Lucinda Mulliss

I’r Fferyllydd Cyn Cofrestru Lucinda Mulliss (24), mae symud dros y ffin o Gaer i Wrecsam wedi’i galluogi i hyfforddi ymhob sector o fferylliaeth, gan ennill sgiliau a gwybodaeth bellach o ganlyniad.

Mae gweithio yng Nghymru hefyd wedi rhoi hyblygrwydd iddi ganlyn ei huchelgais chwaraeon fel dyfarnwr hoci rhyngwladol.

Dyma hi i esbonio: 

“Dwi’n dod o deulu o weithwyr GIG, felly roedd gen i awydd gweithio i’r GIG erioed, a phenderfynais mai fferylliaeth oedd yn cyd-daro orau â’m set o sgiliau. Dechreuais weithio mewn ysbyty yng ngogledd Cymru ar ôl gorffen yn y brifysgol, ac rwyf wedi bod yma ers naw mis bellach. Mae Cymru’n darparu rhaglen gyffrous, aml-sector cyn cofrestru, ac mae’r Bwrdd Iechyd yr ydw i’n hyfforddi dano yn rhoi cyfle i mi brofi’r tair sector o fferylliaeth (cymunedol, ysbyty a gofal cynradd) yn gyfartal, ac roedd hynny’n amhrisiadwy. Bellach rwy’n edrych ymlaen at ddefnyddio’r wybodaeth hon pan fyddaf yn dechrau ar ddiploma ôl-radd ddwy flynedd o hyd mewn fferylliaeth glinigol dros yr haf yn Wrecsam. 

“Yn fy rôl bresennol, rwyf wedi cylchu drwy brif feysydd arbenigedd fferylliaeth mewn ysbyty, ac yn y gymuned, rwyf wedi cefnogi’r fferyllydd wrth gwblhau gwasanaethau, rhoi cyngor i gleifion dros y cownter yn ogystal â chynorthwyo gyda’r gwaith o redeg fferyllfa gymunedol o ddydd i ddydd. Yn ystod fy nghyfnod mewn gofal cynradd, rwyf wedi helpu staff meddygol i gwblhau adolygiadau meddyginiaethau, rhedeg clinigau a helpu gyda mentrau arbed arian. Rwyf wedi ymwneud â chymaint yn barod, a’r rheswm dros hynny yw bod y sectorau fferylliaeth ymhob un o fyrddau iechyd Cymru’n cydweithio mor agos, gan ei gwneud hi’n llawer haws cael profiad o arbenigeddau eraill.

“Mae fy nghydweithwyr wedi rhoi llawer o gefnogaeth i mi yn ystod fy nghyfnod yn ysbyty Wrecsam, yn enwedig wrth adael i mi ganlyn fy uchelgais ym myd chwaraeon fel dyfarnwr hoci maes, a olygai fy mod i wedi gallu dyfarnu sawl gêm ryngwladol dros y flwyddyn ddiwethaf. Mae’n lle rhagorol i weithio ynddo, a dwi mor ddiolchgar i’r tîm sydd wedi gadael i mi gyflawni fy nodau yn y gwaith a thu allan iddo. 

“Rydw i hefyd yn ddigon ffodus i gael dau diwtor a mentor yn goruchwylio’r sectorau yr ydw i’n gweithio ynddyn nhw, ac mae pob un ohonynt wedi fy helpu i wneud yn fawr o bob sector a gwneud i drosglwyddo rhwng pob sector yn broses chwim. Fel rhan o gwrs y flwyddyn, byddwn ni’n cael diwrnodau hyfforddi rheolaidd hefyd – cyfle gwych i gwrdd â chydweithwyr o’r un fryd â ni mewn amgylchedd cefnogol a chymdeithasol.

“Mae Cymru’n lle mor ardderchog i weithio ynddo, ac rwyf wedi cael profiadau yma na fyddwn wedi gallu’u cael yn unman arall. Dwi wedi gwneud ffrindiau ardderchog gyda fferyllwyr cyn cofrestru ar draws y bwrdd iechyd. Mae gogledd Cymru’n lle cynnes a chroesawgar ac rwy’ teimlo mod i’n cael fy nghefnogi ymhob agwedd. Y peth gorau i mi yn bendant fu hyblygrwydd y rôl, sydd wedi rhoi’r cyfle i mi gyflawni fy uchelgais ym myd chwaraeon i’r un graddau â’m nodau proffesiynol. Os dyma’r math o fywyd sy’n apelio atoch chi, yna heb os, Cymru yw’r lle i chi!”