Dr Andrew McKnight

Mae Dr Andrew McKnight yn feddyg teulu dan hyfforddiant sy’n gweithio yn Ysbyty Treforys, Abertawe. Ac yntau wedi’i fagu yng Nghymru, penderfyniad hawdd iddo oedd dewis gwneud ei hyfforddiant pellach yma, ble mae ef bellach yn mwynhau bywyd cytbwys, cymdeithasol. Dyma fe i esbonio:

“Rwy’n dod o Abertawe’n wreiddiol, ac roeddwn i’n hoffi bod ynghanol pobl bob amser pan oeddwn i’n iau. Gwyddoniaeth oedd un o’m pynciau cryfaf yn yr ysgol, felly o gyfuno’r ddau beth, roedd yn benderfyniad naturiol i wneud cais i fynd i goleg meddygol. Hyfforddais yng Nghymru a chwblhau fy ngradd mewn meddygaeth yn 2012 ar ôl treulio blwyddyn yn ysbyty Saint Bartholomew’s yn Llundain. Yna fe wnes i gwblhau’r hyfforddiant sylfaen yn Ne Cymru, cyn symud i Fryste i ddechrau swydd glinigol ym maes meddygaeth Orthopedig.

“Penderfynodd llawer o’m ffrindiau aros yng Nghymru ar ôl hyfforddi, felly roedd yn beth digon naturiol i minnau hefyd wneud cais am le i hyfforddi fel meddyg teulu yn fy mamwlad. Yn fy mhrofiad innau hefyd, roedd gweithio yn Ne Cymru’n ymddangos yn llawer mwy cynhwysol ac ymarferol, sef un o’r agweddau o’r swydd sy’n apelio fwyaf ataf i. Mae yna awyrgylch tîm cryf iawn yma, nad ydw i wedi’i ganfod yn unman arall.

“Rydw i ar fy ail flwyddyn o hyfforddi i fod yn feddyg teulu ar hyn o bryd, gan weithio yn yr adran blant yn Ysbyty Treforys. Mae tîm y ddeoniaeth wedi bod yn rhagorol o ran rhoi cefnogaeth i mi. Rydw i wedi gallu galw ar fy ymgynghorwyr clinigol pryd bynnag yr oedd angen, ac rydw i wedi elwa’n enfawr o’r dyddiau hyfforddi cenedlaethol
a rhanbarthol y mae Cymru’n eu cynnig i bobl sy’n hyfforddi – sydd wedi bod o fudd mawr ac yn ddadlennol iawn i fy ngyrfa fel meddyg teulu. Rydw i bron â gorffen tystysgrif Ôl-radd mewn Addysg Feddygol, a fydd o ddefnydd I'm gyrfa yn y dyfodol, rwy’n si┼Ár.

“Symudais yn ôl i Gymru er mwyn cael bywyd mwy cytbwys ac er mwyn bod yn nes at fy ffrindiau a’m teulu. Mae prisiau tai’n rhesymol iawn yng Nghymru hefyd, a ddylanwadodd yn fawr ar fy mhenderfyniad i ymgartrefu yma. Rydw i’n cymryd rhan yn aml mewn cystadlaethau treiathlon, ac fe redais Hanner Marathon Caerdydd yn 2017. Mae digonedd o gyfle i gymryd rhan mewn gweithgareddau all-gwricwlaidd. Os ydych chi’n chwilio am fywyd cytbwys, fe faswn i’n eich annog i ddewis Cymru.”