Byw

man in canoe

Mae llond gwlad o bosibiliadau yng Nghymru. O antur gwyllt a gwallgof i bleserau syml teulu, a phopeth yn y canol, does dim pall ar ffyrdd o dreulio’ch amser hamdden.

Byw eich Bywyd

Gydag ymdeimlad cryf o gymuned, tai fforddiadwy, ysgolion campus a digon o ffyrdd o ymlacio a chael hwyl, mae Cymru’n lle gwych i weithio a byw, naill ai ar eich pen eich hun neu gyda’ch teulu.

Gwlad o gyferbyniadau godidog

Er ei bod yn wlad fechan, mae Cymru’n amrywiol dros ben, gyda chyfuniad o gymunedau tlws, arfordir naturiol, ardaloedd gwledig godidog a dinasoedd cyffrous yn cynnig amgylchedd hamddenol ac anturus fel ei gilydd. 

Bywyd trefol a dinesig

Gydag enw am fod yn un o brifddinasoedd mwyaf bywiog Ewrop, mae Caerdydd yn cynnig siopau o’r radd flaenaf, bwytai o safon uchel, parciau hardd a’r holl fanteision y gallech eu disgwyl o fyw mewn dinas. Mae dinas Casnewydd wedi ei hadfywio yn sgil buddsoddi, mae Abertawe’n denu llawer gyda’i thraethau cyfleus tra bod tref farchnad Wrecsam yn cynnig adeiladau hanesyddol a phorth i’r Gogledd.

Allan yn yr awyr iach

Mae gan Gymru dri o Barciau Cenedlaethol. O fynyddoedd i ddyffrynnoedd, o draethau i glogwyni, mae’r dirwedd naturiol yn gefndir ysblennydd bob amser – pan fyddwch yn barod am antur, pan fyddwch am ymlacio, ac wrth ichi fyw eich bywyd o ddydd i ddydd. 

Atyniadau’r traeth

O arfordir byd enwog Penrhyn Gŵyr yn y de, i harddwch Penrhyn Llŷn ar gyrion Parc Cenedlaethol Eryri yn y gogledd, mae gan Gymru rai o draethau gorau’r DU – ac mae modd cyrraedd pob un trwy ddilyn llwybr di-dor o 870 o filltiroedd ar hyd arfordir o draethau bychain, pentiroedd a baeau sy’n gyforiog o fywyd gwyllt. 

Cestyll a chwedlau

Mae cestyll yn gymaint rhan o dirwedd Cymru â’i bryniau a’i chymoedd. Mae ganddi gyfanswm o 641 o gestyll – rhai’n rhwysgfawr, eraill yn llawn rhamant a rhai’n adfeilion – ond mae pob un yn rhoi cipolwg o’r gorffennol ac yn gyfle i archwilio’r chwedlau sy’n gysylltiedig â’r muriau hynafol. Ond gallwch durio’n ddyfnach gan fod dwsinau o safleoedd cyn-hanes i’w gweld hefyd, gan gynnwys rhai o’r rhyfeddodau Neolithig gorau yn y DU. 

Anturio ar garreg y drws

Os ydych chi’n hoff o deimlo’r gwynt yn eich gwallt, Cymru yw’r maes chwarae perffaith. Crwydrwch y pyllau glan môr neu ewch i ferlota ar hyd ein traethau neu i fyny’r bryniau. Mae ein traethau yn barod i’ch croesawu chi a’ch teulu am antur heb ei ail – ac mae llawer yn addas i gŵn drwy gydol y flwyddyn. 

Prifddinas gampus

Gyda siopau dillad y cynllunwyr gorau i ffefrynnau’r stryd fawr ac arcedau Fictoraidd hyfryd, mae’n hawdd gweld pam bod pobl o bob cwr yn heidio i Gaerdydd i siopa. Ychwanegwch leoliadau cartrefol ar gyfer cerddoriaeth fyw, y Bae hynod fodern, amgueddfeydd addas i’r teulu cyfan a theatr awyr agored yng nghysgod y castell, ac rydych chi’n siŵr o ddychwelyd dro ar ôl tro. 

Rhywbeth at ddant pawb

O fwytai Michelin i farchnadoedd ffermwyr, caffis bach clyd i dafarndai gwledig o fri, cewch wledd yma yng Nghymru, pwy bynnag fo’r cwmni, beth bynnag yw eich cyllideb a’ch hoff fwyd. 

Hwyl a sbri gwahanol i’r teulu

Mae plant yn crefu am rywbeth gwahanol i’r arfer o bryd i’w gilydd. Os hoffech drefnu diwrnodau teuluol gwahanol i’r arfer, Cymru yw’r lle i fod – dyma gartref weiren wib gyflyma’r byd yn ogystal â thrampolîn tanddaearol sy’n crogi 180 troedfedd oddi ar y ddaear. 

Costau byw

Mae Cymru'n un o'r llefydd yn y DU lle mae'r costau byw ar eu hisaf ac mae'r rhan fwyaf o'r boblogaeth yn byw bywyd o ansawdd uchel.

Mae costau byw yng Nghymru'n dibynnu ar eich lleoliad, swydd ac amgylchiadau. Fodd bynnag, yn draddodiadol mae costau pethau fel llety, teithio, bwyd, adloniant, siopa a gwasanaethau wedi tueddu i fod yn is yng Nghymru.

Tai

Ar gyfartaledd mae tai traddodiadol a thai modern 33% yn rhatach yng Nghymru na gweddill y DU. P'un a ydych chi'n chwilio am dŷ i'w brynu neu i'w rentu, bydd y gost yn ddibynnol ar y lleoliad a maint yr eiddo.

Fisâu a mewnfudo

Mae Cymru'n rhan o'r Deyrnas Unedig (y DU). Asiantaeth Ffiniau'r DU sy'n gyfrifol am reoli ffiniau'r DU i gyd, gan gynnwys ystyried ceisiadau am ganiatâd i ddod i mewn i'r DU, i aros yma ac ar gyfer dinasyddiaeth.

Mae gan Asiantaeth Ffiniau'r DU nifer o ganolfannau tramor lle gallwch gael gwybodaeth am y broses ymgeisio ar gyfer fisâu'r DU.

Symud eich teulu

Os ydych yn chwilio i symud gyda'ch teulu a all fod eisiau gweithio neu astudio yng Nghymru, mae rhagor o wybodaeth ar gael ar Cymru.com.

Croeso Cymru