Byw

man in canoe

Byw eich Bywyd

Gyda’i chymunedau clòs, tai fforddiadwy, ysgolion o safon a digonedd o ddewis o weithgareddau i ymlacio a chael hwyl mae’n hawdd ymgartrefu yma yng Nghymru, boed hynny ar eich pen eich hun neu gyda’r teulu.

Gwlad llawn cyferbyniad

Yn fach ond yn gyfoeth o amrywiaeth, mae Cymru’n wlad o gymunedau cysurus, arfordir anhygoel, cefn gwlad godidog a dinasoedd llewyrchus lle mae ymlacio ac antur yn mynd law yn llaw.

Costau byw

Mae Cymru'n un o'r llefydd yn y DU lle mae'r costau byw ar eu hisaf ac mae'r rhan fwyaf o'r boblogaeth yn byw bywyd o ansawdd uchel.

Mae costau byw yng Nghymru'n dibynnu ar eich lleoliad, swydd ac amgylchiadau. Fodd bynnag, yn draddodiadol mae costau pethau fel llety, teithio, bwyd, adloniant, siopa a gwasanaethau wedi tueddu i fod yn is yng Nghymru.

Tai

Ar gyfartaledd mae tai traddodiadol a thai modern 33% yn rhatach yng Nghymru na gweddill y DU. P'un a ydych chi'n chwilio am dŷ i'w brynu neu i'w rentu, bydd y gost yn ddibynnol ar y lleoliad a maint yr eiddo.

Bywyd y ddinas

Mae Caerdydd yn prysur ddatblygu’n un o ddinasoedd mwyaf egnïol Ewrop. Yma, fe ddewch o hyd i siopau o bob math, bwytai bendigedig, parciau gwyrdd a’r holl fanteision eraill y gall dinas fodern eu cynnig.

Mae buddsoddiadau diweddar wedi arwain at adnewyddu dinas Casnewydd, clywch draethau Abertawe’n galw neu beth am fywyd mwy traddodiadol tref farchnad Wrecsam?

Y môr a’r mynydd

Mae gan Gymru dri Pharc Cenedlaethol. Ble bynnag yr ewch, bydd byd natur yn frith o’ch cwmpas. Mae gwyrddni’r mynyddoedd, y ddyffrynnoedd serth, y traethau cyfrinachol a’r clogwyni bygythiol yn gefndir naturiol perffaith i bob antur, i ymlacio neu i fynd i’r afael â llanw a thrai bywyd.

Lawr ar lan y môr

O Benrhyn Gŵyr yn y de i Benrhyn Llŷn ar gyffiniau Parc Cenedlaethol Eryri yn y gogledd, mae nifer o draethau gorau’r DU i’w gweld yng Nghymru. Gallwch fynd am dro i bob un ohonynt drwy ddilyn llwybr yr arfordir sy’n 870 milltir o hyd, gan ryfeddu ar fyd natur ar hyd y ffordd.

Bwyd o bedwar ban byd

Cewch ddewis o sefydliadau sêr Michelin, marchnadoedd cynnyrch lleol,  bwytai dros dro neu dafarndai clyd. Lle bynnag yr ewch a phwy bynnag fydd eich cwmni bydd y bwyd bendigedig yn siŵr o godi blys.

Fisâu a mewnfudo

Mae Cymru'n rhan o'r Deyrnas Unedig (y DU). Asiantaeth Ffiniau'r DU sy'n gyfrifol am reoli ffiniau'r DU i gyd, gan gynnwys ystyried ceisiadau am ganiatâd i ddod i mewn i'r DU, i aros yma ac ar gyfer dinasyddiaeth.

Mae gan Asiantaeth Ffiniau'r DU nifer o ganolfannau tramor lle gallwch gael gwybodaeth am y broses ymgeisio ar gyfer fisâu'r DU.

Symud eich teulu

Os ydych yn chwilio i symud gyda'ch teulu a all fod eisiau gweithio neu astudio yng Nghymru, mae rhagor o wybodaeth ar gael ar Cymru.com.

Croeso Cymru