Fferylliaeth

Swyddi gwerth chweil 

Yng Nghymru, rydym yn gwerthfawrogi fferyllwyr a’r cyfraniad pwysig yr ydych yn ei wneud i iechyd pobl yn eich ardal leol. Mae’r rhagolygon cyflogaeth yn rhagorol ar ôl cymhwyso, waeth pa sector a rôl y byddwch yn eu dewis.    

Gallech weld y swyddi fferylliaeth diweddaraf sydd ar gael yng Nghymru ar wefan swyddi'r GIG https://trainworklive.wales/links/vacancies/pharmacy-nhs-jobs-search/

Dewis gyrfa, llwybrau’n agor

Mae swyddi fferyllwyr a thechnegwyr fferyllfa ar gael mewn amryw o sectorau ac ar amryw o lefelau yng Nghymru.

Rydym yn gweld cynnydd mewn swyddi fferylliaeth newydd mewn gofal sylfaenol, gydag amrywiaeth eang o gyfleoedd gofal eilaidd a llawer o swyddi cyffrous ym maes fferylliaeth gymunedol.

Mae cyfraniad gweithwyr proffesiynol ym maes fferylliaeth yn werthfawr tu hwnt. Maent yn rhan o dimau aml-broffesiynol, sy’n arwain ar faterion yn ymwneud â meddyginiaethau ar gyfer y boblogaeth.


Technoleg sy’n galluogi

Yng Nghymru mae technoleg gwbl integredig a chydgysylltiedig ar waith ar draws y saith bwrdd iechyd, er mwyn ichi gael mynediad at gofnodion meddygon teulu, lle bynnag y byddwch yn ymarfer, gan eich galluogi i weithio gyda gwybodaeth fanwl gywir a chyfredol i ddarparu’r gofal gorau posibl.


Gweithio mewn gwlad sy’n angerddol am iechyd

Aneurin Bevan, un o arwyr Cymru, sefydlodd y GIG ym 1948 yn seiliedig ar egwyddorion mynediad cyfartal i bawb, ac ar anghenion yr unigolyn yn hytrach na’i allu i dalu.  

Er bod Cymru yn rhan o’r DU, mae polisi iechyd wedi ei ddatganoli i Lywodraeth Cymru, sy’n golygu y gallwn greu’r polisïau iechyd sydd fwyaf addas i Gymru.

Mae Cymru yn genedl fechan a chyfeillgar sy’n edrych tua’r dyfodol, a thrwy weithio yma byddwch yn gallu ymgymryd â swyddi sy’n addo mynediad at y rheini sy’n gwneud penderfyniadau allweddol, er mwyn ichi allu dylanwadu ar ddyfodol y gwasanaethau yr ydych yn eu darparu. 

 

Cymorth pan fyddwch ei angen

Fel fferyllydd yng Nghymru, cewch gymorth gyda’ch gyrfa bob cam o’r ffordd, gan fod eich datblygiad proffesiynol parhaus mor bwysig i ni ag y mae i chi.  Mae nifer cynyddol o fferyllwyr-ragnodwyr annibynnol yn cael eu hyfforddi bob blwyddyn, mewn lleoliadau cymunedol a lleoliadau Byrddau Iechyd.

Mae gwybodaeth am y cyfleoedd datblygu proffesiynol parhaus o safon sydd ar gael, a sut i wneud cais, ar gael yma:

Canolfan Cymru ar gyfer Addysg Fferylliaeth Broffesiynol Education (Saesneg yr unig)

Ymchwil

Mae rhwydwaith o arweinwyr mewn ymchwil fferylliaeth yn cael ei ddatblygu ar draws y wlad, sy’n golygu bod cymorth ar gael yng Nghymru i’ch arwain drwy wneud ymchwil i faterion yn ymwneud ag ymarfer hyd at gyhoeddi’r ymchwil honno.

 

Gwybodaeth bellach