Sam Macdonald

Hyfforddiant fferylliaeth o ansawdd gyda rhaglen hyblyg a strwythuredig

Mae Sam Macdonald yn fferyllydd diploma sy’n gweithio yn Ne Cymru. Ar ôl graddio o Brifysgol Brighton, daeth Sam yn ôl adref i fanteisio ar y rhaglen hyfforddi cyn cofrestru ‘aml-sector’ newydd ac i ddechrau ei yrfa. Nawr, wrth iddo ddod i ddiwedd ei ail flwyddyn yn gweithio ym maes Fferylliaeth Glinigol, mae Sam yn egluro pam yr oedd bob amser wedi bwriadu dychwelyd i Gymru:

“Symudais i ffwrdd i Brifysgol Brighton i astudio ar gyfer fy ngradd mewn fferylliaeth oherwydd ei fod yn gyfle i ddarganfod dinas newydd. Roeddwn wrth fy modd yn Brighton ac fe wnes i wirioneddol fwynhau fy mhrofiad yn y brifysgol yno. Ond, roeddwn i’n falch o ddod yn ôl i Gaerdydd gyda fy MPharm ac yn llawn cyffro i ddechrau gyrfa yma yng Nghymru.

Yn ystod fy mlwyddyn hyfforddi cyn cofrestru integredig, roedd fy amserlen wedi’i rhannu rhwng fferylliaeth mewn ysbyty, yn y gymuned, a gofal sylfaenol ac roedd gen i diwtoriaid o’r cwrs fferylliaeth cyn cofrestru yn yr ysbyty ac yn y gymuned. Cefais amrywiaeth eang o gyfleoedd dysgu unigryw ym mhob sector, a hynny mewn amgylchedd cefnogol a oedd yn annog dysgu a datblygu.

Cyn diwedd fy mlwyddyn cyn cofrestru, roeddwn wedi cael fy swydd gyntaf fel fferyllydd mewn Bwrdd Iechyd cyfagos, sef swydd ddiploma aml-sector am 2 flynedd. Mae’r pwyslais yn ystod y blynyddoedd hyn wedi bod ar ddatblygu fy ngwybodaeth glinigol o dan arweiniad mentoriaid a thiwtoriaid profiadol, a rhagor o arholiadau a gwaith cwrs. Ar y pryd, doeddwn i ddim yn si┼Ár i ba gyfeiriad roeddwn i eisiau mynd. Yr hyn sy’n dda am raglen hyfforddi aml-sector Cymru yw fy mod wedi parhau i gael cyfleoedd clinigol i reoli meddyginiaethau mewn meddygfeydd teulu ac mewn ysbyty acíwt.

Mae swyddi hyfforddi fel fy un i yn ddeniadol iawn gan eu bod yn cael eu hariannu’n llawn gan Lywodraeth Cymru, drwy Addysg a Gwella Iechyd Cymru. Rydw i’n teimlo’n hyderus fy mod wedi cael cefnogaeth na fyddwn wedi ei chael o bosibl mewn rhannau eraill o’r Deyrnas Unedig. Mae llawer o fanteision i hyfforddi a gweithio yng Nghymru. Mae hyfforddeion yn cael cymorth o ansawdd uchel gan y tiwtoriaid ac mae’r rhaglenni hyfforddi yn hyblyg a strwythuredig. Mae hyn yn sicrhau ein bod yn cael profiad o wahanol sectorau a chyfle i gydweithio gyda nifer o wahanol weithwyr proffesiynol. Mae llawer o ddatblygiadau newydd cyffrous yn digwydd ledled Cymru hefyd, er enghraifft, yn lleol i mi yn y De-ddwyrain, bydd Canolfan Gofal Critigol Arbenigol newydd yn dechrau derbyn cleifion o dymor y gwanwyn 2021. Bydd hyn yn darparu cyfleoedd i fferyllwyr sydd newydd gymhwyso.

Mae’r hyfforddiant cyn cofrestru a'r diploma wedi rhoi profiad cyflawn imi ac rydw i bellach wedi cael cynnig swydd fel fferyllydd clwstwr yng Nghaerffili yn sir Gwent. Byddaf yn gweithio ar draws clwstwr o 7 o feddygfeydd teulu. Mae’r gwaith fel arfer yn golygu adolygu triniaeth cleifion sy’n cymryd llawer o feddyginiaethau gwahanol, gwneud newidiadau i wella eu cyflyrau ac ansawdd eu bywyd yn ogystal â’u monitro mewn modd priodol. Mae’n gyfle gwych i weithio gyda gweithwyr proffesiynol eraill yn ogystal â chael cymorth gan uwch-fferyllwyr a meddygon teulu.  

Fel rhan o’r swydd newydd hon, byddaf hefyd yn hyfforddi i ddod yn bresgripsiynydd annibynnol yn ddiweddarach eleni. Bydd hyn yn fy nysgu sut i gynnal archwiliadau corfforol ar gleifion ac yn caniatáu imi roi presgripsiwn am feddyginiaethau mewn maes clinigol arbenigol - ar gyfer cyflyrau anadlol fel asthma neu glefyd cronig rhwystrol y galon mae’n debyg. Rydw i’n edrych ymlaen at yr her newydd y bydd y swydd hon yn ei chyflwyno.

Rydw i’n ffodus fy mod yn gweithio oriau cymdeithasol ac mae gen i ddigon o amser i ymlacio a chanolbwyntio ar wneud y pethau rydw i’n eu hoffi, fel mwynhau’r golygfeydd anhygoel wrth redeg neu brofi bwytai newydd a mwynhau’r caffis yn y ddinas. Mae popeth ar garreg eich drws yma yng Nghaerdydd! Dod i Dde Cymru oedd un o’r penderfyniadau gorau i mi eu gwneud ar gyfer fy ngyrfa, a nawr alla i byth ddychmygu gadael.”