Dr Heidi Phillips

Mae Dr Heidi Phillips wedi hyfforddi, gweithio a byw yn Abertawe ers 27 o flynyddoedd. Mae’n nodi fod hyblygrwydd gallu cyfuno’i rolau amrywiol, fel meddyg teulu rhan-amser lleol ac addysgwr yn Ysgol Feddygol Prifysgol Abertawe, â’i hastudiaethau personol ar gyfer gradd Meistr mewn Addysg Iechyd a magu’i phedwar o blant, fel partneriaeth berffaith. Dyma Heidi i esbonio:

“Mae bywyd fel meddyg teulu yma yng Nghymru mor hyblyg o’i gymharu ag arbenigeddau ac ardaloedd eraill ym Mhrydain. Mae yma wir deimlad o ymrymuso. Ro’n i’n arfer bod yn anesthetydd ond fe wnes i ailhyfforddi ar gyfer Practis Cyffredinol cyn derbyn swydd meddyg teulu rhan amser yn Abertawe, ble rydw i wedi magu fy mhedwar plentyn. Ers hynny rwyf wedi cwblhau diploma ôl-radd mewn Addysg Feddygol a bellach rwy’n gallu cyfuno fy swydd fel meddyg teulu â rôl addysgu fywiog yn Ysgol Feddygol Prifysgol Abertawe.

“Dyna’r bartneriaeth berffaith. Rwy’n cael gweithio’n uniongyrchol gyda fy nghleifion, fel partneriaid yn eu gofal iechyd eu hunain, yn ogystal â bod gyda myfyrwyr meddygol a hyfforddeion fel partneriaid yn eu haddysg a’u datblygiad. Mae bod yn feddyg teulu portffolio’n golygu y galla i ymgymryd â phrosiectau ychwanegol hefyd. Ar hyn o bryd rwy’n cymryd rhan mewn prosiect dan nawdd Llywodraeth Cymru sy’n rhoi profiad uniongyrchol o weithio mewn syrjeri leol i blant ysgol lleol sy’n ymddiddori mewn gyrfa feddygol. Rydw i hefyd yn rhan o brosiect sy’n ceisio peri fod mynediad i ysgol feddygol yn fwy cyfartal yn ogystal â gwneud ymchwil arloesol ym maes diabetes, drwy gyfrwng cydweithio rhwng fy syrjeri i a Phrifysgol Abertawe.

“Nid dim ond lle grêt i hyfforddi a gweithio ynddo. Mae Cymru hefyd yn lle gwych i fyw. Mae penrhyn Gŵyr syfrdanol hardd yn llythrennol ar garreg y drws ac am hanner pris fflat mewn dinas fawr, rydym ni’n byw ar dyddyn ac yn cadw defaid brid prin o ran diddordeb. Ychwanegwch at hyn y ffaith ei bod hi’n haws nag erioed bellach i feddygon teulu cymwys gofrestru i weithio yng Nghymru a dechrau ymarfer yn gynt, a rhaid gofyn a oes unrhyw anfanteision o gwbl? Wela i ddim!”