Meddygol

Croeso i’r Hyfforddiant

Drwy hyfforddi yng Nghymru bydd gennych ddewis o sawl rhaglen hyfforddi arbenigol, hyblyg, o ansawdd uchel. Cewch hefyd gymorth gan feddygon profiadol fydd yn cefnogi eich datblygiad.

Gyrfaoedd Meddygol yng Nghymru

 

 

Hyforddiant arloesol ar eich cyfer chi

Mae Addysg a Gwella Iechyd Cymru yn cynnig ystod eang o hyforddiant arbenigol, gyda mynediad at raglenni dysgu ac adnoddau efelychu arbenigol. 

Gan ein bod ni’n deall bod angen ymroddiad o’r ddwy ochr i sicrhau’r canlyniadau gorau, mae GIG Cymru yn parhau i fuddsoddi mewn technoleg arloesol er mwyn creu cyfeusterau dysgu o’r radd faenaf ar hyd a lled y wlad.

Mae ein trefniadau hyforddi ni’n cynnig mwy

Yng Nghymru, mae ein trefniadau hyforddi yn gwarantu y cewch fynediad i’r holl glinigau ar gyfer cleifon allanol, sesiynau dysgu, rowndiau’r ward a chyfeoedd dysgu eraill fel eich bod yn cyrraedd eich nodau hyforddi ac yn datblygu’n feddyg medrus, hyderus.

Y tu hwnt i’r ysbyty, mae gennym amrywiaeth eang o hyforddiant mewn practisau ynghanol harddwch cefn gwlad, neu mewn dinasoedd cosmopolitan.

Beth am Gymrodoriaeth?

Mae cyfeoedd datblygu yng Nghymru’n cynnwys dewis i hyforddi ar gyfer Cymrodoriaeth Llwybr Clinigol Academaidd Cymru neu gymrodoriaethau Arweinyddiaeth Glinigol. Drwy gwblhau Cymrodoriaeth, byddwch yn y lle delfrydol i gynnal ac arwain ymchwil o’r ddesg i erchwyn y gwely neu i wella’r ddarpariaeth o ofal iechyd yng Nghymru. Bydd y cyfeoedd Arweinyddiaeth yn eich paratoi ar gyfer rolau arwain a rheoli yn y dyfodol.

Cymhellion

Mae un taliad unigol ar gyfer pob hyfforddai ar raglen arbenigeddau Meddygon Teulu yng Nghymru i dalu am sefyll yr Asesiad o Sgiliau Clinigol a’r Prawf Gwybodaeth Gymhwysol am y tro cyntaf. Mae hyn ar gael ar gyfer y rhai sy’n dechrau eu swydd Meddyg Teulu dan hyfforddiant gyntaf yn eu cynllun Meddyg Teulu ym mis Awst 2019 a mis Chwefror 2020.

Os ydych chi’n dewis hyfforddi fel Meddyg Teulu mewn rhai ardaloedd penodol o Gymru, mae tâl cymhelliad o £20,000 ar gael cyn belled â’ch bod yn aros yn yr ardal yn ystod yr hyfforddiant ac am flwyddyn o ymarfer wedi hynny.

Taliad dros gyfnod o hyd at £1,900 ar gyfer hyfforddeion craidd seiciatreg sy’n astudio yng Nghymru i dalu cost sefyll arholiadau aelodaeth MRCPsych.

O gymharu â chyrsiau MRCPsych eraill, rydym yn rhoi’r pwys mwyaf ar gynnig cymhorthdal ar gyfer ein hyfforddiant heb gyfaddawdu ar ansawdd. Mae hyn yn golygu bod ein cyrsiau yn costio £100 y flwyddyn ar hyn o bryd, sy’n rhoi mwy o hyblygrwydd ariannol i chi wireddu cyfleoedd addysgol eraill.

Opsiynau hyblyg

Rhag ofn y bydd newid ar droed ar ôl i chi ddechrau’r hyforddiant, bydd ein hopsiynau hyforddi hyblyg yn eich helpu i gadw trefn. Byddai dewis hyforddi ar sail lai nag amser llawn yn eich helpu i neilltuo amser i agweddau eraill ar eich bywyd pe bai rhywbeth annisgwyl yn digwydd, neu pe byddech yn penderfynu dilyn cyfeoedd datblygu neu ddechrau teulu.

Rhagor o wybodaeth am hyfforddiant arbenigol 

Hyfforddiant Meddygaeth Fewnol

Hyfforddiant Meddygon Teulu

Hyfforddiant Seiciatreg

Gwybodaeth bellach

Addysg a Gwella Iechyd Cymru

 

Angen mwy o wybodaeth neu eisiau gofyn cwestiwn penodol? Llenwch ein ffurflen ymholiadau isod. 

Byddwch yn cael cydnabyddiaeth o fewn 2 ddiwrnod gwaith.  Rydym yn ceisio ymateb i ymholiadau o fewn 2 diwrnod gwaith.