Fferylliaeth

Pharmacy work

Swyddi gwerth chweil 

Yng Nghymru, rydym yn gwerthfawrogi fferyllwyr a’r cyfraniad pwysig yr ydych yn ei wneud i iechyd pobl yn eich ardal leol. Mae rhagolygon cyflogaeth rhagorol ar ôl cymhwyso waeth pa sector neu rôl y byddwch yn eu dewis.  

Gallwch weld y swyddi fferylliaeth diweddaraf sydd ar gael yng Nghymru ar wefan Swyddi’r GIG (Saesneg yr unig).

Un gyrfa, sawl llwybr

Mae swyddi fferyllwyr a thechnegwyr fferyllfa ar gael mewn amryw o sectorau ac ar amryw o lefelau yng Nghymru.


Rydym yn gweld cynnydd mewn swyddi fferylliaeth newydd mewn gofal sylfaenol, gydag amrywiaeth eang o gyfleoedd gofal eilaidd a llawer o swyddi fferylliaeth cyffrous yn y gymuned.


Mae gweithwyr fferyllfa proffesiynol yn rhan o dimau aml-broffesiwn, sy’n arwain ar faterion yn ymwneud â meddyginiaeth ar gyfer y boblogaeth.


Technoleg sy’n galluogi

Yng Nghymru, mae gennym dechnoleg gysylltiedig yn ein byrddau iechyd integredig sy’n golygu y bydd gennych fynediad i gofnodion meddygol meddygon teulu lle bynnag y byddwch yn ymarfer, gan eich galluogi i weithio gyda gwybodaeth fanwl gywir a chyfredol i roi’r gofal gorau posibl.


Gweithio mewn gwlad sy’n angerddol am iechyd

Cafodd y GIG ei sefydlu gan Aneurin Bevan, arwr o Gymru, yn 1948, ar egwyddorion mynediad cyfartal i bawb, ac mae’r gwasanaeth yn seiliedig ar anghenion, nid y gallu i dalu.

Er bod Cymru yn rhan o’r DU, mae polisi iechyd wedi’i ddatganoli i Lywodraeth Cymru, sy’n golygu y gallwn greu’r polisïau iechyd cywir yng Nghymru, i Gymru.

Mae Cymru yn genedl fechan, gyfeillgar, sy’n edrych tua’r dyfodol, a thrwy weithio yma gallwch wneud y swyddi sy’n addo mynediad i’r rhai sy’n gwneud y penderfyniadau allweddol fel y gallwch helpu Cymru i siapio dyfodol y gwasanaethau yr ydych yn eu darparu.

 

Cymorth pan fyddwch ei angen

Fel fferyllydd yng Nghymru, cewch gymorth gyda’ch gyrfa bob cam o’r ffordd, oherwydd mae eich datblygiad proffesiynol parhaus mor bwysig i ni ag y mae i chi.

Darganfyddwch pa gyfleoedd datblygiad proffesiynol parhaus o safon sydd ar gael, a sut i wneud cais yma:


Canolfan Addysg Fferylliaeth Broffesiynol Cymru (Saesneg yr unig).

 

Gwybodaeth bellach