Nyrsio a Bydwreigiaeth

Croeso i’r Hyfforddiant

Trwy hyfforddi yng Nghymru, gallwch fanteisio ar lawer o gyfleoedd gyrfaol cyffrous gyda chefnogaeth cydweithwyr profiadol ar bob cam o’ch datblygiad.

Trwy ymarfer yng Nghymru, gallwch fanteisio ar ein cyfleusterau addysg a hyfforddiant ardderchog.

 

Gyrfaoedd Nyrsio a Bydwreigiaeth yng Nghymru 

Cyfleoedd dysgu gydol oes

Mae’r GIG yng Nghymru yn ymrwymo i ddarparu cyfleoedd dysgu gydol oes i chi. Mae hyn yn golygu y byddwn yn cefnogi eich datblygiad proffesiynol parhaus ar draws amrywiaeth eang o lwybrau sy’n cynnwys popeth o hyfforddiant yn y gwaith i gyrsiau ôl-gofrestru arbenigol. Yng Nghymru mae’ch dysgu’n parhau, mae sgiliau a gwybodaeth yn cael eu rhannu’n agored yma, mae arloesedd yn cael ei groesawu ac mae eich cyfraniad yn cael ei werthfawrogi.

Gall bydwragedd newydd gymhwyso fanteisio ar ein rhaglen preceptoriaeth Cymru Gyfan. Mae’n eich helpu i atgyfnerthu eich profiad ym mhob maes ymarfer.

Mae bydwragedd hefyd yn cael eu cefnogi drwy gydol eu gyrfaoedd gan y goruchwyliwr clinigol ar gyfer y fframwaith bydwragedd. Mae hwn yn darparu goruchwyliwr penodol, goruchwyliaeth gr┼Áp a chymorth un i un i bob bydwraig er mwyn cael cyfle i fyfyrio a dysgu ar y cyd.

Cynllun Bwrsariaeth GIG Cymru

Yng Nghymru, rydym wedi parhau i ddarparu bwrsariaeth GIG ar gyfer nyrsys a gweithwyr proffesiynol perthynol i iechyd. Mae’r pecyn cymorth hwn yn dangos yn glir ein bod yn gwerthfawrogi ein gweithlu gofal iechyd yng Nghymru.

Addysg uwch sy’n ateb pob galw

Mae nifer o sefydliadau addysg uwch yng Nghymru wedi’u cymeradwyo i ddarparu hyfforddiant cyn ac ar ôl cofrestru. Trwy ddewis hyfforddi yng Nghymru, gallwch gael mynediad i bob maes nyrsio neu fydwreigiaeth – mae’r dewisiadau wir yn ysbrydoliaeth.

Fel nyrs newydd gymhwyso, gallwch ddewis lleoliad clinigol ar gyfer dechrau ar eich gyrfa nyrsio – o wasanaethau trydyddol arbenigol fel llosgiadau a llawdriniaeth gardiaidd, i fod yn aelod o dîm cymunedol mewn practis meddyg teulu.

Neu fel bydwraig newydd gymhwyso yng Nghymru, gallwch weithio ar draws y sbectrwm llawn o amgylcheddau geni – o wasanaethau meddygol arbenigol y ffetws i ganolfannau geni annibynnol a gwasanaethau integredig – gan roi profiadau i chi o wasanaethau cymunedol a gwasanaethau ysbyty.

Gan ein bod yn croesawu amrywiaeth, bydd eich amgylchedd dysgu yn fywiog, cyfeillgar a chynhwysol.

Hyfforddiant cwbl ddibynadwy i raddedigion

Cymru oedd gwlad gyntaf y DU i addysgu ei holl nyrsys a bydwragedd i lefel gradd. Felly, nid oes neb arall yn rhoi’r fath bwys ar ddatblygiad proffesiynol. Caiff safon uchel ein hyfforddiant ei gydnabod ar draws y byd.

Llwybr clir i ymarfer uwch

Mae gan Gymru fframwaith gyrfa sy’n rhoi llwybr clir i chi i’r cymwysterau ôl-raddedig sydd eu hangen i ddatblygu eich gyrfa. Mae’r fframwaith yn seiliedig ar bedwar maes craidd:

1. ymarfer clinigol

2. addysg

3. arweinyddiaeth a rheolaeth

4. ymchwil ac arloesedd

Rydym hefyd yn gweithio gyda Choleg Brenhinol y Bydwragedd yn cefnogi rhaglen arweinyddiaeth flynyddol er mwyn i chi ddatblygu eich sgiliau arwain a’u rhoi ar waith.

Cyfleusterau addysg a hyfforddiant ardderchog

Bydd gennych fynediad at gyfleusterau llyfrgell a chynadledda rhagorol sy’n cael eu rheoli gan dîm o staff profiadol.

Rhoi hwb i’ch gyrfa gydag ymchwil blaengar

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu Cynyddu Gwaith Ymchwil Cymru, i ddatblygu gallu ymchwil y gweithlu nyrsio a’r proffesiynau perthynol i iechyd.

Mae’r fenter yn rhoi cyfle i ymchwilwyr newydd yn y maes nyrsio a bydwreigiaeth a’r rhai profiadol gael cyllid ar gyfer prosiectau ymchwil gyda’r nod o siapio dyfodol y proffesiwn.

Angen mwy o wybodaeth neu eisiau gofyn cwestiwn penodol? Llenwch ein ffurflen ymholiadau isod. 

Byddwch yn cael cydnabyddiaeth o fewn 2 ddiwrnod gwaith.  Rydym yn ceisio ymateb i ymholiadau o fewn 2 diwrnod gwaith.