Dr David Williams

Dr David Williams

Mae Dr David Williams (38) yn feddyg teulu dan hyfforddiant sy’n gweithio yn ne Cymru. Ac yntau’n dod yn wreiddiol o Dorset yn Lloegr, roedd cariad David at yr arfordir yn golygu fod Cymru wastad yn mynd i’w ddenu. Mae ef bellach wedi sefydlu mewn rhaglen hyfforddi ac mae ganddo’r hyn y mae ef yn ei ystyried sy’n gydbwysedd perffaith rhwng bywyd a gwaith. Meddai David: 

“Dewisais Brifysgol Caerdydd i astudio fy ngradd mewn Meddygaeth, nid yn unig oherwydd bod ganddi’r fath enw da, ond am fy mod i’n awyddus i fod yn agos at lan y môr. Prin y gwyddwn i y byddwn i’n dal i fyw yng Nghymru flynyddoedd yn ddiweddarach. Erbyn hyn rwy’n byw ychydig funudau o’r môr ac yn hyfforddi ym Mhorthcawl i fod yn feddyg teulu.

“Roedd penderfynu bod yn feddyg teulu’n ddewis hawdd i mi. Ar ôl archwilio gyrfaoedd posib mewn Llawfeddygaeth Blastig a Meddygaeth Frys, gwn fod cael amrywiaeth yn bwysig i mi, ond roeddwn i hefyd eisiau treulio cymaint o amser â phosib gyda fy mhlant ifanc, y tri ohonyn nhw. Ar hyn o bryd rwy’n gweithio ar 80%, gyda chefnogaeth barhaus fy ngoruchwylwyr a chyfarwyddwyr y rhaglen, ac rwy’n bwriadu cwblhau’r hyfforddiant ym mis Chwefror 2020.

“Yn ffodus, fel meddyg teulu, bydda i’n dal i gael cyfle i weithio yn fy meysydd diddordeb eraill. Ar ôl i mi gymhwyso’n llawn, rwy’n bwriadu rhannu fy wythnos rhwng fy syrjeri meddyg teulu, yr Adran Frys a gwneud llawdriniaethau bach yn yr Adran Blastigau. Maen nhw’n dweud mai amrywiaeth sy’n rhoi blas ar fywyd!

“Mae bod yn feddyg teulu’n ticio’r blwch i mi, a chymaint mwy. Mae’n fraint anhygoel cael bod yn rhan o fywydau beunyddiol pobl yn y syrjeri, ac rwy’n dwlu ar y ffaith fod pob diwrnod yn wahanol. Ond y peth gorau i mi, wrth fyw a gweithio mor agos at y môr, yw mod i’n gallu dechrau’r dydd gyda thro i’r traeth gyda’r cŵn a’r bwrdd syrffio. Ochr yn ochr â theithiau i Fannau Brycheiniog ar y penwythnosau gyda’r beic mynydd, alla i ddim â dychmygu gwell lle i fyw a gweithio fel meddyg teulu. Does dim llawer o feddygon yn gallu dweud bod cyfle ganddyn nhw i gael syrff fach gyflym cyn gweld eu cleifion!”