Fferylliaeth

Amryw o raglenni fferylliaeth 

Mae Cymru yn cynnig dewis rhagorol o gyfleoedd hyfforddi o safon, sy’n strwythuredig ac yn berthnasol. Cewch hefyd gymorth gyrfaoedd nes ichi gofrestru fel gweithiwr fferylliaeth proffesiynol, ac ar ôl hynny. Yng Nghymru, mae eich datblygiad proffesiynol parhaus mor bwysig i ni ag y mae i chi.

Mae’r ystod lawn o hyfforddiant fferylliaeth, yn ogystal â gwybodaeth yngl┼Ěn â sut i wneud cais, i’w gweld yma:

Addysg Broffesiynol Fferylliaeth Addysg a Gwella Iechyd Cymru (Saesneg yr unig).

 

Hyfforddiant Fferylliaeth Cyn-cofrestru

Lefelau Bodlonrwydd Uchel

Yng Nghymru, mae fferyllwyr sy’n elwa ar hyfforddiant cyn-cofrestru yn dweud bod eu lefel bodlonrwydd yn uchel o ran ansawdd eu hyfforddiant. Mae hyfforddiant strwythuredig yn y gweithle yn cael ei gefnogi gan raglen hyfforddiant cynhwysfawr cenedlaethol ac adnoddau canolog.


Llwyddiant Rhagorol yn yr Asesiad Cyn-cofrestru 

Mae’r cyfraddau llwyddo yng Nghymru, ar gyfer yr asesiad GPHC cyn-cofrestru, yn gyson uchel o’u cymharu â rhannau eraill o’r Deyrnas Unedig.


Hyfforddiant Aml-Sector

Rydym yn rhoi’r cyfle ichi hyfforddi mewn amryw o sectorau – gan gynnwys meddygfeydd, ysbytai, a fferyllfeydd cymunedol – er mwyn ichi allu datblygu’r sgiliau, ennill y profiad, a meithrin yr hyder i weithio mewn unrhyw amgylchedd fferyllol.

 

Y GIG yw’r Unig Gyflogwr Arweiniol

Mae ein hyfforddeion bob amser yn unigolion a gyflogir gan y GIG, waeth pa sector y maent yn derbyn hyfforddiant ynddo, er mwyn sicrhau bod eu profiad yn un cydgysylltiedig a chadarnhaol. Drwy fod o dan un Cyflogwr Arweiniol, byddwch yn cael mynediad at dîm darparu gwasanaethau cymorth adnoddau dynol dynodedig, yn ogystal â’r manteision a ddaw o weithio o dan delerau ac amodau’r GIG drwy gydol eich hyfforddiant.  


Tiwtoriaid, hyfforddwyr a mentoriaid cefnogol 

Bydd hyfforddeion yng Nghymru yn cael cefnogaeth ardderchog gan diwtoriaid profiadol, gwybodus a chyfeillgar sy’n goruchwylio eu hyfforddiant; yn ogystal â chefnogaeth gan lawer mwy o hyfforddwyr a mentoriaid rhagorol. 


Cyfleoedd ar ôl cofrestru

Mae nifer mawr o dechnegwyr fferyllfa yn dewis aros i ddatblygu eu gyrfaoedd cynnar yng Nghymru oherwydd y cyfleoedd swyddi cyffrous a’r mynediad parhaus at raglenni hyfforddi cenedlaethol o safon uchel.

Fel hyfforddai a gweithiwr fferyllol proffesiynol yng Nghymru, gallwch gofrestru gydag Addysg a Gwella Iechyd Cymru a manteisio ar ein holl adnoddau yn https://www.wcppe.org.uk/?lang=cy

Hefyd, ar ôl ichi gofrestru, mae llawer o gyfleoedd ar gael drwy gyflogwyr lleol i ymgymryd â datblygiadau Ymarfer Sylfaen ac yna Uwch, megis diploma clinigol a chyrsiau presgripsiynau annibynnol.

Mae llesiant y staff wrth wraidd y GIG

Mae’r GIG yng Nghymru yn cymryd camau ymarferol i ddiogelu llesiant ei staff, ac mae llawer o adnoddau ar gael i sicrhau bod staff yn cael y gofal a’r gefnogaeth y mae eu hangen.

Gwybodaeth bellach