Meddygol

Doctors in scrubs

Croeso i’r Hyfforddiant

Drwy hyfforddi yng Nghymru bydd gennych ddewis o sawl rhaglen hyfforddi arbenigol, hyblyg, o ansawdd uchel. Cewch hefyd gymorth gan feddygon profiadol fydd yn cefnogi eich datblygiad.

Gyrfaoedd Meddygol yng Nghymru

 

 

 

Ysgafnhau baich yr indemniad

Bydd Cronfa Risg Cymru'n gofalu am eich anghenion indemniad meddygol. Felly, byddwch wedi eich yswirio’n llawn p'un a ydych mewn ysbyty neu mewn meddygfa leol. Gallai hyn arbed tua £1500 i chi yn ystod ail flwyddyn eich hyfforddiant, a tua £2400 yn eich trydydd.

Ansawdd uchel

Drwy hyfforddi yng Nghymru, bydd gennych ddewis o sawl rhaglen hyfforddi arbenigol, hyblyg, o ansawdd uchel. Cewch hefyd gymorth gan feddygon profiadol fydd yn cefnogi eich datblygiad.

Canmoliaeth uchel

Mae Hyfforddiant Meddygon Teulu yng Nghymru yn derbyn adborth rhagorol cyson yn arolygon blynyddol hyfforddeion y Cyngor Meddygol Cyffredinol o ran boddhad cyffredinol gyda hyfforddiant ac ansawdd yr oruchwyliaeth glinigol ac addysgol.

Cytundeb sy'n cynnig mwy

Mae ein Cytundeb Addysg newydd yn un arbennig. Mae’n gwarantu y cewch fynediad i’r holl glinigau ar gyfer cleifion allanol, sesiynau theatr, rowndiau’r ward a chyfleoedd dysgu eraill sydd eu hangen arnoch.

Amrywiaeth o raglenni

Mae Addysg a Gwella Iechyd Cymru yn cynnig amrywiaeth o raglenni hyfforddiant arbenigol gan gynnwys y Rhaglenni Hyfforddiant Eang yn y Gogledd a'r Gorllewin a hyfforddiant arbenigol arall mewn lleoliadau eraill.

Cyfleoedd datblygu

Mae'r cyfleoedd datblygu'n cynnwys dewis i hyfforddi ar gyfer Cymrodoriaeth Llwybr Clinigol Academaidd Cymru neu gymrodoriaethau Arweinyddiaeth Glinigol. Drwy gwblhau Cymrodoriaeth, byddwch yn y lle delfrydol i gynnal ac arwain ymchwil o’r ddesg i erchwyn y gwely neu i wella’r ddarpariaeth o ofal iechyd yng Nghymru.

Hyblygrwydd

Mae opsiynau hyfforddi hyblyg ar gael. Gallwch hyfforddi ar sail llai nag amser llawn, neu gallwch ddilyn ein Profiad Tu Hwnt i'r Rhaglen a chymryd amser i ffwrdd o'r hyfforddiant er mwyn cael rhagor o brofiad clinigol.

Lleoliadau amrywiol

Caiff pawb sy'n hyfforddi i fod yn feddyg teulu yng Nghymru gyflwyno eu blaenoriaethau o ran cynllun hyfforddi. Mae ystod eang o gyfleoedd ar gael mewn sefydliadau a lleoliadau gwledig a threfol. 

Dan arweiniad un cyflogwr

Mae hyfforddeion yng Nghymru'n cael eu cefnogi ym mhob lleoliad gan un cyflogwr. Mae hyn yn golygu bod y profiad yn fwy cadarnhaol a chyson, a’ch bod yn gallu defnyddio gwasanaethau Adnoddau Dynol a’u prosesau penodol ar gyfer unrhyw broblemau sydd gennych.  Mae'r gwasanaethau hyn ar gael yn yr un modd i hyfforddeion newydd a'r meddygon sy'n dychwelyd.

Cymhellion

Taliad unigol ar gyfer pob hyfforddai ar raglen arbenigeddau Meddygon Teulu yng Nghymru i dalu am sefyll yr Asesiad o Sgiliau Clinigol am y tro cyntaf a’r Prawf Gwybodaeth Gymhwysol. Mae hyn ar gael ar gyfer y rhai sy’n dechrau eu swydd Meddyg Teulu dan hyfforddiant gyntaf eu cynllun Meddyg Teulu ym mis Awst 2018 a mis Chwefror 2019.

Os ydych chi’n dewis hyfforddi fel Meddyg Teulu mewn rhai ardaloedd penodol o Gymru, mae cymhelliant wedi’i dargedu o £20,000 cyn belled â’ch bod yn aros yn yr ardal yn ystod yr hyfforddiant ac am flwyddyn o ymarfer wedi hynny.

Fel paediatregydd dan hyfforddiant yng Nghymru, rydych yn gymwys ar gyfer taliad unigol o hyd at £1,900 i dalu cost sefyll arholiadau aelodaeth MRCPsych.

Rhagor o wybodaeth am hyfforddiant arbenigol

Hyfforddiant Histopatholeg 

Hyfforddiant Meddygaeth Fewnol

Hyfforddiant Meddygaeth Gofal Dwys

Hyfforddiant Meddygon Teulu

Hyfforddiant Seiciatreg

Gwybodaeth bellach

Addysg a Gwella Iechyd Cymru

 

Angen mwy o wybodaeth neu eisiau gofyn cwestiwn penodol? Llenwch ein ffurflen ymholiadau isod. 

Byddwch yn cael cydnabyddiaeth o fewn 2 ddiwrnod gwaith.  Rydym yn ceisio ymateb i ymholiadau o fewn 2 diwrnod gwaith.