y Fenni a phan ddeuthum i Gaerdydd ar gyfer fy nghyfweliad yn yr ysgol feddygol, syrthiais mewn cariad a’r lle. Pan roedd yn rhaid i mi ddewis Cymru neu Lundain i gwblhau fy hyfforddiant sylfaenol, roedd y dewis yn hawdd.

“Roeddwn i eisiau hyfforddi yn rhywle lle nad oeddwn yn rhif yn unig ond yn rhan o un teulu mawr ac ni wnaeth Deoniaeth Cymru fy siomi. Ar ôl treulio blwyddyn yn Awstralia, roeddwn yn dal i deimlo'r un fath yngl┼Ěn â setlo yng Nghymru ac ymgeisiais am le ar gyfer fy hyfforddiant meddygol craidd yma hefyd.

“Mae’n amgylchedd hyfforddi anhygoel o ofalus yng Nghymru, gyda help a chefnogaeth pob cam o’r ffordd. Cefais lety yn rhad ac am ddim ar gyfer fy Mlwyddyn Gyntaf Sylfaenol – cynnig unigryw ar gyfer hyfforddeion yng Nghymru. Roeddwn hefyd wedi cael fy ngrymuso i archwilio fy mhotensial y tu allan i’r naw tan bump. Arweiniodd hyn at dderbyn cyllid grant ar gyfer fy ffrind a minnau gan y Ddeoniaeth er mwyn sefydlu gwefan ar gyfer hyfforddeion meddygol craidd fel minnau yng Nghymru, ac yn awr, mae gennym ni 150 o ddefnyddwyr rheolaidd ar y safle.

“Am y chwe mis diwethaf, rydw i wedi bod yn hyfforddi yn yr uned gardioleg yn Ysbyty Brenhinol Gwent yn Ne Cymru. Mae’n ysbyty brysur iawn gyda llawer o gyfle ar gyfer profiad ymarferol mewn gofal cleifion, ond nid yw byth yn rhy brysur i roi amser i mi fynychu clinigau ac ymarfer gweithdrefnau pwysig. Mae’r ymgynghorwyr i gyd yn ogystal yn gefnogol iawn ac maen nhw bob amser yn ein hannog i ysgwyddo prosiectau ymchwil ochr yn ochr â’n gwaith ar y wardiau er mwyn cael y profiad hyfforddi gorau un.

“Y tu allan i’r gwaith, teimlaf fod Cymru yn rhoi cyfleoedd diddiwedd i mi am bethau i’w gwneud. O gerdded ar y mynyddoedd ym Mannau Brycheiniog at deithio ar wifren wib ym Mangor ac ymlacio ar draethau’r Mwmbwls. Mae rhywbeth yma i bawb.

“Mae’r gefnogaeth hyfforddi yr wyf wedi’i derbyn yng Nghymru wedi bod heb ei hail, yn union fel y croeso Cymreig cynnes yr wyf wedi’i dderbyn ers i mi symud yma. Mae’r cyfan wedi cadarnhau fy mhenderfyniad i wneud Cymru yn gartref i mi a dilyn fy ngyrfa mewn cardioleg a byddwn yn barod iawn i annog eraill i wneud yr un modd.”