Dr Gwyndaf Williams

Mae Dr Gwyndaf Williams eisoes yn bartner hŷn mewn practis meddygon teulu ffyniannus yng Nghymoedd y De. Ac yntau’ boenus o ymwybodol o’r argraff gamarweiniol sydd gan bobl am fywyd yn y Cymoedd, mae e’n awyddus i rannu’r ffeithiol a’r ffuglennol, ac annog rhagor o feddygon teulu i ddod i’r ardal. Dyma Gwyndaf i esbonio:

“Fe wnes i raddio o Ysgol Feddygol Prifysgol Caerdydd a chwblhau fy hyfforddiant yn Ysbyty’r Tywysog Charles ym Merthyr. Yna ar ôl cwpwl o flynyddoedd yn gweithio fel meddyg llenwi, fe wnes i ymgartrefu gyda fy nheulu ifanc mewn tref fechan ynghanol Cymoedd De Cymru. Rydw i wedi bod yn bartner hŷn ym Mhractis DeWinton Field yn Nhonypandy ers dwy flynedd bellach.

“Mae llawer o bobl yn rhy barod i ddiystyru cymoedd de Cymru fel ardal nad oes ganddi fawr o obaith hirdymor. Ond crafwch chi o dan yr wyneb ac fe ddowch o hyd i gymunedau cynnes, bywiog sy’n gyforiog o hanes ac wedi’u lleoli ymysg golygfeydd mynyddig godidog a rhai o’r coedwigoedd gorau sydd o gwmpas. Mae yma lawer o leoedd gweithio bywiog, ifanc yn y Cymoedd hefyd, ac nid yw fy mhractis meddygon teulu i ddim gwahanol.

“Rwy’n falch eithriadol o fod yn un o’r ddau bartner hŷn ym Mhractis DeWinton Field, sy’n cyflogi grŵp ymroddedig o bum meddyg, pob un o dan 40. Rydym ni’n bractis ffyniannus, ifanc, sy’n darparu gofal iechyd o safon i’r gymuned mewn awyrgylch ble gall meddygon ddatblygu’u gyrfaoedd a symud ymlaen yn gyflym. Rydym hefyd wedi ymrwymo i gefnogi’r genhedlaeth nesaf o fyfyrwyr meddygol, ac mae sawl un wedi cael eu haddysg gyda ni yn y practis dros y flwyddyn ddiwethaf. A dweud y gwir, ein huchelgais yw dod yn bractis hyfforddi meddygon teulu yn y dyfodol.

“Bonws arall sy’n deillio o hyfforddi, gweithio a byw yng Nghymru yw cost byw sydd mor fforddiadwy o’i gymharu ag ardaloedd eraill ym Mhrydain. Mae hi hefyd yn haws nag erioed o’r blaen i feddygon teulu cymwys gofrestru i weithio yng Nghymru a dechrau ymarfer yn llawer cynt. Ac ydw i wedi crybwyll y cydbwysedd gwaith a bywyd
rhagorol? Er mod i’n bartner hŷn mewn practis bychan ond prysur, mae gen i ddigon o amser y tu allan i’r swydd o hyd i fwynhau gyda fy nheulu a’m ffrindiau. Ers i ni ymgartrefu yn Nhonypandy, rwyf wedi manteisio i’r eithaf ar y dirwedd fynyddig er mwyn perffeithio fy ffitrwydd personol. Does dim byd sy’n well na rhedeg a seiclo yn yr awyr agored – dyma faes hyfforddi perffaith sydd wedi fy ngalluogi i baratoi ar gyfer ‘Velothon Cymru’, ras feiciau elusennol 140km o hyd sy’n codi arian at Ganser y Prostad eleni.

“Peidiwch â diystyru Cymoedd De Cymru, dewch i gael golwg well cyn penderfynu ble i hyfforddi, i weithio ac I fyw. Mae’n bosib y cewch chi siom o’r ochr orau.”