Nyrsio

emma-mcgowan

Croeso i’r Hyfforddiant

Trwy hyfforddi yng Nghymru, gallwch fanteisio ar lawer o gyfleoedd gyrfaol cyffrous gyda chefnogaeth nyrsys a chlinigwyr profiadol i’ch helpu ar bob cam o’ch datblygiad.

Trwy ymarfer yng Nghymru, gallwch fanteisio ar ein cyfleusterau addysg a hyfforddiant ardderchog.

 

Gyrfaoedd Nyrsio yng Nghymru

Cyfleoedd dysgu gydol oes

Mae’r GIG yng Nghymru yn ymrwymo i ddarparu cyfleoedd dysgu gydol oes i chi. Mae hyn yn golygu y byddwn yn cefnogi eich datblygiad proffesiynol parhaus ar draws amrywiaeth eang o lwybrau sy’n cynnwys popeth o hyfforddiant yn y gwaith i gyrsiau ôl-gofrestru arbenigol. 

Yng Nghymru mae’ch dysgu’n parhau, mae sgiliau a gwybodaeth yn cael eu rhannu’n agored yma, mae arloesedd yn cael ei groesawu ac mae eich cyfraniad yn cael ei werthfawrogi.

Cynllun Bwrsariaeth GIG Cymru

Yng Nghymru, rydym wedi parhau i ddarparu bwrsariaeth GIG ar gyfer nyrsys a gweithwyr proffesiynol perthynol i iechyd. Mae’r pecyn cymorth hwn yn dangos yn glir ein bod yn gwerthfawrogi ein gweithlu gofal iechyd yng Nghymru.

Addysg uwch sy’n ateb pob galw

Mae nifer o sefydliadau addysg uwch yng Nghymru wedi’u cymeradwyo i ddarparu hyfforddiant cyn ac ar ôl cofrestru. Trwy ddewis hyfforddi yng Nghymru, gallwch gael mynediad i bob maes nyrsio, neu hyfforddi i fod yn nyrs practis, ymwelydd iechyd, neu nyrs ysgol.

Gan ein bod yn croesawu amrywiaeth, bydd eich amgylchedd dysgu yn fywiog, cyfeillgar a chynhwysol.

Hyfforddiant cwbl ddibynadwy i raddedigion

Cymru oedd gwlad gyntaf y DU i addysgu ei holl nyrsys a bydwragedd i lefel gradd. Felly, nid oes neb arall yn rhoi’r fath bwys ar ddatblygiad proffesiynol.

Caiff safon uchel ein hyfforddiant ei gydnabod ar draws y byd.

Llwybr clir i ymarfer uwch

Mae gan Gymru fframwaith gyrfa sy’n rhoi llwybr clir i chi i’r cymwysterau ôl-raddedig sydd eu hangen i ddod yn uwch ymarferydd nyrsio. Mae’r fframwaith yn seiliedig ar bedwar maes craidd:

  1. ymarfer clinigol
  2. addysg
  3. arweinyddiaeth a rheolaeth
  4. ymchwil ac arloesedd.

Mae’r fframwaith wedi’i lunio i gefnogi eich datblygiad.

Cyfleusterau addysg a hyfforddiant ardderchog

Bydd gennych fynediad at gyfleusterau llyfrgell a chynadledda rhagorol sy’n cael eu rheoli gan dîm o staff profiadol.

Angen mwy o wybodaeth neu eisiau gofyn cwestiwn penodol? Llenwch ein ffurflen ymholiadau isod. 


Byddwch yn cael cydnabyddiaeth o fewn 2 ddiwrnod gwaith.  Rydym yn ceisio ymateb i ymholiadau o fewn 2 diwrnod gwaith.