Byw

Cyfeoedd rif y gwlith. O antur gyfrous i bleserau bychain bywyd, does dim diwedd i’r gwahanol fyrdd o dreulio’ch amser rhydd yng Nghymru.

Byw eich Bywyd.

Gyda’i chymunedau clòs, tai forddiadwy, ysgolion o safon a digonedd o ddewis o weithgareddau i ymlacio a chael hwyl mae’n hawdd ymgartrefu yma yng Nghymru, boed hynny ar eich pen eich hun neu gyda’r teulu.

Gwlad llawn cyferbyniad

Yn fach ond yn gyfoeth o amrywiaeth, mae Cymru’n wlad o gymunedau dymunol, arfordir anhygoel, cefn gwlad godidog a dinasoedd llewyrchus sy’n cynnig cyfeoedd i ymlacio neu fod yn anturus. Lle delfrydol felly i ddod o hyd i gydbwysedd rhwng bywyd a gwaith.

Bywyd y ddinas

Mae Caerdydd yn prysur ddatblygu’n un o ddinasoedd mwyaf egnïol Ewrop. Yma, fe ddewch o hyd i siopau o bob math, bwytai bendigedig, parciau gwyrdd a’r holl fanteision eraill y gall dinas fodern eu cynnig. Mae Casnewydd yn ddinas sydd wedi’i hadfywio yn sgil buddsoddiadau diweddar, tra bod Abertawe a’i thraethau yn denu’r tyrfaoedd a thref farchnad Wrecsam yn cynnig adeiladau hanesyddol ac yn fynedfa i'r Gogledd.

Y môr a’r mynydd

Mae gan Gymru dri Pharc Cenedlaethol. Ble bynnag yr ewch, bydd byd natur yn frith o’ch cwmpas. Mae gwyrddni’r mynyddoedd, y dyfrynnoedd godidog, y cilfachau o draethau a’r clogwyni serth yn gefndir naturiol perfaith boed am antur, ymlacio neu ddilyn eich bywyd bob dydd.

Lawr ar lan y môr

O Benrhyn Gŵyr yn y de i Benrhyn Llŷn ar gyfiniau Parc Cenedlaethol Eryri yn y gogledd, mae nifer o draethau gorau’r DU i’w gweld yng Nghymru. Gallwch fynd am dro i bob un ohonynt drwy ddilyn llwybr yr arfordir sy’n 870 milltir o hyd, gan ryfeddu ar fyd natur ar hyd y fordd.

Cestyll a chwedlau

Mae cestyll Cymru’n rhan mor annatod o’r tirlun â’r bryniau a’r dyfrynnoedd. Mae yma gyfanswm o 641 — yn heriol, yn swynol neu’n adfeilion — pob un yn cynnig cipolwg ar y gorfennol ac yn gyfe i chwilio am y chwedl yn y muriau. Os awn yn ôl ymhellach mewn amser, mae nifer o safeoedd cyn-hanesyddol i’w gweld gan gynnwys rhai o ryfeddodau Neolithig gorau’r DU.

Anturio ar garreg y drws

I blant mawr a bach, Cymru yw’r maes chwarae perfaith. O feicio mynydd i geufadu, dringo creigiau i syrfio, mae ein mynyddoedd, ein bryniau, ein hafonydd a’n traethau’n barod am eich antur nesaf.
Ac os ydych chi’n chwilio am rywbeth gwahanol, beth am y weiren wib gyfymaf yn y byd neu’r trampolîn tanddaearol sydd wedi’i grogi 180 troedfedd oddi ar y ddaear? Ewch amdani!

Gorau chwarae

Mae Cymru’n falch o’i thraddodiad ym myd chwaraeon. O glybiau rygbi, pêl-droed neu hoci sy’n croesawu chwaraewyr o bob safon i glybiau golf sydd â chyrsiau gyda’r goreuon, mae croeso i chi gymryd rhan a phrof eich gallu. 

Prifddinas adloniant

O siopau safonol, i fefrynnau’r stryd fawr a’r arcêds Fictorianaidd, mae’n hawdd gweld sut i Gaerdydd ennill ei phlwyf fel lleoliad siopa. Gyda’r lleoliadau cerddoriaeth fyw, y glannau modern, y chwaraeon rhyngwladol, y theatrau a digonedd o ddigwyddiadau, mae’r ddinas yn denu a bydd yn anodd cadw draw.

Bwyd o bedwar ban byd

O fwytai â sêr Michelin i farchnadoedd cynnyrch lleol, ac o fwytai dros dro i dafarndai clyd, ble bynnag yr ewch a phwy bynnag fydd eich cwmni bydd y bwyd bendigedig yn siŵr o godi blys.

Costau byw

Mae Cymru'n un o'r llefydd yn y DU lle mae'r costau byw ar eu hisaf ac mae'r rhan fwyaf o'r boblogaeth yn byw bywyd o ansawdd uchel.

Mae costau byw yng Nghymru'n dibynnu ar eich lleoliad, swydd ac amgylchiadau. Fodd bynnag, yn draddodiadol mae costau pethau fel llety, teithio, bwyd, adloniant, siopa a gwasanaethau wedi tueddu i fod yn is yng Nghymru.

Tai

Ar gyfartaledd mae tai traddodiadol a thai modern 33% yn rhatach yng Nghymru na gweddill y DU. P'un a ydych chi'n chwilio am dŷ i'w brynu neu i'w rentu, bydd y gost yn ddibynnol ar y lleoliad a maint yr eiddo.

Fisâu a mewnfudo

Mae Cymru'n rhan o'r Deyrnas Unedig (y DU). Asiantaeth Ffiniau'r DU sy'n gyfrifol am reoli ffiniau'r DU i gyd, gan gynnwys ystyried ceisiadau am ganiatâd i ddod i mewn i'r DU, i aros yma ac ar gyfer dinasyddiaeth.

Mae gan Asiantaeth Ffiniau'r DU nifer o ganolfannau tramor lle gallwch gael gwybodaeth am y broses ymgeisio ar gyfer fisâu'r DU.

Symud eich teulu

Os ydych yn chwilio i symud gyda'ch teulu a all fod eisiau gweithio neu astudio yng Nghymru, mae rhagor o wybodaeth ar gael ar Cymru.com.

Croeso Cymru