Nyrsio

marcial-maria

Croeso i’r Gwaith

Fel nyrs yng Nghymru, cewch gyfle i barhau â thraddodiadau’r GIG yn y fan lle dechreuodd y gwasanaeth, a dylanwadu ar ddyfodol nyrsio.

 

Gyrfaoedd Nyrsio yng Nghymru

Cofio’r gorffennol a dylanwadu ar y dyfodol

Pan sefydlodd Aneurin Bevan y Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn 1948, gwnaeth hynny ar egwyddorion cydraddoldeb ac ar wasanaeth sy’n seiliedig ar angen, nid ar y gallu i dalu amdano. Trwy ddatblygu eich gyrfa nyrsio yng Nghymru, gallwch hyrwyddo’r traddodiadau hyn a helpu i ddylanwadu ar ddyfodol y proffesiwn.

Elwa ar lefelau staffio gwell

Cymru yw’r wlad gyntaf yn Ewrop i gyflwyno deddfwriaeth sy’n diogelu lefelau staffio nyrsio – gan sicrhau y bydd gan nyrsys yr amser i ofalu’n sensitif am gleifion. Mae hyn yn golygu bod gweithio yng Nghymru yn rhoi cyfle i chi fod yn aelod o system flaengar sy’n gwerthfawrogi barn broffesiynol nyrsys ac yn rhoi’r grym iddynt i wneud y penderfyniadau angenrheidiol er mwyn darparu gofal o ansawdd uchel.

Un yrfa, sawl llwybr

Mae gyrfa nyrsio yng Nghymru’n cynnig posibiliadau di-ben-draw. Gall nyrsys gamu ymlaen i rolau fel nyrsys clinigol arbenigol, uwch ymarferwyr nyrsio a nyrsys ymgynghorol.

Gallwch hefyd ddilyn llwybrau arweinyddiaeth, o arwain ward a thîm i swyddi fel uwch nyrsys.

Oriau hyblyg sy’n addas i’ch teulu

Trwy weithio yng Nghymru, gallwch fanteisio ar amrywiaeth o drefniadau gweithio newydd i’ch helpu i drefnu eich gwaith o gwmpas eich bywyd. Mae’r rhain yn cynnwys oriau gweithio hyblyg, cynlluniau talebau gofal plant, mentrau cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith a chyfleusterau gofal plant ar y safle. 

Cael eich cydnabod am waith da

Mae gan bob bwrdd iechyd yng Nghymru gynllun gwobrwyo i gydnabod nyrsys sy’n gwneud cyfraniadau eithriadol i gynnal a gwella gwasanaethau. 

Mae Cynhadledd y Prif Swyddog Nyrsio, Gwobrau GIG Cymru a Gwobrau Nyrs y Flwyddyn Coleg Nyrsio Brenhinol Cymru yn gyfle i chi gael eich cydnabod am eich ymroddiad a’ch arloesedd. 

Cefnogaeth i adleoli

Os ydych chi am ddod i Gymru i weithio o wlad arall, gall ein byrddau a’n hymddiriedolaethau iechyd gynnig amrywiaeth o becynnau adleoli i’ch helpu chi a’ch teulu i ymgartrefu’n hwylus.

Cymorth i ddychwelyd i ymarfer

Rydym ni’n croesawu nyrsys a bydwragedd sydd am ddychwelyd i’r proffesiwn. Mae bwrsariaeth o £1,000 ar gael i nyrsys, ymwelwyr iechyd a nyrsys iechyd cyhoeddus cymunedol arbenigol,a £1,500 ar gyfer bydwragedd sy’n dilyn cwrs dychwelyd i’r gwaith yng Nghymru. 

Angen mwy o wybodaeth neu eisiau gofyn cwestiwn penodol? Llenwch ein ffurflen ymholiadau isod. 


Byddwch yn cael cydnabyddiaeth o fewn 2 ddiwrnod gwaith.  Rydym yn ceisio ymateb i ymholiadau o fewn 2 diwrnod gwaith.