Meddygol

Croeso i’r Gwaith

Fel meddyg yng Nghymru, dyma’ch cyfle chi i barhau â thraddodiad y GIG yng ngwlad ei febyd a dylanwadu ar fodelau gofal y dyfodol.

Gyrfaoedd Meddygol yng Nghymru

 

 

Parchu’r gorfennol a llywio’r dyfodol

Sefydlodd Aneurin Bevan y GIG yn 1948 ar yr egwyddor y byddai pawb yn cael mynediad cyfartal at wasanaeth a fyddai ar gael yn ôl yr angen, ac nid y gallu i dalu. Drwy fod mewn swydd lle’r ydych mewn cysylltiad â’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau allweddol, byddwch chi mewn sefyllfa i barhau â’r traddodiad hwn a datblygu’r gwasanaethau gaif eu darparu.

Un yrfa, sawl llwybr

Mae gyrfa yng Nghymru’n rhoi’r cyfe i chi weithio ar faen y gad ym myd meddygaeth a hynny mewn amryw o sefyllfaoedd. O greu aelodau artifisial gydag argrafydd 3D i weithio fel meddyg teulu yng nghefn gwlad, o gymryd rhan mewn gwaith ymchwil arloesol mewn prifysgol i ymuno â thîm meddygol ar y mynydd, beth bynnag fo’ch llwybr bydd digon o gyfro o’ch blaen.

Datblygwch fel y mynnwch

Mae GIG Cymru wedi ymrwymo’n llawn i’ch helpu chi i strwythuro’ch gyrfa yn ôl eich dymuniad. Felly, p’un a ydych chi’n chwilio am gyrsiau Datblygu Profesiynol Parhaus, adborth eglur gan feddygon uwch, yr opsiwn i weithio’n hyblyg neu’r cyfe i gael profad mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd cyfrous, bydd cyfeoedd di-ri ar gael fel y gallwch weld beth sy’n eich difyrru a chanfod gyrfa lewyrchus sy’n cyd-fynd â’ch bywyd personol.

Ymchwil ac adnoddau o’r radd faenaf

Mae chwe bwrdd iechyd prifysgol, un bwrdd iechyd addysgu a thair ymddiriedolaeth yma yng Nghymru, gyda phob un ohonynt yn cyfrannu at ein henw da ar gyfer   ymchwil o safon ryngwladol.
Pan ddewch chi i weithio i Gymru bydd yr adnoddau arbennig hyn yn sylfaen gadarn i chi wrth eich gwaith bob dydd.

Datblygu parhaus

Trwy ymuno â’r GIG yng Nghymru, byddwch yn darganfod diwylliant o ddysgu diderfyn, lle caif sgiliau a gwybodaeth eu rhannu’n agored a lle rhoddir blaenoriaeth uchel i’ch datblygiad personol. Rydyn ni’n deall bod sawl factor yn cyfrannu at foddhad llwyr yn y gwaith.

Cymorth adleoli

Mae Cymru'n cynnig pecynnau adleoli cynhwysfawr. Os ydych yn feddyg sylfaenol blwyddyn 1, mae gennych hawl i lety am ddim ym mha bynnag ardal o Gymru y dewiswch. Rydyn ni hefyd yn cynnig nifer o fuddion ar gyfer y teulu, gan gynnwys cynlluniau talebau gofal plant, polisïau ar gyfer cydbwysedd bywyd a gwaith a chyfeusterau gwarchod plant ar y safe.

Croeso'n ôl

Os nad ydych yn ymarfer bellach, neu os ydych wedi bod yn ymarfer y tu allan i Gymru, gallwn egluro'r cyfleoedd sydd ar gael i chi a'ch cefnogi i gymryd y cam nesaf yn eich gyrfa, gan gynnwys talu am asesiadau pe baech yn dewis ymuno â ni.

Mae rhagor o wybodaeth am hyfforddiant diweddaru i'w weld yma.

 

Angen mwy o wybodaeth neu eisiau gofyn cwestiwn penodol? Llenwch ein ffurflen ymholiadau isod. 

Byddwch yn cael cydnabyddiaeth o fewn 2 ddiwrnod gwaith.  Rydym yn ceisio ymateb i ymholiadau o fewn 2 diwrnod gwaith.