Meddygol

Hospital corridor

Croeso i’r Gwaith

Fel meddyg yng Nghymru, dyma’ch cyfle chi i barhau â thraddodiad y GIG yng ngwlad ei febyd a dylanwadu ar fodelau gofal y dyfodol.

Gyrfaoedd Meddygol yng Nghymru

 

 

Cymorth adleoli

Mae ein byrddau iechyd i gyd yn cynnig pecynnau adleoli cynhwysfawr. Os ydych yn feddyg sylfaenol blwyddyn 1, mae gennych hawl i lety am ddim ym mha bynnag ardal o Gymru y dewiswch. Rydyn ni hefyd yn cynnig nifer o fuddion ar gyfer y teulu, gan gynnwys cynlluniau talebau gofal plant, polisïau ar gyfer cydbwysedd bywyd a gwaith a chyfleusterau gwarchod plant ar y safle.

Strwythuro'ch gyrfa

Mae GIG Cymru wedi ymrwymo’n llawn i’ch helpu chi i strwythuro’ch gyrfa yn ôl eich dymuniad.  Felly, p’un a ydych chi’n chwilio am gyrsiau Datblygu Proffesiynol Parhaus, adborth eglur gan feddygon uwch, yr opsiwn i weithio’n hyblyg neu’r cyfle i gael profiad mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd cyffrous – dewch o hyd i rywbeth sy'n eich difyrru chi yng Nghymru.

Cysylltiad â'r Llywodraeth a'r rhai sy'n gwneud y penderfyniadau

Sefydlodd Aneurin Bevan y GIG yn 1948 gyda’r egwyddorion y byddai pawb yn cael eu trin yn gyfartal o ran mynediad at y gwasanaeth a bod y gwasanaeth ar gael yn ôl yr angen, ac nid y gallu i dalu. Drwy fod mewn swydd lle’r ydych mewn cysylltiad â’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau allweddol, byddwch chi mewn safle i barhau â’r traddodiad hwn a datblygu’r gwasanaethau gaiff eu darparu.

Un yrfa, sawl llwybr

Mae gyrfa yng Nghymru’n rhoi’r cyfle i chi weithio ar flaen y gad ym myd meddygaeth a hynny mewn amryw o sefyllfaoedd. O greu aelodau artiffisial gydag argraffydd 3D i weithio fel meddyg teulu yng nghefn gwlad, o gymryd rhan mewn gwaith ymchwil arloesol mewn prifysgol i ymuno â thîm meddygol ar y mynydd, beth bynnag fo’ch llwybr bydd digon o gyffro o’ch blaen.

Ymchwil ac adnoddau o blith y gorau

Mae chwe bwrdd iechyd a bwrdd iechyd addysgu yma yng Nghymru, gyda phob un ohonynt yn cyfrannu at ein enw da ar gyfer ymchwil o safon ryngwladol. Pan ddewch chi i weithio i Gymru bydd yr adnoddau arbennig hyn yn sylfaen gadarn i chi wrth eich gwaith bob dydd.

Datblygu parhaus

Drwy ymuno â’r GIG yng Nghymru, byddwch yn darganfod diwylliant lle mae dysgu’n ddi-derfyn, lle caiff sgiliau a gwybodaeth eu rhannu’n agored a lle mae datblygiad personol yn hanfodol bwysig.

Croeso'n ôl

Os nad ydych yn ymarfer bellach, neu os ydych wedi bod yn ymarfer y tu allan i Gymru, gallwn egluro'r cyfleoedd sydd ar gael i chi a'ch cefnogi i gymryd y cam nesaf yn eich gyrfa, gan gynnwys talu am asesiadau pe baech yn dewis ymuno â ni.

Mae rhagor o wybodaeth am hyfforddiant diweddaru i'w weld yma.

 

Angen mwy o wybodaeth neu eisiau gofyn cwestiwn penodol? Llenwch ein ffurflen ymholiadau isod. 

Byddwch yn cael cydnabyddiaeth o fewn 2 ddiwrnod gwaith.  Rydym yn ceisio ymateb i ymholiadau o fewn 2 diwrnod gwaith.