Reem El-Sharkawi

Cydweithio fel Fferyllydd yn Ne Cymru

Yn 2015, daeth Reem El-Sharkawi (29), yn un o’r Fferyllwyr Clwstwr Gofal Sylfaenol cyntaf yng Nghymru. Roedd y cyfle i fyw a gweithio yn Abertawe, yn agos at deulu a ffrindiau, gyda chymorth bwrdd iechyd dynamig ger y golygfeydd arfordirol trawiadol yn golygu ei fod yn ddewis hawdd. Esbonia Reem:


“Cefais fy ngeni a’m magu yn Abertawe ac roeddwn i’n gwybod erioed fy mod eisiau byw a gweithio yma. Ar ôl cwblhau fy ngradd mewn fferylliaeth ym Mhrifysgol Reading, dychwelais i Ysbyty Singleton yn Abertawe i weithio fel fferyllydd cyn-cofrestru. Dyna pryd gefais y swydd fel un o fferyllwyr clwstwr Gofal Sylfaenol cyntaf Cymru sy’n gweithio i gefnogi rhwydwaith o wyth meddygfa meddyg teulu lleol. Mae’r gefnogaeth a’r anogaeth barhaus gan fy mwrdd iechyd lleol, y timau meddyg teulu lleol a Llywodraeth Cymru wedi bod heb ei ail. Ac mae hynny heb sôn am y cyfle i weithio ochr yn ochr â fy chwaer, Lamah, sy’n bartner meddyg teulu yn un o’r meddygfeydd yr wyf yn eu cefnogi.


Gan ganolbwyntio ar ddefnyddio meddyginiaethau yn ddiogel ac effeithiol, rwy’n gweithio gyda meddygon teulu, nyrsys practis, cynorthwywyr gofal iechyd a fferyllwyr cymunedol lleol sy’n wreiddiol o bob rhan o’r DU, i roi cyngor a chymorth wrth roi presgripsiwn fel y gall cannoedd o bobl leol fanteisio o fy arbenigedd fel fferyllydd pan fyddant yn ymweld â’u meddygfa leol. Mae hyn yn lleihau llwyth gwaith y meddygon teulu wrth reoli meddyginiaeth, ac mae hefyd yn rhoi mwy o amser i’r cleifion gyda mi, wyneb yn wyneb neu dros y ffôn, i drafod eu gofynion o ran meddyginiaeth a chynnal adolygiadau meddyginiaeth manwl.


Mae gweithio fel fferyllydd clwstwr Gofal Sylfaenol mewn meddygfeydd hefyd yn rhoi gwell parhad gofal i gleifion. Rwy’n dod i adnabod y cleifion yn dda iawn a gallaf chwarae rhan hollbwysig yn eu triniaeth barhaus. Rwyf hefyd wedi cwblhau hyfforddiant ychwanegol fel Presgripsiynydd Annibynnol; cyfle a ariannwyd gan fy mwrdd iechyd tra roeddwn ar absenoldeb astudio â thâl. Mae hyn wedi fy ngalluogi i ehangu fy ngwybodaeth a chymryd cyfrifoldebau newydd drwy arwain clinig penodedig ar gyfer adolygiadau meddyginiaeth cyffredinol fel rhan o’r gwasanaeth yn y feddygfa.


Ond nid yw’n waith caled i gyd. Rwy’n ffan enfawr o dîm pêl-droed Dinas Abertawe ac wrth fy modd yn mynd i’r gemau cartref ar y penwythnos gyda fy nhad. Mae gallu gwylio gemau pêl-droed byw ar garreg fy nrws yn fonws go iawn. A dweud y gwir, rwy’n aml yn gweld cydweithwyr gofal iechyd yn y gemau, rhai ohonynt wedi ymddeol a rhai yn dal i weithio, sy’n dangos rhwydwaith mor gymdeithasol sydd gennym yma yng Nghymru. Mae’n ardal gymdeithasol iawn hefyd gyda digon o wyliau bwyd, diod a cherddoriaeth drwy gydol y flwyddyn, yn ogystal ag amryw o lwybrau rhedeg a beicio i’w mwynhau ar hyd prydferthwch glan y môr.


Ydych chi’n chwilio am swydd werth chweil gyda chydweithwyr croesawgar a chefnogol, a’r cyfle i fyw mewn cymunedau cyfeillgar? Mae gan Gymru rywbeth i bawb, felly pam na fyddech chi eisiau hyfforddi, gweithio a byw yma?”