Dr David Moore

Fel meddyg teulu wedi hen sefydlu, penderfynodd David Moore a’i wraig symud I Gymru i chwilio am y cydbwysedd rhwng gwaith a bywyd yr oedd y ddau ohonynt wedi breuddwydio amdano. Bellach, ac yntau wedi’i leoli mewn practis pentref yn Llanidloes, mae David yn dweud mai dyma’r penderfyniad gorau iddo’i wneud erioed. Dyma fe i esbonio:

“Pan oeddwn i yn yr ysgol, roeddwn yn i’n gryf iawn mewn gwyddoniaeth, felly ces fy annog gan fy athrawon i fynd ar ôl mwy o astudio yn y maes. Bryd hynny roedd mynd yn feddyg yn cael ei weld fel pinacl, o ran gyrfa. Roedd yn rhywbeth yr oeddwn i eisiau’i wneud, dyna’i gyd.

“Fe es i i ysgol feddygol ym Manceinion, ac roeddwn i’n arbennig o hoff o ochr ymarferol fy hyfforddiant. Yn enwedig, roeddwn i’n ymfalchïo o weld effeithiau’r gofal yr oeddwn i wedi’i roi i gleifion yn yr Adran Frys ac fel meddyg teulu.

“Roeddwn i wedi cymhwyso fel meddyg teulu’n barod pan benderfynodd fy ngwraig a minnau symud i Gymru. Ein prif gymhelliad dros ddewis Cymru oedd bod yma gyfle i fyw bywyd cefn gwlad delfrydol. Roedd cael cartref gwledig, bod ynghanol llawer o anifeiliaid, a chael holl fanteision eraill byw yn y wlad yn apelio’n fawr iawn atom ni.

“Roedd prisiau tai hefyd yn ffactor bwysig yn ein penderfyniad i fyw yng Nghymru. Pan fyddwch chi’n ychwanegu hynny at y wlad werdd hardd a’r ysbryd cymunedol anhygoel sydd ar gael yma, yna mae’n amlwg fod Cymru wir yn cyflawni pob dymuniad.

“Yn fy mywyd gwaith, rwyf wedi synnu o weld faint o annibyniaeth a rhyddid yr ydw i’n ei gael yng Nghymru. Mae’r gefnogaeth sydd wedi cael ei chynnig yma wedi bod yn anhygoel. Er enghraifft, mae fy mhractis i’n elwa o allu dibynnu ar Ffisegydd Cysylltiol a fu’n hollol amhrisiadwy i mi a’m cydweithwyr. Byw a gweithio yma yw’r un peth gorau a wnes i erioed.”