Dr Craig Beaton

Croeso cynnes Cymreig mewn lle sy’n gartref erbyn hyn.

 

Ac yntau’n dod yn wreiddiol o Ganada, magwyd Dr Craig Beaton (33) yn Asia yn iddo ddod i astudio meddygaeth yng Nghaerdydd fel myfyriwr rhyngwladol. Mae Craig yn tynnu at ddiwedd ei hyfforddiant deuol mewn Meddygaeth Gofal Dwys ac Anaestheteg yng ngogledd Cymru. Dyma fe i esbonio:

“Gadawodd fy nheulu Ganada pan oeddwn i’n dair oed, a symud i Asia yn ystod fy mhlentyndod. Pan ddaeth hi’n amser dewis ysgol feddygol ar gyfer gwneud fy ngradd, roeddwn i yn Hong Kong, heb ddim syniad ble i fynd. Fy athro Cemeg awgrymodd yn llawn balchder y dylwn fynd i Gymru. Goleuodd ei lygaid wrth iddo siarad am ei famwlad – y bobl, y gymuned a’r wlad yr oedd e’n amlwg yn gweld ei heisiau.

“A minnau wedi fy ysbrydoli’n llwyr, dilynais arweiniad fy athro a dod i dde Cymru fel myfyriwr rhyngwladol i astudio meddygaeth ym Mhrifysgol Caerdydd. Cefais fy mlas cyntaf ar ofal dwys fel meddyg blwyddyn sylfaen yng ngogledd Cymru, ble penderfynais aros i wneud fy hyfforddiant meddygol craidd. Bellach, rwy'n gwneud hyfforddiant deuol mewn anaestheteg a meddygaeth gofal dwys. Mae Cymru wedi fy nghroesawu o’r diwrnod cyntaf, ac erbyn hyn rydw i wedi byw yma yn hirach nag yn unman arall. Dwi wedi seiclo o amgylch llawer o fannau ardderchog, wedi dringo mynyddoedd, pigo mwyar, blasu jin eirin tagu o Gymru a mwynhau cynhesrwydd y cyfeillgarwch a gynigir mor rhad. Efallai nad ydw i’n hollol ddiduedd, ond dwi’n dwlu ar fan hyn, a faswn i ddim eisiau byw a gweithio yn unman arall. 

“Yn ystod fy hyfforddiant, rydw i wedi cael fy nysgu’n dda ac mae’r dewis o Ymgynghorwyr sydd wedi mynd yr ail filltir i fy nysgu a ’nghefnogi i a’m cydweithwyr wedi bod yn gyfoethog. Mae gan Gymru boblogaeth annisgwyl o amrywiol, ac felly mae’r hyn a welir o ran y gwaith clinigol yn amrywio gryn dipyn. Braint hefyd fu gweithio ochr yn ochr â chydweithwyr milwrol yn y Fyddin Wrth Gefn, a chael fy nghefnogi’n llawn gan y GIG i wneud hynny.

“Mae Cymru’n dod i’r brig o ran ystyriaethau ymarferol hefyd. Mae tai’n fforddiadwy; fe lwyddon ni i gael tŷ a gardd gyda golygfa hyfryd sy’n werth y byd i ni, ar gyrion tref farchnad hanesyddol. Mae cysylltu â’r dinasoedd mawrion yn hawdd, ond ar adegau pan nad oes angen bod mewn dinas, does dim trafnidiaeth, mae’r awyr yn lân ac mae cefn gwlad ochr arall i’r ffens.

“Mae hyfforddi, gweithio a byw yng Nghymru wedi bod yn bleser pur – er mod i’n falch nad yw’r rhan fwyaf o bobl yn sylweddoli cystal yw hi arnom ni yma. Fe all aros yn gyfrinach fawr am dipyn bach yn fwy.”