Sam Macdonald

Sam Macdonald

Hyfforddiant fferylliaeth o ansawdd gyda rhaglen hyblyg a strwythuredig 

Mae Sam Macdonald (23) yn fferyllydd lefel sylfaen sy’n gweithio yn Ne Cymru. Ar ôl graddio o brifysgol Brighton, daeth Sam yn ôl adref i fanteisio ar y rhaglen hyfforddi cyn-cofrestru ‘aml-sector’ newydd a dechrau ar ei yrfa. Nawr yn ei flwyddyn gyntaf fel fferyllydd cymwys, mae Sam yn esbonio pam yr oedd bob amser wedi bwriadu dychwelyd i Gymru:

“Symudais i ffwrdd i Brifysgol Brighton i astudio ar gyfer fy ngradd mewn fferylliaeth oherwydd ei fod yn gyfle i ddarganfod dinas newydd. Roeddwn wrth fy modd yn Brighton ac mi wnes i wirioneddol fwynhau fy mhrofiad yn y brifysgol yno. Ond, roeddwn yn falch o gael dod yn ôl i Gaerdydd gyda fy MPharm ac yn gyffrous i ddechrau gyrfa yma yng Nghymru.


Yn ystod fy mlwyddyn hyfforddi cyn cofrestru, roedd fy amserlen wedi’i rhannu rhwng fferylliaeth mewn ysbyty, yn y gymuned, a gofal sylfaenol ac roedd gen i diwtoriaid o’r cwrs cyn cofrestru yn yr ysbyty ac yn y gymuned. Cefais amrywiaeth eang o gyfleoedd dysgu unigryw ym mhob sector, a hynny mewn amgylchedd cefnogol a oedd yn annog dysgu a datblygiad. 


Cyn diwedd fy mlwyddyn cyn cofrestru, roeddwn wedi cael fy swydd gyntaf fel fferyllydd mewn Bwrdd Iechyd cyfagos. Mae’n swydd ddiploma aml-sector 2 flynedd. Bydd y blynyddoedd hyn yn canolbwyntio ar ddatblygu fy ngwybodaeth glinigol, yn ogystal ag arholiadau a gwaith cwrs pellach, dan arweiniad mentoriaid a thiwtoriaid profiadol. Dydw i ddim 100% yn si┼Ár eto i ba gyfeiriad yr hoffwn fynd, ond yr hyn sy’n dda am y rhaglen hyfforddi yw y byddaf yn parhau i gael cyfleoedd clinigol i reoli meddyginiaeth mewn meddygfeydd meddyg teulu ac mewn amgylchedd ysbyty acíwt, felly byddaf yn cael digon o brofiad cyn y bydd angen i mi gymryd y cam nesaf yn fy ngyrfa.


Mae swyddi hyfforddi fel fy un i yn ddeniadol iawn gan eu bod wedi’u hariannu yn llawn gan Lywodraeth Cymru drwy Addysg a Gwella Iechyd Cymru — rwy’n teimlo yn hyderus fy mod wedi cael cefnogaeth na fyddwn wedi’i chael mewn rhannau eraill o’r DU. Mae llawer o fanteision i hyfforddi a gweithio yng Nghymru. Mae hyfforddeion yn cael cymorth o ansawdd uchel gan y tiwtoriaid, ac mae’r rhaglenni hyfforddi yn hyblyg a strwythuredig, gan sicrhau y byddwn yn cael profiad aml-sector sy’n cynnwys gweithio gyda nifer o wahanol bobl broffesiynol. Mae llawer o ddatblygiadau cyffrous yn digwydd yng Nghymru hefyd, er enghraifft, yn lleol i mi yn y de-ddwyrain mae Canolfan Gofal Critigol Arbenigol yn agor, ac rwy’n disgwyl y bydd llawer o gyfleoedd i fferyllwyr newydd gymhwyso yma.


Rwy’n ffodus fy mod yn gweithio oriau cymdeithasol ac mae gen i ddigon o amser i ymlacio a chanolbwyntio ar wneud y pethau yr ydw i’n eu mwynhau, fel mwynhau’r golygfeydd trawiadol wrth redeg, neu profi bwytai newydd y ddinas. Mae popeth ar garreg eich drws yma yng Nghaerdydd! Dod nôl i Gymru oedd un o’r penderfyniadau gorau i mi eu gwneud ar gyfer fy ngyrfa, ac yn awr alla i ddim dychmygu fy hun yn gadael.”